Genesis 19

Sodoma ena tatau edia kara dika

Adorahi kahana neganai, aneru ruaosi ese Sodoma dekenai idia mai. Unuseni Lota be hanua ena iduara badana dekenai ia helai noho, taunimanima edia hebou gabunai. Lota ese ia itadia neganai, ia toreisi, idia dekenai ia lao, hedavari totona. Idia edia vairana dekenai ia tui diho, bona iena vairana tano dekenai ia atoa diho. Ia gwau, “Lauegu biagudia e, lau be emui hesiai tauna, mani emui kara egu ruma dekenai umui daekau mai. Emui aena umui huria, bona hari hanuaboi iniseni umui mahuta. Dabai do umui toreisi bona emui dala dekenai do umui raka lou.” To idia gwau, “Lasi, hanua ena huana dekenai do ai noho ia lao bona dabai.”

To ia noinoi goada noho, ia lao bona idia be ia danu iena ruma dekenai idia raka vareai. Lota ese paraoa kavakava ia gabua, bona aniani namona ia nadua, vadaeni idia ania.

Idia do hekure lasi neganai, Sodoma ena tatau ese ruma idia gini hagegea. Hanua ena tatau ibounai unuseni idia mai, uhau bona buruka. Lota dekenai idia boiboi, idia henanadaia, “Hari hanuaboi oiemu ruma dekenai noho tatau be edeseni? Murimuri dekenai oi hakaudia, bona do ai sihari henidia.”

Lota ese murimuri dekenai ia raka, bona iduara ia koua ia murinai. Idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Lauegu turadia e, umui dekenai lau noinoi, inai kara dika umui karaia lasi. Umui itaia, lauegu natuna kekeni rua idia noho, idia be sihari do diba lasi. Mani, umui dekenai do lau hakaudia, bona idia dekenai umui karaia, emui ura hegeregerena. To inai tatau rua be do umui hadikaia lasi, badina idia be lauegu ruma ena vadivadi taudia bona lau naridia be gau badana.”

To idia gwau, “Oi gini siri, oi be idau tauna! Oi be daika oi hadibaia ai dekenai? Oi gini siri, ai ese idia do ai hadikaia maragi, to oi do ai hadikaia bada garina.” Vadaeni, idia ese Lota idia doria siri, iduara hamakohia gwauraia.

10 To unai tatau ruaosi be ruma lalona dekena amo imadia idia atoa, Lota idia veria vareai, bona iduara idia koua. 11 Bona idia ese murimurinai gini tatau ibounai edia matadia idia hakepuludia, vadaeni iduara idia davaria diba lasi.

Lota ese Sodoma ia rakatania

12 Vadaeni, inai tatau ruaosi ese Lota dekenai idia henanadaia, idia gwau, “Oiemu varavara haida ma idia noho iniseni, o lasi? Bema oiemu ravana, o oiemu natudia memero o oiemu varavara ta ia noho inai hanua dekenai, oi abidia, bona inai gabu umui rakatania. 13 Badina be inai gabu do ai hadikaia ore. Lohiabada ese inai taunimanima edia kara dika bada ena sivarai ia kamonai vadaeni, bona ia ese ai ia siaia, Sodoma do ai hadikaia ore totona.”

14 Vadaeni, Lota ese iena natuna kekeni edia maoheni tatau dekenai ia lao, ia gwau, “Karaharaga, umui toreisi, inai gabu ita rakatania, badina be Lohiabada ese inai hanua do ia hadikaia ore.” To idia laloa ia be hevaseha sibona.

15 Daba rere dekenai, inai aneru ese Lota dekenai idia hereva goada, idia gwau, “Karaharaga! Oiemu adavana bona oiemu natudia kekeni ruaosi oi abidia, inai gabu rakatania, do ia hadikaia ore neganai umui danu mase garina.”

16 To Lota be ia haraga lasi, unai dainai inai tatau ruaosi ese ia bona ena adavana bona ena natudia kekeni edia imadia idia abia, bona hanua ena murimuri kahana dekenai idia hakaua, badina be Lohiabada ese idia dekenai ia bogahisihisi. 17 Hanua ena murimuri kahana dekenai idia hakaudia murinai, aneru ta ia gwau, “Umui heau mauri. Umui emui vairana umui giroa murina dekenai lasi, bona tano palaka gubuna dekenai umui naria lasi. Ororo dekenai do umui heau, umui mase garina.”

18 To Lota ese idia dekenai ia noinoi, “Lohia e, mani emui kara, inai bamona lasi. 19 Oi ese kara namona lau dekenai oi karaia vadaeni, lau dekenai oi bogahisihisi, bona lau oi hamauria vadaeni. To ororo be daudau, bona lau be goada lasi dekenai inai dika gauna ese lau dekenai do ia moru, vadaeni, do lau mase. 20 Unai hanua maragina oi itaia, a? Ia be kahirakahira, bona ia dekenai lau heau diba. Mani emui kara unuseni do lau lao. Ia be gabu maragina sibona, bona unuseni mauri do lau davaria.”

21 Aneru ia haere, “Oiemu noinoi dekenai lau kamonai, unai hanua do lau hadikaia lasi. 22 Karaharaga! Heau! Lau be kara lau karaia diba lasi ela bona oi be unuseni oi ginidae.” Lota ese ia gwauraia maragi dainai, unai hanua ena ladana idia atoa Soara, iena anina be “Maragi”.

Sodoma bona Gomora be ia hadikaia ore

23 Dina ia daekau neganai, Lota be Soara dekenai ia ginidae. 24 Vadaeni, Lohiabada ese salipa nadi mai lahi bada danu guba dekena amo ia negea diho, Sodoma bona Gomora edia latanai. 25 Unai hanua badadia, bona tano palaka ibounai, bona hanua taudia, bona unai tano dekenai vara gaudia ibounai Lohiabada ese ia hadikaia ore. 26 To Lota ena adavana ese iena vairana ia giroa murina kahana dekenai, vadaeni Lohiabada ese damena nadi dekenai ia halaoa.

27 Daba maragi dekenai Aberahamo ia toreisi, guna Lohiabada ena vairanai ia gini gabuna dekenai ia raka lao haraga. 28 Iena matana ia negea diho, Sodoma bona Gomora, bona tano palaka ibounai ia itaia, unai tano ibounai dekena amo kwalahu ia daekau noho, amu badana ena kwalahu bamona. 29 To tano palaka ena hanua badadia ia hadikaia ore neganai, Dirava ese Aberahamo ia laloa, bona Lota ena mauri dala ia kehoa.

Moaba bona Amono bese taudia edia hamatamaia dalana

30 Lota ese Soara ia rakatania, ororo dekenai ia daekau lao, unuseni ia noho, ia bona iena natuna kekeni danu, badina be Soara dekenai ia noho be ia gari. Unai ororo ena nadi kohua ta lalonai idia noho. 31 Vara guna kekeni ese iena tadina dekenai ia hereva, ia gwau, “Iseda tamana ia buruka, bona inai tanobada kahana dekenai ita do idia headava tatau be lasi, vadaeni natudia do ita abia ena dala be lasi momokani. 32 Oi mai, iseda tamana do ita hakekeroa, vadaeni ia dekenai do ita sihari, bona natudia do ita abia iseda tamana dekena amo.”

33 Unai hanuaboi, ia dekenai uaina idia henia, ia inua. Vadaeni vara guna kekeni be iena tamana danu idia sihari, to ia be kekero dainai ia diba lasi dahaka ia vara.

34 Kerukeru, vara guna kekeni ese iena tadina dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Varani hanuaboi iseda tamana danu lau sihari. Hari hanuaboi ita hakekeroa lou be namo, bona oi danu ese lau karaia bamona do oi karaia. Unai dekena amo ita ruaosi natudia do ita abia iseda tamana dekena amo.” 35 Vadaeni, unai hanuaboi idia hakekeroa, bona tadina kekeni be iena tamana danu idia sihari. Ia be kekero dainai ia diba lasi dahaka ia vara.

36 Inai dala dekenai, Lota ena natuna kekeni ruaosi be edia tamana ese ia harogorogodia. 37 Vara guna kekeni be mero ia abia, ladana ia atoa Moaba. Ia be hari idia noho Moaba bese taudia edia tubuna. 38 Tadina kekeni danu mero ia abia, iena ladana ia atoa Benami. Ia be hari idia noho Amono bese taudia edia tubuna.

Copyright information for `HMO