Galatians 4

Hesiai tauna be idau, natuna korikori danu be idau

Ma lauegu hereva be inai: Natuna ese iena tamana ena gau dohore ia abia. Inai natuna be hegeregere unai gau ibounai edia biaguna. To ia be do mero neganai ia be hesiai tauna bamona ia noho. Ia be do mero neganai, naria taudia ese ia idia naria, bona idia sisiba henia, iena kara ia namo totona, ela bona iena tamana ese ia makaia nega ia ginidae. Ita danu, guna ita be maragidia bamona ita noho. Bona unai neganai ita be hesiai taudia, tanobada idia biagua laumadia edia siahu henunai ita noho. To nega korikori ia ginidae neganai, Dirava ese sibona ena Natuna ia siaia. Hahine ena bogana dekena amo ia vara, bona Iuda edia Taravatu henunai ia noho. Ia mai be Taravatu henunai idia noho taudia hoia lou totona, Dirava ena natuna korikori do ita lao totona.

Umui be iena natuna do ia hamomokania totona, Dirava ese iena Natuna ena Lauma iseda kudouna lalonai ia atoa. Vadaeni inai Lauma ese inai bamona ia boiboi, ia gwau, “Lauegu Tamana e, lauegu Tamana lalokau e!” Unai dainai oi be hesiai tauna lou lasi. Bona oi be iena natuna dainai, Dirava ese iena gwauhamata gaudia ibounai, iena natuna ibounai do idia abia gaudia, be oi dekenai do ia henia.

Paulo ese Galatia taudia ia laloa momo

Gunaguna, umui be Dirava umui diba lasi. Unai dainai, unai neganai umui be dirava momokani lasi gaudia edia hesiai gaukara umui karaia. To harihari Dirava umui diba vadaeni. Bona ma danu lau hereva — Dirava ese umui ia diba vadaeni. Unai dainai edena bamona tanobada idia biagua laumadia dekenai umui ura giroa lou? Idia be manoka bona anina lasi. Badina dahaka umui ura edia hesiai gaukara umui karaia lou? 10 Dina bona hua, aria negadia bona lagani matamata edia hadibaia hereva umui laloa be gau badadia. 11 Lau be umui dainai lau laloa momo! Lau gari danu, umui totona lau hekwarahi kava garina!

12 Lauegu varavara taudia e, umui dekenai lau noinoi, egu kara bamona do umui karaia, badina lau be umui bamona lau halaoa vadaeni. Guna umui ese nega ta lau umui hadikaia lasi. 13 Umui diba vadaeni, guna umui dekenai lau mai matamata neganai, lauegu tauanina ia gorere dainai Sivarai Namona umui dekenai lau harorolaia, ani? 14 Lauegu gorere be metau herea umui dekenai, to umui ese lau umui negea lasi, lau umui kirikirilaia lasi. Lasi momokani, to lau umui abia dae, aneru guba dekena amo do umui abia dae bamona. Lau umui abia dae, Keriso Iesu do umui abia dae bamona. 15 Unai neganai mai moale danu umui noho! To hari emui moale be edeseni? Lau diba unai neganai, bema dala ia noho, umui ese emui matana do umui kokia, lau dekenai do umui henia totona. 16 Edena bamona? Hereva momokani umui dekenai lau hamaoroa dainai, lau umui dagedage henia, a?

17 Unai taudia haida idia ura emui lalona idia ania, to edia laloa bona edia ura be maoro lasi. Idia ura lau dekena amo umui raka siri, idia dekenai do umui ura henia totona. 18 Taunimanima ese emui lalona idia ania kara be namo, inai neganai sibona: Bema emui mauri hanamoa momokani totona idia karaia. Inai be momokani nega ibounai, lau be umui dekenai lau noho neganai, bona lau noho lasi neganai danu. 19 Lauegu natuna e, lauegu lalokau! Hisihisi lau ania noho, hahine kahirakahira ia mara ena hisihisi bamona. Inai bamona do lau hisihisi, ela bona Iesu ena kara emui lalona dekenai do umui abia momokani. 20 Lauegu lalona ia hisihisi, badina lau ura umui dekenai lau noho. Bema unai bamona neganai, dala idauna dekenai umui dekenai do lau hereva diba. Umui totona lau laloa bada herea!

Hagara bona Sara edia sivarai be gau badana

21 Taravatu henunai umui ura noho taudia e, umui be Taravatu ena hereva umui diba, a? 22 Buka Helaga inai bamona ia torea: Aberahamo ena natuna be rua. Ta be hesiai hahine ena natuna, ta be ura kwalimu hahine ena natuna. 23 Hesiai hahine ena natuna be tauanina ena kara dekenai ia vara. To ura kwalimu hahine ena natuna be Dirava ena gwauhamata dainai ia vara. 24 Inai sivarai be parabole bamona, inai hahine ruaosi be gwauhamata taravatuna rua bamona. Ta be Sinai Ororo dekena amo. Iena natuna be hesiai memero. Inai hahine ena ladana be Hagara. 25 Inai Hagara be Sinai Ororo ena ladana ta, Arabia tano dekenai. Ia be harihari ia noho Ierusalema hanua ena toana bamona. Inai Ierusalema bona iena taudia ibounai be hesiai mai guia danu lalonai idia noho. 26 To Ierusalema ma ta be guba dekenai ia noho, ia be ura kwalimu hanuana. Ia be iseda sinana. 27 Badina Buka Helaga ia gwau:

“Natuna oi havaraia diba lasi hahine e, do oi moale!
Natuna havaraia ena hisihisi oi diba lasi hahine e,
mai moale danu do oi boiboi!
Badina iena tau ese ia rakatania hahine be natuna momo do ia abia.
Idia be momo herea, to headava hahine ena natuna be momo lasi.”
28 Lauegu varavara taudia e, umui be Dirava ena natuna, iena gwauhamata dainai, Isako hegeregerena. 29 To unai neganai, tauanina ena kara dekenai ia vara merona ese Dirava ena Lauma dekenai ia vara merona ia dagedage henia. Bona hari inai neganai danu unai bamona kara ia vara noho. 30 Buka Helaga be edena bamona ia torea? Ia gwau:

“Hesiai hahine mai ena natuna danu do oi lulua,
badina be hesiai hahine ena natuna,
be iena tamana ena kohu do ia abia lasi.
Unai kohu be ura kwalimu hahine ena natuna ese do ia abia.”
31 Unai dainai, lauegu varavara taudia e, ita be hesiai hahine ena natuna lasi, ita be ura kwalimu hahine ena natuna.

Copyright information for `HMO