Galatians 2

Aposetolo taudia ese Paulo idia abia dae

Lagani 14 ia ore murinai Ierusalema dekenai ma lau giroa lou. Banaba ese lau ia bamoa. Tito danu lau danu ai lao. Dirava ese lau ia hadibaia dainai lau lao. Sivarai Namona Iuda lasi bese taudia dekenai lau harorolaia gauna, be Ierusalema Keristani taudia dekenai do lau hamaorolaia gwauraia. To lau ese ekalesia gunalaia taudia sibona lau hamaorodia. Inai bamona lau karaia, lau karaia vadaeni gaukara, bona do lau karaia gaukara, be do idia koua lasi totona. Egu bamona Tito be Helene tauna, to unai hebou taudia ese idia hamaoroa lasi kopina utua kara do ia abia. Haida sibona idia ura Tito be kopina utua kara ia abia. To idia be ekalesia koikoi taudia. Hunia dekenai hebou lalonai idia vareai, aiemai mauri mai kwalimu danu, Keriso Iesu lalonai ai abia gauna, do idia itaia totona. Inai taudia idia ura Iuda edia taravatu lalonai ai idia guia lou. To ai be ai manoka lasi, bona edia ura Tito totona ai kamonai henia lasi, lasi bona lasi momokani. Inai ai karaia, be Sivarai Namona ena momokani umui ese do umui badinaia goada noho totona.

Unai ekalesia ena gunalaia taudia badadia ese egu haroro gaukara ena sivarai idia kamonai, to dala matamata ta idia gwauraia lasi. Lasi momokani. Tau haida edia toana be gunalaia taudia, to idia lau laloa momo lasi. Edia dagi be herevana, badina be Dirava ese taunimanima edia toana ia laloa lasi. To unai gunalaia taudia ese idia itaia momokani, Dirava ese Iuda lasi taudia dekenai haroro gaukara be lau dekenai ia henia vadaeni. Bona hegeregere danu, Dirava ese Iuda taudia dekenai haroro gaukara be Petero dekenai ia henia. Badina Dirava ese iena siahu dekena amo, Iuda lasi taudia edia aposetolo lau ia halaoa. Hegeregere danu, Iuda taudia edia aposetolo Petero ia halaoa. Iamesi bona Petero bona Ioane, edia toana be ekalesia gunalaia taudia. Idia itaia momokani Dirava ese inai gaukara badana lau dekenai ia henia vadaeni. Unai dainai idia ese Banaba bona lau, aiemai imana idibana idia abia, varavara hanamoa ena toana. Vadaeni ai laloa tamona, Banaba bona lau be Iuda lasi taudia edia huanai do ai gaukara, to idia be Iuda taudia edia huanai do idia gaukara. 10 Idia be noinoi tamona idia gwauraia, idia gwau, “Umui ese aiemai orea ena ogogami taudia do umui laloa be namo.” Inai noinoi mai moale danu lau abia dae, badina be hanaihanai lau laloa noho gauna be inai.

Paulo ese Petero ia gwau henia Antioka dekenai

11 To Petero be Antioka dekenai ia mai neganai, lau ese Keristani taudia edia vairanai ia lau gwau henia, badina ia be kerere. 12 Petero be Antioka hanua dekenai ia ginidae matamata neganai, ia be Iuda lasi taudia danu idia aniani hebou. To gabeai Iamesi ese iena turana haida ia siaidia unuseni. Idia ginidae neganai, Petero ese nega tamona Iuda lasi taudia dekena amo ia raka siri, bona idia danu ia aniani lasi. Petero ese unai bamona ia karaia, badina kopina utua kara idia goadalaia taudia dekenai ia gari dainai. 13 Iuda Keristani taudia haida danu ese Petero bamona idia karaia. Unai be Keristani koikoi edia kara. Banaba danu be edia koikoi ese iena lalona ia ania. 14 To lau ese idia lau itaia, idia raka maoromaoro lasi, bona Sivarai Namona ena momokani idia badinaia lasi. Unai neganai idia ibounai edia vairanai Petero lau gwau henia, lau gwau, “Oi be Iuda tauna, to Iuda lasi tauna bamona oi noho, Iuda tauna bamona lasi. Unai dainai edena bamona Iuda lasi taudia oi hamaorodia goada, Iuda taudia hegeregere idia noho?”

Iuda bona Iuda lasi taudia danu, be edia abidadama Iesu Keriso dekena amo mauri idia davaria

15 Momokani ita be Iuda taudia korikori iseda vara dekena amo. Ita be Iuda lasi besedia dekena amo lasi, Iuda taudia idia gwau unai be kara dika besedia. 16 To ita diba Dirava ena vairanai tau ta lasi be maoromaoro Taravatu ia badinaia dekena amo. Lasi, to Dirava ena vairanai ita maoromaoro dalana be tamona, gauna be inai: Iesu Keriso bema ita abidadama henia neganai. Ita danu ese Keriso Iesu ita abidadama henia, Dirava ena vairanai do ita maoromaoro totona. Oibe, ita abidadama henia Keriso dekenai, Taravatu badinaia kara dekenai lasi, badina be tau ta lasi be maoromaoro Dirava ena vairanai, Taravatu ia badinaia dekena amo.

17 Oibe, ita Iuda taudia be Keriso ita abidadama henia dalana dekena amo Dirava ena vairanai maoromaorona ita tahua. To bema ita be inai bamona ita maoromaoro gwauraia neganai ita ese Iuda lasi taudia bamona ita kara dika, inai anina be dahaka? Inai anina be Keriso ese kara dika ia havaraia, a? Lasi momokani! 18 Bema Taravatu dalana ta lau makohia, ma gabeai lau haginia lou gwauraia, unai be, taunimanima do idia gwau lau be Taravatu utua tauna. 19 To Taravatu ese lau ia hamasea vadaeni, unai dainai lau dekenai Taravatu ena siahu ia ore, bona egu mauri do ia biagua lou diba lasi. Inai bamona ia vara dainai lau be Dirava dekenai lau mauri. 20 Lau be Keriso danu iena satauro dekenai lau mase vadaeni. To hari lau mauri noho, be lauegu mauri lasi, to Keriso be egu lalona dekenai ia mauri noho. Bona inai mauri, egu tauanina lalonai ia noho gauna, be Dirava ena Natuna lau abidadama henia dainai lau mauri noho. Ia ese lau ia lalokau henia, bona lau dainai iena mauri ia atoa diho. 21 Dirava ena hariharibada do lau negea lasi, lasi momokani. To bema tau ta be Taravatu ia badinaia dekena amo Dirava ena vairanai maoromaoro ia abia, inai anina be Keriso ena mase be anina lasi.

Copyright information for `HMO