Ezekiel 42

Dubu Helaga kahirakahira idia noho ruma rua

Unai tau ese murimurinai ia noho ariara dekenai lau ia hakaua lao, Dubu Helaga ena mirigini kahana dekenai ia noho ruma ta dekenai. Inai ruma be Dubu ena dina diho kahana ruma kahirakahira ia noho. Inai ruma ena lata be 50 mita, bona ena lababa be 25 mita. Iena haba ta ese Dubu ena ariara, iena lababa be 10 mita ia vaira henia, ma iena haba ta ese murimurina ariara ena raka gabuna ia vaira henia. Inai ruma be sitori toi gauna, mai ena daihutu momo diho kahanai, bona daihutu momo lasi mirigini kahanai. Inai daihutu laini ruaosi edia huanai, dehe latana, o raka gabuna ia noho. Inai ruma ena sitori namba 3 ena dehe, o raka gabuna, ena lababa be 5 mita, bona iena lata be 50 mita, bona inai dehe ese daihutu edia vairana dekenai ia lao. Daihutu edia iduara ibounai be mirigini kahana dekenai. Ma raka gabuna ta be ruma ena mirigini kahana dekenai, iduara be unai kahanai dainai. Inai raka gabuna ena lababa be 50 sentamita sibona. Ataiai idia noho daihutu be sisina idia maragi, badina edia dehe edia lababa be sisina bada, to sitori namba 1 bona sitori namba 2 edia dehe edia lababa be sisina idia maragi. Inai 3 sitori ruma be mai ena du lasi, ia be idau, ruma haida bamona lasi. Unai dainai sitori namba 1 ena daihutu be bada, to sitori namba 2 bona 3 edia daihutu be idia maragi sisina lao, edia dehe edia lababa idia bada sisina lao dainai. Inai 3 sitori ruma ena mirigini kahana, murimurina ariarana kahana gauna, ena lata be 25 mita sibona. To magu ta, ena lata 25 mita, be inai kwadogi kahana dekena amo ia heau lao, unai ataiai dehe ena metau huaia totona. Vadaeni murimurina ariarana kahana daihutu edia lata ibounai be 25 mita sibona. To Dubu Helaga idia vaira henia daihutu edia lata ibounai be 50 mita. Inai daihutu be mai edia raka vareai gabuna ta, dina daekau kahana dekenai, murimuri kahana ariarana dekena amo, unai ariara ena mirigini kahana maguna ia hamatamaia gabuna dekenai.

10 Dubu Helaga ena diho kahana dekenai ruma ta, iena bada bona iena toana be hari lau herevalaia vadaeni mirigini kahana gauna hegeregerena. Inai diho kahana gauna be Dubu ena dina diho kahana haba kahirakahira ia noho. 11 Inai ruma ena daihutu be mai edia raka gabuna, o dehe, unai mirigini kahana ruma ena hegeregerena. Inai ruma ena daihutu danu, edia lata bona lababa, edia raka vareai gabudia bona edia toana ibounai be mirigini kahana gaudia hegeregerena. 12 Inai ruma ena diho kahana daihutu be mai edia raka vareai gabuna ta, dina daekau kahana dekenai, diho kahana maguna ia hamatamaia gabuna dekenai, murimurina ariarana dekena amo.

13 Unai tau ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai ruma ruaosi edia mirigini bona diho kahana daihutudia, Dubu Helaga idia vaira henia gaudia be idia helaga. Inai daihutu edia lalonai hahelagaia taudia, Lohiabada ena kahirakahira do idia raka taudia, ese helaga herea aniani, harihari gaudia, do idia ania. Unai daihutudia lalonai danu be aniani, harihari gaudia helaga herea, do idia atoa, paraoa boubouna, bona kara dika bona kerere abia lao totona boubou gaudia, badina unai gabudia be helaga. 14 Hahelagaia taudia be Helaga Gabuna do idia raka vareai neganai, idia be unai gabu do idia rakatania lasi murimuri ariarana dekenai, ela bona edia dabua helagana do idia kokia, bona do idia atodia namonamo guna, badina unai dabua be helaga. Idia ese dabua idaudia do idia atoa guna, unai murinai hanua taudia edia gabu do idia raka lao diba.”

Dubu Helaga ia noho tano ena bada

15 Unai tau ese Dubu Helaga ena lalona kahana magu ia hagegea gabuna ena ruma edia bada ia abia vadaeni murinai, ia ese dina ia daekau kahana magu iduara dekena amo lau ia hakaua lao, bona Dubu Helaga ena murimurina magu ia hagegea gabuna ena bada ia abia. 16 Iena lata tohoa auna dekena amo dina daekau kahana maguna ena lata ia abia, 250 mita. 17 Vadaeni mirigini kahana maguna ena lata ia abia, 250 mita, lata ia tohoa auna dekena amo. 18 Vadaeni diho kahana maguna ena lata ia abia, 250 mita. 19 Dina ia diho kahana maguna danu ena lata ia abia, 250 mita. 20 Vadaeni unai magu ese ia hagegea gabuna ena bada be inai: Iena lata be 250 mita, bona iena lababa danu be 250 mita. Bona inai magu ese tano helagana bona tano helagana lasi edia hetoa gabuna ia hedinaraia.

Copyright information for `HMO