Ezekiel 7

Israela ena dokona be kahirakahira

Lohiabada be lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Tanobada tauna e, lau Lohiabada Dirava ese Israela taudia edia tano totona lau hereva henidia inai: Dokona be inai, emui tano ena kahana ibounai dekenai dokona ia ginidae vadaeni.

“Israela e, oiemu dokona ia ginidae inai. Oi ese egu badu ena mamina do oi abia, badina oiemu kara dikadia edia davana do lau henia. Oiemu kara dika rohoroho ibounai edia davana oi dekenai do lau henia. Lau ese oi do lau itaia lasi, bona oi do lau bogahisihisi henia lasi, to oiemu kara dika rohoroho ena davana do lau henia momokani. Unai dekena amo do umui diba lau be Lohiabada.”

Lohiabada Dirava ese inai bamona ma ia hereva noho, ia gwau: “Nega dika bada ena murinai be nega dika bada ma ta, be umui dekenai do ia vara noho. Do umui itaia, dika ia mai noho! Dokona ia ginidae vadaeni, dokona momokani ia ginidae vadaeni. Do umui itaia, umui dekenai ia mai noho inai!

“Israela dekenai noho taudia e, umui dekenai dika ia ginidae vadaeni. Nega ia kahirakahira vadaeni, umui dekenai gari bada be ororo edia tomadiho gabudia dekenai do ia vara, moale do umui davaria lasi. Nega daudau lasi lalonai lau ese egu badu mai siahu bada umui emui latanai do lau bubua momokani. Emui kara dainai, umui lau kota henia noho, bona emui kara dika rohoroho ibounai ena davana umui dekenai do lau henia. Lau ese umui do lau bogahisihisi henia lasi, bona umui do lau laloa lasi. Lau ese emui kara dika rohoroho ena davana do lau henia momokani. Unai dekena amo do umui diba lau be Lohiabada, bona lau ese emui dika davana lau henia noho.”

10 Israela ena dika bada dinana be kahirakahira! Dagedage karadia momo idia vara noho. Hekokoroku kara danu be ia bada daekau noho. 11 Dagedage ia tubu noho dainai, kara dika ma haida danu idia tubu noho. Inai kohu momo, bona hekokoroku Israela taudia ta, be do ia mauri lasi. Edia kohu ibounai, bona edia hairai be do ia boio ore.

12 Io, nega ia mai vadaeni, dina ia kahirakahira vadaeni. Kohu ia hoia mai tauna ese unai kohu do ia moalelaia lasi be namo, bona ia hoia lao tauna ese do ia lalohisihisi lasi danu be namo, badina be Dirava ena badu be taunimanima ibounai edia latanai do ia atoa kau. 13 Iena tano namona ia hoia lao tauna ese unai tano do ia abia lou lasi neganai, ia be do ia mase. Badina be Dirava ena badu be taunimanima ibounai edia latanai do ia diho. Idia ibounai be edia kara dika dainai do idia mase. 14 Tuari ena kibi be Israela taudia ese do idia hiriria, bona tuari totona gau ibounai do idia abia hegaegae. To gari bada dainai tau ta ese tuari totona do ia toreisi lasi, badina be Dirava ena badu be taunimanima ibounai edia latanai do ia diho.

Israela taudia edia kara dika dainai davana idia abia

15 Hanua ena ariara dekenai tuari ia vara noho, bona ruma edia lalonai taunimanima idia gorere bona idia hitolo noho. Hanua ena murimurina dekenai idia noho taudia be tuari dekena amo do idia mase, bona hanua lalonai noho taudia be gorere bona hitolo dekenai do idia mase. 16 Taunimanima haida be ororo dekenai do idia heau mauri. Idia be ororo dekenai do idia noho, koura dekena amo idia roho mai pune manu bamona. Inai taudia ta ta ibounai ese edia kara dikadia dainai do idia taitai. 17 Idia ibounai edia imadia be do idia manoka lao, bona edia tuidia be do idia huedehuede. 18 Idia ese puse dabua do idia karaia, bona mai gari bada danu do idia heudeheude. Idia ese edia kwaradia huina do idia kakasia ore, bona idia ibounai edia vairadia do idia atoa diho, hemarai bada dainai. 19 Idia ese edia siliva be ariara dekenai do idia negea, edia golo danu, gau mirona bamona, do idia negea lao. Badina be Lohiabada ena badu mai siahu danu dinana dekenai, edia siliva bona golo ese idia do ia hamauria diba lasi. Siliva bona golo ese edia hitolo ia haorea diba lasi, bona edia bogadia ia hakunua diba lasi. Guna unai siliva bona golo idia ura dikadika, bona unai kara ese ia veridia kara dikadia dekenai.

20 Unai taudia be edia herahera nadi namodia dainai idia hekokoroku, bona edia kaivakuku dika rohorohodia bona edia gau dika hereadia be unai herahera dekena amo idia karaia. Unai dainai, unai herahera gaudia be unai taudia dekenai gau mirona ta, Lohiabada ese do ia halaoa.

21 Lohiabada ese ia gwau, “Lau ese idau bese taudia do lau mailaia, idia bona tau dikadia ese Israela taudia edia kohu ibounai do idia henaoa, bona egu Dubu do idia hamiroa. 22 Inai idau bese taudia ese egu Dubu Helaga do idia hamiroa neganai lau ese do lau koudia lasi. Henaoa taudia ese egu Dubu Helaga lalonai do idia raka vareai, bona do idia hamiroa.

23 “Auri seini do umui abia hegaegae, Israela taudia do umui guia totona, badina tano be rara habubua kara dikadia dekenai ia honu noho, bona hanua edia lalonai alaia mase karadia momo idia vara noho. 24 Lau Lohiabada ese bese dika hereadia do lau mailaia, bona idia ese Israela taudia edia ruma do idia abia. Israela ena goada taudia edia hekokoroku do lau haorea, bona edia gabu helagadia be unai bese taudia ese do idia hamiroa. 25 Lalohisihisi bona gari do idia ginidae neganai idia ese maino do idia tahua, to do idia davaria lasi. 26 Nega dika bada ena murinai be nega dika bada ma ta do ia vara, bona sivarai dikadia edia murinai be sivarai dikadia ma haida do idia kamonai. Israela taudia ese peroveta taudia do idia noia, dahaka do ia vara do idia hedinaraia. Ma hahelagaia taudia dekena amo hadibaia hereva namona do idia tahua, to namo ta do idia davaria lasi. Tau badadia ese danu sisiba ta do idia henidia diba lasi. 27 King ese do ia taitai, bona king ena natuna do ia hoa bada mai daradara bada danu, bona Israela taudia edia imadia do idia heudeheude momo, gari bada dainai. Idia edia kara hegeregerena lau ese edia davana do lau henia, bona idia ese haida idia kota henidia hegeregerena, be lau ese do lau kota henidia. Unai neganai idia be do idia diba lau be Lohiabada.”

Copyright information for `HMO