Genesis 18

Dirava ia gwauhamata Isako do ia vara

Lohiabada ese Aberahamo dekenai ma ia hedinarai lou, Mamare ena au helagadia gabu dekenai. Dina tubu neganai Aberahamo ese iena palai ruma ena iduara dekenai ia helai noho. Vadaeni iena matana ia negea, tatau toi ia itaia unuseni idia gini. Ia itaia neganai, iena palai ruma iduara dekena amo ia heau lao, ia tui diho tano dekenai, ia gwau, “Lauegu Lohiabada e, lau ura oiemu ura lau karaia, mani emu kara lauegu ruma oi hanaia lasi, oi noho iniseni. Lau be oiemu hesiai tauna. Lau ura ranu totona do lau boiboi, idia mailaia, emui aena huria totona. Bona inai au henunai umui laga-ani. Aniani sisina do lau mailaia, goada do umui abia, gabeai emui dala dekenai ma do umui raka lao. Lauegu ruma dekenai umui mai vadaeni, unai dainai emui ura lau ura karaia.” Idia gwau, “Vadaeni, oiemu hereva hegeregere oi karaia.”

Aberahamo ese palai ruma lalonai karaharaga ia raka vareai, bona Sara dekenai ia gwau, “Karaharaga, paraoa namona ena metau 14 kilogram oi abia, oi karaia hegaegae, bona beredi oi gabua.”

Vadaeni ia heau lao iena boromakau dekenai, boromakau natuna ta ia abia, ena hidiona be manokamanoka bona mai digara danu, iena hesiai tauna dekenai ia henia, vadaeni karaharaga ia lao, ia nadua. Bata bona rata ia abia, bona hari idia nadua vamu, bona inai tatau toi edia vairanai ia atoa. Idia aniani neganai, Aberahamo be idia kahirakahira au henunai ia gini.

Gabeai ia dekenai idia henanadaia, idia gwau, “Oiemu adavana Sara be edeseni?” Ia gwau, “Ia be palai ruma lalonai.”

10 Vadivadi tauna ta ia gwau, “Oi dekenai lau gwauhamata, hua 9 lalonai oiemu adavana Sara be natuna mero do ia abia. Unai neganai do lau giroa mai.”

Sara be palai ruma iduara murinai ia gini, bona unai hereva ia kamonai noho.
11 Aberahamo bona Sara be buruka momokani, bona Sara ena hua gorere ena nega be ia ore vadaeni. 12 Unai dainai Sara be sibona lalona dekenai ia kiri, ia gwau, “Lau be buruka vadaeni, bona natuna abia nega be ia ore vadaeni, headava ena moale do lau abia noho? Bona lauegu adavana be ia buruka danu.”

13 Bona Lohiabada ese Aberahamo dekenai ia henanadaia, ia gwau, “Sara be badina dahaka ia kiri, bona ia gwau, ‘Lau buruka neganai, edena bamona natuna ta lau abia, a?’ 14 Be, hoa kara ia noho, Lohiabada ia karaia diba lasi, a? Hua 9 lalonai, nega korikori dekenai, do lau giroa mai, bona Sara be natuna mero do ia abia.”

15 Sara be ia gari dainai, ia koikoi, ia gwau, “Lau kiri lasi.” To ia gwau, “Lasi, momokani, oi kiri.”

Aberahamo ese Sodoma dekenai ia guriguri

16 Vadaeni inai tatau idia toreisi, Sodoma dala dekenai idia raka lao, Sodoma idia itaia totona, gabu ta dekenai idia gini, bona Aberahamo be idia danu ia lao, dala ia hadibaia totona. 17 Bona Lohiabada be sibona lalona dekenai ia gwau, “Dohore lau karaia kara lau hunia diba lasi Aberahamo dekenai. 18 Badina be iena tubudia be dohore bese badana bona goadana, bona tanobada ena bese ibounai be dohore idia noinoi, idia do lau hanamoa, ia lau hanamoa bamona. 19 Lau ese ia lau abia hidi, ia ese iena natudia bona iena tubudia dekenai lauegu taravatu do ia hadibaia namonamo totona. Vadaeni idia ese lauegu taravatu do idia kamonai henia, kara maoromaoro bona kara namona dekenai. Inai murinai lauegu gwauhamata ibounai do lau hamomokania ia dekenai.”

20 Bona Lohiabada ia gwau, “Sodoma bona Gomora be dika rohoroho, bona edia kara dika be bada herea. 21 Harihari do lau diho, lau itaia, lau kamonai sivarai be ia momokani o lasi. Do lau diba namonamo.”

22 Vadaeni unai tatau ese unai gabu idia rakatania, idia lao Sodoma kahana, to Lohiabada be Aberahamo danu ia noho. 23 Aberahamo ese Lohiabada kahirakahira dekenai ia lao, ia henanadaia, ia gwau, “Momokani, oi ese kara maoromaoro bona kara dika taudia danu nega tamona do oi alaia ore? 24 Bema kara maoromaoro taudia 50 hanua dekenai idia noho, be hanua ibounai do oi hadikaia ore, a? Hanua dekenai do oi bogahisihisi diba, unai 50 hamauria totona? 25 Kara maoromaoro taudia bona kara dika taudia nega tamona do oi alaia lasi, a? Kara maoromaoro taudia bona kara dika taudia, bema edia davana be tamona, be hegeregere lasi. Unai bamona be oiemu kara lasi. Tanobada ibounai ena kota biaguna be kara maoromaoro do ia karaia lasi, a?”

26 Bona Lohiabada ia gwau, “Bema Sodoma dekenai kara maoromaoro taudia 50 lau davaria, hanua ibounai dekenai do lau bogahisihisi idia dainai.”

27 Bona Aberahamo ma ia hereva, ia gwau, “Lohiabada e, lau be hegeregere lasi oi dekenai do lau hereva, badina lau be taunimanima sibona. Lauegu hereva dikana mani oi gwauatao. 28 To sedira kara maoromaoro taudia be 50 lasi, 45 sibona. Bema 5 sibona be lasi, hanua ibounai do oi hadikaia ore, a?”

Lohiabada ia gwau, “Bema kara maoromaoro taudia 45 lau davaria, hanua do lau hadikaia ore lasi.”

29 Aberahamo ma ia hereva lou, ia gwau, “Sedira 40 sibona idia noho?”

Ia haere, “Bema 40 idia noho, lau be do lau hadikaia ore lasi.”

30 Aberahamo ia gwau, “Lohiabada e, lau ura noinoi lou, mani oi badu lasi. Bema 30 sibona, be edena bamona?”

Lohiabada ia gwau, “Bema 30 lau davaria, do lau hadikaia ore lasi.”

31 Aberahamo ia gwau, “Lohiabada e, lau hereva noho, hereva noho, ena dika mani oi gwauatao. Bema 20 sibona idia noho, be edena bamona?”

Ia gwau, “Bema 20 lau davaria, hanua do lau hadikaia ore lasi.”

32 Aberahamo ia gwau, “Lohiabada e, mani oi badu lasi, inai nega tamona sibona ma do lau hereva, bema 10 sibona oi davaria, be edena bamona?”

Ia gwau, “Bema 10 sibona idia noho do lau hadikaia ore lasi.”

33 Lohiabada ena hereva Aberahamo danu ia ore neganai, ia rakatania, bona Aberahamo be ia giroa lou ena noho gabuna dekenai.

Copyright information for `HMO