Genesis 3

Taunimanima idia moru

Gaigai be kerere ena aonega dekenai ia honu momokani. Lohiabada Dirava ia karaia mauri gaudia ibounai edia aonega be gaigai ese ia hanaia. Ia ese hahine dekenai ia henanadaia, ia gwau, “Momokani, uma gabu ena au huahua ta ania lasi taravatu Dirava ese ia atoa o lasi?”

Hahine ese gaigai dekenai ia haere, ia gwau, “Uma gabu dekenai idia gini au edia huahua ibounai ai ania be ia namo, to uma gabu ena huana dekenai au ta ia gini, ena huahua dekenai Dirava ia gwau, ‘Unai au ena huahua umui ania lasi, bona dogoatao lasi, umui mase garina.’ ”

To gaigai ese hahine dekenai ia gwau, “Inai be momokani lasi, dohore umui mase lasi. Dirava be inai bamona ia hereva badina ia diba, umui ania neganai aonega do umui davaria, bona Dirava hegeregere do umui noho, kara namona bona kara dikana do umui diba.”

Hahine ese ia itaia, unai au ena toana be namo herea, bona ena au huahua ia itaia be aniani gauna namona, bona au ena aonega ia ura abia. Vadaeni, unai au ena huahua ia abia, bona ia ania. Ma iena tau dekenai ia henia danu, bona ia danu ia ania. Vadaeni idia ruaosi ese aonega idia davaria, bona idia diba idia be kopina kavakava. Unai dainai fig au ena rau idia turia hebou, bona rami idia karaia.

Adorahi kahanai, idia ese Lohiabada Dirava idia kamonai, ia be uma gabu lalonai ia loaloa noho, bona Lohiabada Dirava dekena amo idia hunia, uma gabu ena au edia huanai. To Lohiabada Dirava ese tau dekenai ia boiboi, ia gwau, “Oi be edeseni?”

10 Tau ia haere, ia gwau, “Oi lau kamonai uma gabu lalonai, bona lau gari, badina be lau be kopina kavakava, vadaeni lau hunia.”

11 Dirava ia gwau, “Daika ese oi ia hadibaia oi be kopina kavakava? Lau taravatua au huahua oi ania vadaeni, a?” 12 Tau ia haere, ia gwau, “Oi ese oi karaia lau dekenai hahine ese unai au huahua lau dekenai ia henia, bona lau ania.”

13 Lohiabada Dirava ese hahine dekenai ia gwau, “Inai be dahaka oi karaia vadaeni?” Hahine ia gwau, “Gaigai ese lau dekenai ia koikoi, bona lau ania.”

Dirava ese edia kerere davana ia gwauraia

14 Vadaeni Lohiabada Dirava ese gaigai dekenai ia gwau henia, ia gwau,

“Unai bamona oi karaia dainai oiemu kerere davana do oi abia.
Oi sibona inai kerere davana do oi karaia.
Hari ia lao bona hanaihanai, oiemu bogana dekenai do oi rau,
bona tano ena kahu do oi ania.
15 Lau ese tuari do lau havaraia oi bona hahine emui huana dekenai.
Taunimanima bona gaigai dohore idia tuari.
Taunimanima ese oiemu kwarana do idia botaia,
bona oi ese edia aena do oi koria.”
16 Lohiabada Dirava ese hahine dekenai ma ia hereva, ia gwau,

“Oiemu rogorogo ena hekwarahi, do lau habadaia,
bona oiemu hisihisi mara neganai.
To oiemu adavana do oi ura henia noho,
bona ia ese oi do ia biagua.”
17 Bona Adamu danu dekenai ia gwau henia, ia gwau,

“Oiemu adavana dekenai oi kamonai henia,
bona lau taravatua au huahua oi ania vadaeni.
Unai bamona oi karaia dainai,
tano do ia dika oi dekenai.
Gaukara auka do oi karaia oiemu mauri dinadia ibounai,
aniani hegeregere do oi davaria totona.
18 Au ginigini bona ava ginigini danu,
be tano dekenai do idia vara oi dekenai,
bona ava edia anina do oi ania.
19 Do oi varahu, bona do oi gaukara auka,
tano ena anina abia totona,
ia lao bona tano dekenai do oi giroa lou,
badina be tano dekena amo oi mai.
Oi be tano dekena amo karaia gauna,
bona tano dekenai do oi giroa lou.”
20 Tau ese iena adavana ena ladana ia atoa Heva, badina ia be mauri taudia ibounai edia sinana. 21 Bona Lohiabada Dirava ese boromakau edia kopina dekena amo dabua ia karaia, Adamu bona Heva dekenai, bona idia dekenai dabua ia atoa.

Adamu bona Heva be uma gabu dekena amo Dirava ese ia luludia lao

22 Lohiabada Dirava ia gwau, “Hari inai tau be ita hegeregere ia lao vadaeni, badina be kara namo bona kara dika ia diba. mauri auna ena huahua do ia ania noho be ia dika, mauri hanaihanai ia abia garina.” 23 Unai dainai Lohiabada Dirava ese Eden uma gabu dekena amo tau ia lulua, bona ia vara dekena amo tano dekenai ia siaia, unai tano do ia geia noho totona.

24 Dirava ese tau bona hahine ia lulua lao, bona Eden uma gabu ena dina ia daekau kahana dekenai kerubi aneru ia haginidia, uma gabu gimaia totona. Bona lahi kaia danu ia atoa. Unai kaia be ia giroagiroa kahana ibounai dekenai. Inai aneru bona kaia ese mauri auna dekenai lao dalana ia koua momokani.

Copyright information for `HMO