Genesis 12

Dirava ia boiboi Aberamo dekenai

Lohiabada ese Aberamo dekenai ia hereva, ia gwau, “Oiemu tano bona oiemu varavara bona oiemu tamana ena ruma oi rakatania, bona oi dohore lau hadibaia tano dekenai do oi lao. Lau be oi dekenai tubuna momo do lau henia, dohore idia be bese bada herea. Oi do lau hanamoa, bona oiemu ladana do lau habadaia, vadaeni taunimanima ese namo bada do idia davaria oi dekena amo.

Oi idia hanamoa taudia be lauegu hanamoa do idia davaria,
to oi idia hadikaia taudia be dohore lau hadikaia.
Tanobada ena bese ibounai,
be oi dainai namo bada do idia davaria.”
Vadaeni Aberamo ia lao, Dirava ena oda hegeregere. Lota be Aberamo danu idia lao. Aberamo be Harana hanua ia rakatania neganai iena mauri lagani be 75. Aberamo ese iena adavana Sarai bona iena vavana Lota ia hakaua lao. Harana hanua dekenai idia davaria kohu bona gaukara memero danu idia abia lao. Idia toreisi, Kanana dekenai idia lao gwauraia.

Kanana dekenai idia ginidae neganai, Aberamo ese tano ia raka hanaia, ia lao bona Sekema hanua ena helaga gabuna dekenai ia ginidae, ma ia raka lao, ela bona au helagana ladana More dekenai. Unai neganai Kanana taudia be unai tano dekenai idia noho. Lohiabada ese Aberamo dekenai ia hedinarai, ia hereva, ia gwau, “Inai tano be oiemu tubuna dekenai do lau henia.” Vadaeni unuseni Aberamo ese boubou patana ia karaia Lohiabada dekenai, badina be Lohiabada ese ia dekenai ia hedinarai unai gabu dekenai.

Unai murinai Aberahamo ese unai gabu ia rakatania, ia lao diho kahanai. Ororo ta, Betele hanua ena dina ia daekau kahana dekenai iena palai ruma ia haginia. Betele be dina ia diho kahanai, Ai hanua be dina ia daekau kahanai. Unuseni boubou patana ia karaia, bona Lohiabada dekenai ia tomadiho. Vadaeni ma ia toreisi, ia lao diho kahanai, Negebe tano kahirakahira.

Aberamo be Aigupito dekenai ia lao

10 To aniani be lasi unai tano dekenai. Unai dainai ia lao diho kahana Aigupito dekenai, unuseni do ia noho nega sisina, badina aniani be lasi momokani. 11 Aigupito ena hetoa gabuna be kahirakahira neganai, iena adavana Sarai dekenai ia hereva, ia gwau, “Kamonai, oi be hairai dikadika hahine ta. 12 Aigupito taudia ese oi idia itaia neganai do idia gwau, ‘Ia be Aberamo ena adavana.’ Vadaeni, lau do idia alaia, oi idia abia totona. 13 Mani idia dekenai oi hamaoroa, oi be lauegu taihuna, vadaeni oi dainai dohore lau noho namonamo mai mauri danu.”

14 Aberamo ese Aigupito ena tano dekenai ia ginidae neganai, Aigupito taudia ese iena adavana idia itaia, ia be hairai dikadika. 15 Farao ena lohia taudia idia itaia, vadaeni Sarai ena hairai be Farao dekenai idia hamaoroa. Vadaeni, idia hakaua lao Farao ena ruma badana dekenai. 16 Hahine dainai Farao ese Aberamo ia naria namonamo, bona mamoe, nanigosi, boromakau, kamelo, hesiai taudia bona hesiai hahine ia dekenai ia henia.

17 To Lohiabada ese gorere dikadia dekenai Farao mai ena ruma taudia danu ia hisihisi henidia, Sarai, Aberamo ena adavana dainai. 18 Vadaeni Farao ese Aberamo ia boiria mai, ia gwau henia, ia gwau, “Dahaka oi karaia lau dekenai? Badina dahaka lau oi hamaoroa lasi ia be oiemu adavana? 19 Badina dahaka oi gwau ia be oiemu taihuna, vadaeni lau adavaia? Oiemu adavana be inai, oi abia, umui lao.” 20 Vadaeni Farao ese iena gaukara taudia dekenai ia oda, do idia hakaua lao. Vadaeni idia ese Aberamo mai ena adavana, mai ena kohu ibounai, be edia tanobada ena murimurina dekenai idia atoa.

Copyright information for `HMO