Genesis 11

Babela ena kohoro

Gunaguna neganai tanobada ibounai ena taunimanima ibounai edia gado be tamona, edia hereva danu be hegeregere. Dina ia daekau kahana dekenai idia laolao noho neganai, tano palaka ta idia davaria, Sinara tano dekenai. Vadaeni unuseni idia noho.

Vadaeni idia sibona dekenai idia herevahereva, idia gwau, “Namo, raro nadi momo ita karaia namo, lahi dekenai ita gabua namonamo.” Vadaeni, raro nadi idia abia hegaegae, haginia gaukara totona, bona pisi danu idia abia, raro nadi ena kamokamo gauna. Vadaeni, ma idia gwau, “Hari, hanua badana ta ita karaia be namo, iena kohoro be guba dekenai do ia kamokau. Unai dekena amo iseda ladana do ia bada, tanobada kahana kahana ibounai dekenai do ita loaloa kava noho garina.”

Vadaeni Lohiabada ia diho, hanua bona kohoro, inai taudia idia karaia gauna do ia itaia totona. Bona ia gwau. “Hari inai taudia be bese tamona, bona gado tamona idia veria noho. Idia karaia hamatamaia gauna be inai. Gabeai, bema gau ta idia ura karaia, daika ese edia dala do ia koua? Ita diho namo, bona edia gado do ita haidaua, vadaeni ta ta idia edia hereva be do idia kamonai diba lasi.”

Vadaeni, Lohiabada ese ia luludia tanobada kahana kahana ibounai dekenai, bona edia hanua badana haginia gaukara idia hadokoa. Unai hanua ena ladana be Babela, badina be unuseni dekenai Lohiabada ese taunimanima edia gado ia haidaua, bona unai gabu dekena amo ia luludia, tanobada kahana kahana ibounai dekenai idia lao.

Aberamo ena sene taudia

10 Sema ena natuna bona iena tubuna be inai: Sema ena mauri lagani be 100 neganai, ia ese Apakasada ia havaraia, abata ia diho vadaeni lagani rua murinai. 11 Apakasada ia vara murinai, Sema be lagani 500 ia mauri noho, bona ia ese iena natuna tatau bona hahine ma haida ia havaraia.

12 Apakasada ena mauri lagani be 35 neganai, ia ese Sela ia havaraia. 13 Sela ia vara murinai, Apakasada be lagani 403 ia mauri noho, bona ia ese iena natuna tatau bona hahine ma haida ia havaraia.

14 Sela ena mauri lagani be 30 neganai, ia ese Ebere ia havaraia. 15 Ebere ia vara murinai, Sela be lagani 403 ia mauri noho, bona ia ese iena natuna tatau bona hahine ma haida ia havaraia.

16 Ebere ena mauri lagani be 34 neganai, ia ese Pelega ia havaraia. 17 Pelega ia vara murinai, Ebere be lagani 430 ia mauri noho, bona ia ese iena natuna tatau bona hahine ma haida ia havaraia.

18 Pelega ena mauri lagani be 30 neganai, ia ese Reu ia havaraia. 19 Reu ia vara murinai, Pelega be lagani 209 ia mauri noho, bona ia ese iena natuna tatau bona hahine ma haida ia havaraia.

20 Reu ena mauri lagani be 32 neganai, ia ese Seruga ia havaraia. 21 Seruga ia vara murinai, Reu be lagani 207 ia mauri noho, bona ia ese iena natuna tatau bona hahine ma haida ia havaraia.

22 Seruga ena mauri lagani be 30 neganai, ia ese Nahoro ia havaraia. 23 Nahoro ia vara murinai, Seruga be lagani 200 ia mauri noho, bona ia ese iena natuna tatau bona hahine ma haida ia havaraia.

24 Nahoro ena mauri lagani be 29 neganai ia ese Tera ia havaraia. 25 Tera ia vara murinai, Nahoro be lagani 119 ia mauri noho, bona ia ese iena natuna tatau bona hahine ma haida ia havaraia.

26 Tera ena mauri lagani be 70 murinai, ia ese Aberamo bona Nahoro bona Harana ia havaraia.

27 Tera ena natuna bona iena tubuna be inai: Tera ese Aberamo bona Nahoro bona Harana ia havaraia. Harana ese Lota ia havaraia. 28 Aberamo ena tamana Tera ia do mase lasi neganai, Harana ia mase guna, ia vara gabuna dekenai, Uru, Kaledea taudia edia hanua ta, unuseni ia mase. 29 Aberamo ia headava, Nahoro danu ia headava. Aberamo ena adavana ena ladana be Sarai. Nahoro ena adavana ena ladana be Milika, Harana ena natuna. Unai Harana ena natuna be Milika, bona Isika. 30 Sarai be hegeregere lasi natuna ta do ia havaraia.

31 Tera ese iena bese taudia haida ia hakaudia, Uru hanua, Kaledea tano idia rakatania, Kanana tano dekenai idia lao totona. Iena bese taudia edia ladana be inai: Iena natuna, Aberamo, ena tubuna Lota, Harana ena natuna, bona iena ravana Sarai, Aberamo ena adavana. Gabu ta dekenai idia ginidae, ena ladana be Harana. Unuseni idia noho. 32 Tera ena mauri lagani ibounai be 205, vadaeni Harana hanua dekenai ia mase.

Copyright information for `HMO