Esther 5

Eseta ese king bona Hamana be aria dekenai ia boiridia mai

Eseta ese dina toi ia aniani lasi. Dina ihatoina dekenai ia ese kwini ena dabua ia karaia, vadaeni ia lao, king ena ruma ena magu lalonai ia gini, king ena daiutu ena vairanai. King be iena ruma ena lalonai bona terona dekenai ia helai noho, iena ruma iduara be iena vairana dekenai. King ese kwini Eseta ia itaia, magu ena lalonai ia gini, vadaeni ia ese Eseta dekenai ia laloa namo. Unai neganai king ese iena dagi auna, golo gauna, be ia abia isi, Eseta dekenai ia duduia. Vadaeni Eseta be ia raka kahirakahira, iena imana be dagi auna dekenai ia atoa.

King ese ia nanadaia, ia gwau, “Kwini Eseta, oi ura dahaka? Bema oi ura egu basileia kahana, lau ese oi dekenai do lau henia.” Vadaeni Eseta ia haere, ia gwau, “King e, bema oi ura neganai, oi bona Hamana ruaosi be hari dina dekenai, lau ese lau karaia aria dekenai do umui mai.”

King ese oda ia karaia, Hamana do idia abia mai haraga, idia ruaosi be Eseta ena aria dekenai do idia lao totona. Vadaeni idia ruaosi be Eseta ena aria dekenai idia lao. Uaina idia inua noho neganai, king ese Eseta ma ia nanadaia, ia gwau, “Oiemu noinoi gauna be dahaka? Lau ese oi dekenai do lau henia. Oiemu ura be dahaka? Sedira egu basileia kahana do oi noia, to lau ese oi dekenai do lau henia.”

Eseta ia gwau, “Egu noinoi bona egu ura be inai: Egu king e, bema oi ese lau dekenai oi laloa namo, bona oi ura egu noinoi gauna do oi henia, bona egu ura do oi karaia momokani, mani emu kara oi bona Hamana ruaosi kerukeru ma do umui mai, lau karaia hegaegae aniani ma do umui ania, vadaeni unai neganai egu ura gauna oi dekenai do lau hamaoroa.”

Hamana ese Morodekai alaia dalana ia laloa karaia

Unai dina dekenai, Hamana be aria ia rakatania neganai ia be mai moale bada danu. To Hamana ese Morodekai ia itaia, king ena ruma raka vareai gabunai ia helai, bona Morodekai ese ia toreisi lasi, bona Hamana ena vairana dekenai ia gari lasi neganai, Hamana be ia badu mai siahu danu Morodekai dekenai. 10 Momokani Hamana be ia badu herea, to ia ese iena badu ia koua, bona kara ta ia karaia lasi. Ia be iena ruma dekenai ia lao, iena turana haida ia boiridia mai, iena adavana Serese danu. 11 Vadaeni Hamana ese mai hekokoroku danu idia dekenai ia hereva. Iena kohu momo, bona iena natuna tau be momo, bona king ese dagi badana momokani ia henia, bona ia ese king ena lohia ibounai ia hereaia dainai ia hekokoroku.

12 Ma Hamana ia gwau, “Kwini Eseta ese aria ta ia karaia, bona king danu do ia helai tauna ta ia boiria lasi, to lau sibona. Bona kwini Eseta ese lau bona king ma ia boiria lou, kerukeru danu aria ma ta do ai ania hebou. 13 To inai gau namodia ibounai ese lau idia hamoalea lasi, unai Iuda tauna, Morodekai, be king ena ruma ena raka vareai iduara dekenai ia helai, lau itaia noho dainai.”

14 Vadaeni Hamana ena adavana Serese bona edia turadia ibounai ese Hamana idia hamaoroa, idia gwau, “Taunimanima taua dae auna ta, ena lata be 22 mita do oi haginia. Bona kerukeru dabai king do oi noia, vadaeni ia ese gwaumaoro do ia henia, unai gau dekenai Morodekai do idia taua dae, ia mase. Unai neganai king danu aniani ania gabuna dekenai do umui lao, mai moale danu.”

Hamana ese unai hereva ia ura henia, vadaeni ia oda henia, taunimanima taua dae mase auna do idia karaia.

Copyright information for `HMO