Ezekiel 10

Lohiabada ena hairaina be Dubu Helaga ia rakatania

Vadaeni egu matana lau negea, bona lau itaia, kerubi edia ataiai be gau ta ia hedinaraia, sapairo nadi bamona, iena toana be terona ta bamona. Dirava ese dabua aukana ia karaia tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Kerubi edia henunai idia noho uili edia huanai do oi lao, bona oiemu imana ruaosi be gida hururuhururu dekena amo do oi hahonua, kerubi edia huanai, bona unai gida be hanua ena latanai do oi negea lao gabu idauidau dekenai.” Vadaeni lau ese unai tau lau itaia, idia dekenai ia raka lao.

Kerubi be Dubu Helaga ena diho kahana dekenai idia gini, bona unai tau be edia gabu dekenai ia raka vareai neganai ori ta ese lalona dekenai ia noho ariara mai maguna ia hahonua. Unai neganai Lohiabada ena hairaina be kerubi edia ataiai dekena amo ia daekau lao, bona Dubu ena raka vareai gabuna dekenai ia lao. Ori ta ese Dubu ia hahonua, bona Lohiabada ena hairaina ena diaridiari ese Dubu ena lalona ariara ibounai ia hahonua. Kerubi edia hanidia edia regena be murimurina dekenai ia noho ariara mai edia maguna lalonai idia noho taunimanima idia kamonai diba. Una regena be Siahu Ibounai Dirava ena gadona, ia hereva neganai, ena regena bamona.

Lohiabada ese unai dabua aukana ia karaia tauna ia oda henia, lahi be kerubi edia henunai uili edia huanai do ia abia neganai, unai tau be ia lao, uili ta ena badibadinai ia gini. Vadaeni kerubi ta ese iena imana ia abia isi, kerubi edia huanai ia gabua noho lahi dekena amo gida haida ia abia, bona unai dabua aukana ia karaia tauna ena imana lalonai ia atoa. Unai tau ese ia abia, bona ia raka lao. Unai kerubi ta ta edia hanidia edia henunai be gau ta ia noho, iena toana be taunimanima ta ena imana bamona.

Lau itaia danu, uili be ibounai 4, bona idia be kerubi edia badibadinai, uili ta ta be kerubi ta ta edia badibadinai. Inai uili edia toadia be krusolito nadidia edia diaridiari bamona. 10 Idia 4 edia toadia danu be hegeregere, toadia be tamona, bona uili ta ta be mai ena uili ta danu ia lalonai. 11 Unai dainai uili idia heau lao, heau mai diba, kahana 4 dekenai, kerubi idia ura idia lao hegeregerena. Kahana ta idia ura lao noho neganai, kerubi ese edia vairadia idia giroa lasi.

12 Kerubi edia tauanidia ibounai, edia dorudia, edia imadia, bona edia hanidia, bona edia uili danu, be mai edia matadia momo, matadia dekenai idia honu. 13 Lau kamonai, unai uili be idia gwauraidia, “Idia giroagiroa noho uili.” 14 Kerubi ta ta edia vairadia be 4, vaira ginigunana be kerubi ena vairana, vaira iharuana be tau ena vairana, vaira ihatoina be laiona ena vairana, bona vaira namba 4 be ugava manu ena vairana.

15 Unai neganai kerubi be ataiai dekenai idia daekau, idia be unai mauri gaudia, Kebara Sinavai ena isena dekenai lau itaia guna gaudia. 16 Bona unai kerubi idia marere neganai, edia badibadinai idia noho uili danu idia marere noho. Vadaeni kerubi ese edia hanidia idia atoa maoromaoro, idia daekau ataiai neganai, uili danu be idia badibadinai idia daekau lao noho. 17 Kerubi be idia gini noho neganai, uili danu idia gini noho, bona kerubi be idia daekau lao neganai, uili danu idia daekau lao, badina be unai mauri gaudia edia laumadia ese uili idia biagua noho.

18 Vadaeni Lohiabada ena hairaina be Dubu Helaga ena raka vareai gabuna ia rakatania, bona kerubi edia ataiai gabuna dekenai ia lao, ia noho. 19 Unai neganai kerubi ese edia hanidia idia atoa maoromaoro, bona lau itadia neganai, tanobada dekena amo idia roho daekau lao, bona uili be idia danu idia lao. Vadaeni idia be Lohiabada ena Dubu ena dina daekau kahana iduara dekenai idia lao, unuseni idia naria nega sisina, bona Israela ena Dirava ena hairaina be idia edia ataiai ia noho.

20 Unai mauri gaudia, Israela ena Dirava ena henunai lau itaia guna gaudia, Kebara Sinavai ena isena dekenai, be lau diba idia be kerubi. 21 Idia ta ta edia vairadia be toadia 4, 4 dekena amo, bona edia hanidia danu be 4, 4 dekena amo, bona edia hanidia edia henunai be gau haida, edia toadia be taunimanima edia imadia bamona. 22 Edia vairadia edia toana be Kebara Sinavai ena isena dekenai lau itaia guna gaudia edia vairadia toana hegeregerena. Idia ta ta idia marere neganai idia be vaira kahana dekenai sibona idia lao.

Copyright information for `HMO