Genesis 31

Iakobo ese Labana dekena amo ia heau

Vadaeni Iakobo ese Labana ena natuna tatau edia hereva ia kamonai, idia gwau, “Iakobo ese iseda tamana ena kohu ibounai ia abia vadaeni. Iena kohu momo be iseda tamana dekena amo ia abia.” Iakobo danu ia itaia, ia dekenai Labana ena vairana toana be ia badu bamona.

Unai neganai Lohiabada ese Iakobo dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Oi giroa lou oiemu tubuna bona oiemu tamana edia tano dekenai, oiemu varavara taudia dekenai oi lao. Lau ese do lau bamoa oi.”

Vadaeni Iakobo ese Rahela bona Lea dekenai ia boiboi, idia mai ia dekenai, tano palaka dekenai mamoe bona nani idia naria gabuna dekenai. Idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau itaia vadaeni, umui emui tamana ena laloa be idau lau dekenai, guna bamona lasi, to lauegu tamana ena Dirava ese lau ia durua vadaeni. Umui danu umui diba vadaeni lau be emui tamana dekenai lau gaukara vadaeni, mai egu goada ibounai. Emui tamana ese lau ia koia, nega 10 egu davana ia haidaua, to Dirava ese ia koua dainai, lau ia hadikaia lasi. Labana ia gwau, ‘Mai toutou gaudia be oiemu’, vadaeni nani ibounai toutou gaudia sibona idia vara. Ma ia gwau, ‘Mai revareva gaudia be oiemu’, vadaeni nani ibounai revareva gaudia sibona idia vara. Unai dekena amo Dirava ese emui tamana ena mamoe bona nani be ia dekena amo ia kokia, lau dekenai ia henia vadaeni.

10 “Mamoe bona nani hahine edia sihari neganai, lau be lau nihi, egu nihi dekenai lau itaia, mamoe bona nani tatau mai toutou, mai revareva, bona korema gaudia sibona be hahine danu idia sihari. 11 Vadaeni egu nihi dekenai, Dirava ena aneru ese ia hereva lau dekenai, ia gwau, ‘Iakobo e.’ Lau haere, lau gwau, ‘Lau inai.’ 12 Ma ia gwau, ‘Oi itaia, mamoe bona nani tatau, hahine dekenai idia sihari henia gaudia be toutou gaudia, revareva gaudia bona korema gaudia sibona. Lau be inai kara lau havaraia noho, badina be Labana ena kara ibounai oi dekenai lau itaia vadaeni. 13 Lau inai, Betele dekenai oi dekenai lau hedinarai Diravana. Unuseni oi ese boubou nadi ta ena latanai olive dehoro oi bubua, bona oi gwauhamata lau dekenai. Hari oi toreisi, inai tano oi rakatania, oiemu vara gabuna dekenai do oi giroa lou.’ ”

14 Rahela bona Lea be Iakobo dekenai idia haere, idia gwau, “Dahaka do ai abia aiemai tamana dekena amo? Gau ta ia noho lasi ai dekenai. 15 Ai be idau taudia bamona ia dekenai, ani? Badina be aiemai davana ia abia vadaeni, bona ia negea haorea vadaeni. 16 Kohu ibounai Dirava ese aiemai tamana dekena amo ia abia be aiemai, bona aiemai natuna edia, unai dainai, Dirava ese oi dekenai ia hamaoroa vadaeni, unai bamona do oi karaia.”

17 Vadaeni Iakobo ena adavana ruaosi, bona iena natuna ibounai be kamelo dekenai idia guia. 18 Iena mamoe ibounai bona iena kohu ibounai Mesopotamia dekenai ia davaria gaudia be Iakobo ese ia siaia guna, vadaeni ia hegaegae, Kanana tanona dekenai do ia lao, iena tamana Isako dekenai.

19 Unai neganai Labana be iena mamoe edia huina utua totona ia lao. Vadaeni Rahela ese iena tamana ena dirava edia laulauna ia henaoa, 20 bona Iakobo be hunia dekenai ia heau, Labana, Aramea tauna ia hadibaia guna lasi. 21 Ia be ia lao, iena orea taudia bona iena kohu ibounai ia abia lao, Euperate Sinavai idia hanaia, Gileada ena ororo dala dekenai idia lao.

22 Dina rua idia ore, bona dina ihatoina neganai, Labana ese Iakobo ia heau ena sivarai ia kamonai. 23 Vadaeni ia ese iena varavara taudia ia haboua, bona dina 7 Iakobo ena murina dekenai idia lulua lao haragaharaga, ia lao bona Gileada ena ororo dekenai idia davaria. 24 To Dirava ese Labana, Aramea tauna dekenai ia hedinarai henia nihi dekena amo, ia gwau, “Iakobo dekenai oi hereva henia lasi, hereva namona o hereva dikana.” 25 Vadaeni Labana ese Iakobo ia davaria. Iakobo be ororo dekenai ia kamepa vadaeni, Labana mai ena varavara taudia danu Gileada ororo dekenai idia kamepa.

26 Vadaeni Labana ese Iakobo dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Badina be dahaka oi heau hunia dala dekenai, lauegu natuna hahine danu henaoa dala bamona oi danu idia heau? 27 Dahaka totona oi heau hunia dala dekenai, oi hadibaia lasi lau dekenai? Bema oi hadibaia lau dekenai, vadaeni lauegu imana dekena amo oi do lau siaia, mai moale karaia, bona mai moale ane danu, io, mai gaba ena regena bona mai gita ena regena danu. 28 To oi ese lauegu dala oi koua, lauegu natuna danu lau kisi henia lasi. Oi karaia kava vadaeni. 29 Harihari lau be mai siahu lau hadikaia diba oi, to oiemu tamana ena Dirava ese hari hanuaboi ia hedinaraia lau dekenai, ia gwau, ‘Iakobo dekenai oi hereva lasi, hereva namona o hereva dikana.’ 30 Harihari oiemu tamana ena ruma, oi ura henia bada gabuna dekenai dohore oi lao, to dahaka totona lauegu dirava edia laulauna oi henaoa?”

31 Vadaeni Iakobo ese Labana dekenai ia haere henia, ia gwau, “Lau gari, lau gwau oiemu natuna be lau dekena amo do oi abia lou sedira. 32 To oiemu dirava edia laulauna be daika dekenai do oi davaria, ia be do ia mase, iseda varavara edia vairana dekenai oiemu oi tahua, do oi abia.” Badina Iakobo be ia diba lasi Rahela ese ia abia.

33 Vadaeni Labana be Iakobo ena palai ruma dekenai ia tahua, bona Lea ena palai ruma dekenai, bona hesiai hahine ruaosi edia palai ruma dekenai, to gau ta ia davaria lasi. Vadaeni Rahela ena palai ruma dekenai ia raka vareai. 34 Rahela be inai dirava edia laulauna ia abia vadaeni, bona kamelo ese idia huaia pusepuse ena lalonai ia hunia vadaeni. Rahela be unai pusepuse ena latanai ia helai. Labana be palai ruma dekenai ia tahua, mai hekwarahi danu, to iena dirava laulauna ia davaria lasi.

35 Vadaeni Rahela ese iena tamana dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Tau badana e, oi badu lasi lau dekenai, oiemu vairana dekenai lau toreisi lasi, badina be hahine aiemai hua gorere lau abia dainai.” Unai dainai ia tahua mai hekwarahi danu, iena dirava edia laulauna ia davaria lasi.

36 Vadaeni Iakobo ese Labana dekenai ia badu henia, ia gwau henia, ia gwau, “Lauegu kerere be dahaka, lauegu dika be dahaka, vadaeni oi ese unai dainai lauegu murina dekenai oi lulua, mai badu danu? 37 Lauegu kohu ibounai oi tahua haorea vadaeni, oiemu ruma ena gau ta oi davaria be edeseni? Lauegu orea taudia bona oiemu orea taudia edia vairana dekenai unai kohu do oi atoa hedinarai, vadaeni ita ruaosi dekenai kota do idia karaia.

38 “Oi dekenai lagani 20 lau noho vadaeni, oiemu mamoe bona oiemu nani hahine idia mara dika lasi, oiemu nani tatau danu ta lau abia lasi, lau ania lasi. 39 Uda boroma ese bero idia henia gaudia lau mailaia lasi oi dekenai, lau sibona bero lasi gauna lau henia, edia gabu abia totona. Henaoa taudia ese dina dekenai idia henaoa, o hanuaboi dekenai idia henaoa, gaudia danu edia davana be lau dekenai oi tahua. 40 Lau noho unai bamona, dina neganai be dina ena siahu ia hadikaia lau dekenai, hanuaboi keru ia hadikaia lau dekenai, lauegu matana danu idia mahuta lasi. 41 Lagani 20 oiemu ruma dekenai lau noho, lagani 14 oiemu hesiai gaukara lau karaia, oiemu natuna ruaosi edia davana, ma lagani 6 oiemu mamoe edia davana. Nega 10 lauegu davana oi haidaua. 42 Lauegu tamana ena Dirava, Aberahamo ena Dirava, bona Isako ia gari henia Diravana, bema ia durua lasi lau dekenai, harihari lau be mai kohu lasi lau do oi lulua. To Dirava ese lauegu hekwarahi bona lauegu imana ena gaukara ia itaia vadaeni, vadaeni hanuaboi ia hereva henia oi dekenai.”

43 Vadaeni Labana ese ia haere henia, ia gwau, “Inai hahine be lauegu natuna, inai memero be lauegu tubuna, inai mamoe be lauegu mamoe, oi itaia gaudia ibounai be lauegu. Ma hari dina dahaka do lau karaia, inai lauegu natuna bona tubuna dekenai hanamoa totona? 44 Oi mai, maino ita karaia, bona laloatao nadina do ita karaia, iseda maino toana do ia lao totona.”

45 Vadaeni Iakobo ese laloatao nadina ta ia haginia. 46 Iakobo danu ese iena orea taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Nadi umui gogoa.” Unai bamona idia karaia, vadaeni unai nadi idia haboua gaudia edia badibadinai idia aniani hebou. 47 Vadaeni Labana ese unai gabu ena ladana ia atoa, Iegara Sahaduta, bona Iakobo ese unai gabu ena ladana ia atoa Galeda, ladana ruaosi edia anina be “Hereva hedinaraia nadi”.

48 Vadaeni Labana ia gwau, “Hari dina dekenai inai nadi haboua ese, be maino laloatao toana oi bona lau iseda huanai.” Unai dainai unai laloatao nadina ena ladana be Galeda. 49 Ma iena ladana ta be Misipa, badina Labana be ia gwau, “Ita ta ta be idau gabu idau gabu ita noho neganai Lohiabada ese do ia naria namonamo ita. 50 Bema lauegu natuna do oi dagedage henidia, o hahine haida ma do oi abia, lau be do lau itaia lasi oi, to Dirava ese do ia itaia oi bona lau, laloaboio lasi.”

51 Labana ese Iakobo dekenai ma ia hereva henia, ia gwau, “Inai nadi haboua gaudia bona inai laloatao nadina be ita ruaosi iseda huana dekenai lau haginia vadaeni. 52 Inai nadi haboua gaudia bona inai laloatao nadina edia anina be inai, lau ese inai nadi do lau raka hanaia lasi, oi dekenai hadikaia totona, bona oi ese inai nadi do oi raka hanaia lasi, lau dekenai hadikaia totona. 53 Aberahamo ena Dirava, Nahoro ena Dirava, idia edia tamana ena Dirava danu, ia ese kota do ia karaia oi bona lau ita huanai.”

Vadaeni Iakobo be iena tamana Isako ese ia gari henia Diravana ena ladana dekenai ia gwauhamata.
54 Vadaeni Iakobo ese boromakau ia alaia, Dirava ena boubou ia karaia unai ororo dekenai, bona iena orea taudia dekenai ia boiridia hebou, idia aniani totona. Unai dainai, idia aniani, bona unai ororo dekenai idia noho ela bona dabai. 55 Dabai Labana ia toreisi, iena tubuna mai edia sinadia danu ia kisi henidia bona ia hanamodia. Vadaeni ia rakatanidia, iena hanua dekenai ia giroa lou.

Copyright information for `HMO