Galatians 3

Taravatu do ita badinaia, o Keriso do ita abidadama henia?

Galatia taudia e, kavakava taudia, lau ese Iesu Keriso umui dekenai lau hedinaraia vadaeni. Unai be hegeregere emui matana dekenai Keriso ena mase satauro dekenai umui itaia bamona! To hari be daika ese iena meamea dekena amo umui ia koia? Lau ura gau tamona umui lau nanadaia: Dirava ena Lauma Helaga edena bamona umui abia? Taravatu umui badinaia dainai, o Sivarai Namona umui kamonai henia bona abia dae dainai? Umui be kava, a? Dirava ena Lauma dekenai gaukara umui hamatamaia, to umui ura be sibona emui goada dekenai umui karaia haorea, a? Hisihisi momo umui abia, be umui abia kava, a? Unai hisihisi be sedira mai anina lau laloa! Badina dahaka Dirava ese iena Lauma Helaga umui dekenai ia henia, bona hoa karadia umui emui huanai ia karaia? Taravatu umui badinaia namonamo dainai ia henia, a? O Sivarai Namona umui kamonai henia bona abia dae dainai, a?

Aberahamo ena kara mani umui laloa. Buka Helaga ia gwau, “Aberahamo ese Dirava ia abidadama henia, bona iena abidadama dainai Dirava ese maoromaoro ia gwauraia vadaeni.” Unai dainai, namona be inai gau umui diba momokani: Dirava idia abidadama henia taudia be Aberahamo ena natuna korikori. Buka Helaga danu ia gwauraia guna, Dirava ese Iuda lasi taudia edia abidadama dainai do ia gwauraidia maoromaoro. Unai dainai Buka Helaga lalonai inai Sivarai Namona ena hereva ia henia Aberahamo dekenai, ia gwau: “Tanobada besedia ibounai be oi dainai namo bada do idia davaria.” Aberahamo ese iena abidadama dainai namo bada ia davaria. Unai dainai Dirava idia abidadama henia taudia ibounai ese namo bada do idia davaria, Aberahamo ia davaria bamona.

10 Haida idia laloa Taravatu idia badinaia dainai Dirava ese idia do ia gwauraia maoromaoro. Inai bamona taudia be do idia dika momokani! Badina be Buka Helaga be inai bamona ia gwau: “Daika tauna Taravatu ena hereva ta ta ibounai ia badinaia lasi, be Dirava ese unai tau do ia gwauraia dika momokani.” 11 Hari ita diba tau ta be Dirava ena vairanai ia maoromaoro diba lasi Taravatu ia badinaia dekena amo. Badina be Buka Helaga inai bamona ia torea: “Abidadama dainai Dirava ena vairanai ia maoromaoro tauna, inai tau sibona ia mauri diba.” 12 To Taravatu be idau, abidadama danu be idau. Badina Buka Helaga inai bamona ia torea, ia gwau: “Taravatu ena hereva ta ta ibounai ia badinaia tauna ese mauri do ia davaria.”

13 Taravatu ia gwau, ita ese Taravatu ena hereva ibounai ita badinaia lasi dainai, ita be kerere davana dika momokani do ita davaria. To ita hamauria totona, Keriso ese inai ladana ia abia: “dika momokani tauna”, bona inai dekena amo ia ese ita ia hoia lou. Bona Buka Helaga ia torea, ia gwau: “Au dekenai idia taua dae, idia mase taudia ibounai be Dirava ese dika momokani ia gwauraidia.” 14 Keriso ese inai bamona ia karaia, badina be Dirava ia ura iena gwauhamata Aberahamo dekenai do ia momokani totona. Oibe, Dirava ia gwauhamata, tanobada ena bese idauidau ibounai ese Iesu Keriso dekena amo hanamoa do idia davaria. Unai hanamoa be inai: Abidadama dainai Dirava ena gwauhamata Laumana do ita davaria.

Dirava ena Taravatu ese Dirava ena gwauhamata ia koua diba lasi

15 Lauegu varavara taudia e, Dirava ena gwauhamata dalana be edena bamona? Ita taunimanima iseda kara bamona do lau herevalaia: Bema tatau rua ese gau ta totona idia laloa tamona, vadaeni gwauhamata ta idia sainia neganai, idia ta be gwauhamata ia makohia diba lasi. Bona ma hereva haida ia atoa kau diba lasi unai gwauhamata haidaua totona. 16 Dirava ese Aberahamo mai ena natuna dekenai gwauhamata ia karaia. Buka Helaga ia torea lasi “natuna momo”, to ia torea be “natuna” tamona sibona. Inai “Natuna” be Keriso. 17 Lauegu hereva ena anina be inai: Dirava ese Aberahamo dekenai gwauhamata badana ia henia, bona ia gwau, iena gwauhamata do ia badinaia momokani. Lagani 430 murinai Dirava ese Taravatu ia henia. Inai Taravatu ese Dirava ena gwauhamata badana ia makohia diba lasi. Taravatu ese Dirava ena hereva be anina lasi gauna do ia halaoa diba lasi. 18 Bema Taravatu ita badinaia dekena amo Dirava ese iena hanamoa gauna ita do ia henia neganai, ita diba gwauhamata dekena amo do ita abia diba lasi. To lasi. Gwauhamata sibona dekena amo Dirava ese inai hanamoa Aberahamo dekenai ia henia.

19 Vadaeni, Taravatu ena badina be dahaka? Ena badina be inai bamona: Dirava ia ura kara dika ena anina korikori taunimanima dekenai ia hedinaraia. Unai dainai gwauhamata ia henia murinai, Dirava ese Taravatu ma ia atoa. Bona inai Taravatu do ia noho ela bona Keriso, Aberahamo ena natuna do ia ginidae. Unai Natuna dekenai be Dirava ese iena gwauhamata ia henia vadaeni. Inai Taravatu be aneru edia durua dekena amo Dirava ese huanai ia gini tauna Mose dekenai ia henia, vadaeni Mose ese unai Taravatu ia mailaia. 20 To bema tau tamona sibona ia gaukara neganai, huanai ia gini tauna ena gaukara be lasi. Dirava be tamona, bona ia tamona ese Aberahamo dekenai gwauhamata ia henia.

Taravatu be naria tauna bamona, ita ia hakaua Keriso dekenai

21 Inai anina be, Taravatu ena hereva ese Dirava ena gwauhamata ia utua, a? Lasi momokani. Badina be bema taravatu ta ia noho, ia dekena amo taunimanima ese mauri idia davaria diba, vadaeni taunimanima ibounai be unai taravatu badinaia kara dekena amo Dirava ena vairanai do idia maoromaoro diba. 22 To Buka Helaga ia gwau taunimanima ibounai be kara dika ese ia guidia. Unai bamona ia torea, badina ita taunimanima bema Iesu Keriso ita abidadama henia neganai, Dirava ena gwauhamata harihari gauna be abidadama dainai do ita abia.

23 Iesu abidadama henia ena nega do ginidae lasi neganai Taravatu ese ita ia guia. Oibe, ita ia guia noho ia mai bona abidadama ena nega ia hedinarai. 24 Unai dainai Taravatu be iseda naria tauna bamona, ia mai bona Keriso ia ginidae. To Keriso ia ginidae neganai, abidadama dekena amo Dirava ena vairanai do ita maoromaoro diba. 25 Harihari be abidadama ena nega ia ginidae vadaeni, Taravatu ese ita do ia naria lou lasi.

Abidadama dekena amo Dirava ena natuna do ita lao

26 Umui ibounai be Dirava ena natuna, Keriso Iesu umui abidadama henia dainai. 27 Bapatiso umui abia dainai, umui be Keriso danu umui hakapua vadaeni. Bona unai dainai Keriso ena mauri be dabua bamona umui kwatua noho. 28 Unai dainai umui ta be idau lasi. Iuda taudia bona Iuda lasi taudia, idia guia hesiai taudia bona ura kwalimu taudia, tatau bona hahine, umui ibounai be tamona sibona. Keriso Iesu danu umui hakapua dainai umui ibounai be tamona. 29 Bema umui be Keriso ena taudia neganai, umui be Aberahamo ena natuna, bona Dirava ena gwauhamata gauna do umui davaria.

Copyright information for `HMO