Genesis 33

Iakobo ese Esau danu idia hedavari

Iakobo ese iena matana ia negea, Esau ia itaia, mai ena tatau 400 idia mai noho. Unai dainai ia ese iena natuna orea ta ta dekenai ia haria karaia. Lea ese haida, Rahela ese haida, bona hesiai hahine rua ese haida idia hakaua. Hesiai hahine mai edia natudia idia lao guna, Lea mai ena natudia be idia murinai idia raka, gabeai Rahela mai ena natuna Iosepa danu idia raka. Iakobo ese idia edia vairana dekenai ia raka guna, bona nega 7 iena kwarana ia atoa diho tano dekenai, ia lao bona iena kakana kahirakahira dekenai ia ginidae.

Vadaeni Esau ese ia dekenai ia heau lao, ia rosia, bona ia kisi henia. Ruaosi idia taitai noho. Esau ese hahine mai edia natudia ia itadia neganai, ia gwau, “Inai taudia be daika?”

Iakobo ia haere, ia gwau, “Lohia e, inai be lauegu natuna, Dirava ese iena lalokau dekena amo lau dekenai ia henia taudia.”

Unai murinai hesiai hahine mai edia natudia danu idia mai, vadaeni edia kwarana idia atoa diho tano dekenai. Unai murinai Lea mai ena natuna idia mai, gabeai Iosepa bona Rahela idia mai, edia kwarana idia atoa diho tano dekenai.

Esau ia nanadaia, ia gwau, “Unai guna lau itaia orea be edena bamona?” Iakobo ia haere, ia gwau, “Unai be lauegu harihari gaudia, oiemu lalona hamoalea totona, vadaeni do lau mauri gwauraia.”

To Esau ia gwau, “Lauegu tadina e, lauegu kohu be idia hegeregere, inai be oiemu, oi dogoatao.”

10 Iakobo ia gwau, “Lasi, bema oiemu lalona be ia namo lau dekenai lauegu harihari gauna mani oi abia. Oiemu vairana lau itaia be, Dirava ena vairana bema lau itaia hegeregere, badina be oiemu lalona ia namo lau dekenai. 11 Mani emu kara lauegu harihari gaudia oi abia dae, badina be Dirava ese iena bogahisihisi dekena amo kohu lau ura hegeregerena ia henia vadaeni lau dekenai.” Ia noia goada dainai ia abia dae.

12 Esau ia gwau, “Namo ita lao nega tamona. Lau be umui danu do ita raka hebou.”

13 Iakobo ia haere, ia gwau, “Lohia e, oi diba lauegu natuna be idia manoka vadaeni, bona mamoe bona boromakau mai natudia gaudia dekenai lau laloa momo. Bema dina tamona lalonai naria taudia ese unai mamoe bona nanigosi idia luludia haraga neganai, ibounai do idia mase ore. 14 Egu lohia e, mani emu kara, lauegu vairana dekenai oi raka guna, to lau be metairametaira do lau raka oiemu murina dekenai, egu boromakau, mamoe, bona egu natuna edia goada hegeregerena, ia lao bona Seiri dekenai ai ginidae neganai oi danu do ita hedavari.”

15 Esau ia gwau, “Sedira egu tatau haida be oi danu do idia raka lao.” To Iakobo ia haere, ia gwau, “Egu lohia e, oiemu hereva be ia namo, to mani oi laloa lasi ai dekenai.”

16 Vadaeni unai dina dekenai Esau ese Seiri dalana dekenai ia raka lao, Seiri dekenai ia giroa lou. 17 To Iakobo be Sukoto dekenai ia lao. Unuseni iena ruma ta ia haginia, bona boromakau bona mamoe edia au raurau mai rigi danu ruma ia karaia. Unai dainai unai gabu ena ladana ia atoa Sukoto, ena anina be “au raurau rumadia.”

18 Iakobo be Mesopotamia dekena amo ia giroa mai neganai, ia ginidae Sekema hanua, Kanana tanona dekenai, mai mauri danu. Vadaeni hanua kahirakahira dekenai palai rumadia ia haginia, unuseni ia kamepa. 19 Unai palai rumadia ia haginia tano kahana be ia hoia Hamoro ena natuna dekena amo. Davana be siliva moni 100. Hamoro be Sekema ena tamana. 20 Unuseni boubou patana ta ia haginia, bona ena ladana ia atoa “El, Israela ena Dirava”.

Copyright information for `HMO