Galatians 5

Umui emui ura kwalimu umui dogoatao noho, umui rakatania lasi

Keriso ese Taravatu ena metau bona ena guia dekena amo ita ia ruhaia vadaeni. Ura kwalimu ita abia vadaeni. Inai ura kwalimu do umui dogoatao noho, tau haida ese umui do idia guia lou garina.

Umui kamonai. Lau Paulo ese umui lau hamaoroa. Bema kopina utua kara umui abia neganai, Keriso ena gaukara umui dainai be anina lasi. Ma lau be umui lau sisiba henia lou, lau gwau: Bema tau ta ese kopina utua kara ia abia neganai, ia ese Taravatu ta ta ibounai do ia badinaia, mase garina. Bema Taravatu badinaia dekena amo Dirava ena vairanai maoromaoro umui tahua neganai, umui be Keriso dekena amo umui raka siri vadaeni. Umui be Dirava ena hariharibada umui rakatania vadaeni. To ai be mai abidadama danu Dirava ai naria noho, ia ese iena vairanai maoromaoro ai dekenai do ia henia. Inai ai naria noho, badina be Lauma Helaga ese ai ia durua dainai. Badina be Iesu Keriso danu ai hakapua neganai, kopina utua kara bona kopina utua lasi kara ruaosi be anina lasi, to abidadama sibona. Oibe, abidadama, lalokau dekenai ia gaukara, inai sibona be mai anina.

Guna be Keriso ena dala dekenai umui raka namo herea. Daika ese emui dala ia hadikaia, vadaeni hereva momokani umui badinaia lasi, a? Edena bamona umui emui lalona ia ania? Dirava ese inai bamona ia karaia lasi, badina be ia ese umui ia boiria vadaeni. Aonega hereva ta be inai bamona, “Hatubua muramura sisina sibona ese paraoa ibounai do ia hatubua.” 10 Lau be Lohiabada lau abidadama henia, ia ese umui do ia durua, vadaeni lauegu hadibaia hereva do umui rakatania lasi. Inai emui laloa ia hakererea gwauraia tauna ena ladana lau diba lasi. To Dirava ese unai tau ena kerere davana do ia henia.

11 Haida idia koikoi, idia gwau lau haroro noho gauna be, kopina utua kara be maoro. Lasi momokani! Bema unai bamona, dahaka dainai lau idia alaia gwauraia? Lasi, lau idia ura alaia badina korikori be, lau haroro gauna be Keriso ena satauro sibona dekena amo mauri ita davaria diba. 12 Inai emui lalona idia hakererea gwauraia taudia, namona be idia sibona ese edia kopina bona edia abona idia utua oho momokani!

13 Lauegu varavara taudia e, ura kwalimu taudia do umui lao totona Dirava ese umui ia boiria. To namo lasi inai bamona umui laloa, “Lau be ura kwalimu tauna, lauegu tauanina ena ura gaudia sibona do lau karaia.” Lasi, to lalokau dekenai umui ta ta dekenai durua do umui henia. 14 Badina be, Taravatu ibounai be hereva tamona lalonai idia noho. Hereva be inai: “Oiemu badibadinai ia noho tauna do oi lalokau henia, oi sibona oi lalokau henia bamona.” 15 To lauegu sisiba do umui kamonai namonamo. Bema umui ta ta umui hadikaia bona heatu henia neganai, do umui naria namonamo, umui sibona do umui haorea garina.

Lauma Helaga ena kara bona tauanina ena kara

16 Lauegu hereva ena anina be inai: Lauma Helaga ese emui mauri dala ia hakaua be namo, vadaeni tauanina ena ura dikadia do umui karaia lasi. 17 Badina be iseda tauanina ena ura be idau, Lauma Helaga ena ura danu be idau. Idia ruaosi ta ta idia heatu henia. Unai dainai emui ura karadia umui karaia diba lasi. 18 To bema Lauma Helaga ese umui ia hakaua neganai, Taravatu henunai do umui noho lasi.

19 Tauanina ena kara be ita ibounai ita diba. Karadia be inai: Heudahanai, kara mirodia, matabodaga, 20 kaivakuku tomadiho henia kara, meamea, heai, mama, badu, sibona ena ura tahua kara, hepapahuahu, orea hapararaia kara, 21 laloa dikadia, kekero, lebulebu, bona unai bamona kara ibounai. Guna umui lau hamaoroa, bona hari lau sisiba henia lou momokani, unai bamona idia karaia taudia ese Dirava ena Basileia dekenai do idia vareai diba lasi.

22 To Lauma Helaga ese inai bamona karadia ia havaraia: Lalokau, moale, maino, haheauka, bogahisihisi, kara maoromaoro, abidadama momokani kara, 23 manau, tauanina ena ura koua karana. Inai bamona karadia idia karaia taudia be taravatu ta ese ia koudia diba lasi. 24 Keriso Iesu ena murinai idia raka taudia ese edia tauanina mai edia ura dikadia bona kara dikadia idia hamasea vadaeni satauro dekenai. 25 Lauma Helaga ese ita dekenai mauri ia henia vadaeni, unai dainai ia ese iseda mauri ia biagua be namo. 26 Ita hekokoroku lasi, ita ta ta ita habadua lasi, bona ita ta ta dekenai kohu totona ita mama henia lasi.

Copyright information for `HMO