Genesis 40

Iosepa ese dibura taudia edia nihi anina ia hedinaraia

Unai murinai, uaina idia bubua memero ia naridia tauna, bona paraoa idia gabua memero ia naridia tauna, idia ruaosi ese Farao idia habadua. Vadaeni Farao ese inai uaina bubua memero bona paraoa gabua memero idia naria taudia ruaosi ia badu henidia. Dibura ruma dekenai ia koudia, gima taudia edia kapena ena ruma dekenai, Iosepa ia noho gabunai. Vadaeni, dibura gimaia taudia edia kapena ese Iosepa ia hamaoroa, do ia naridia. Iosepa ese idia ruaosi ia naridia, idia be nega sisina daudau dibura ruma dekenai idia noho.

Unai tatau ruaosi be hanuaboi tamona dekenai idia nihi, unai dibura ruma lalonai. Farao ena uaina bubua memero ia naridia tauna, bona iena paraoa gabua memero ia naridia tauna be idia nihi, nihi ta ta be mai ena anina ta ta.

Daba ia rere, Iosepa ia raka vareai idia ruaosi dekenai, vadaeni edia toana ia itaia be idia lalohisihisi. Unai dainai ia ese idia dekenai ia henanadaia, ia gwau, “Badina dahaka hari dina umui emui lalona ia hisihisi?”

Idia gwau, “Ai be ai nihi vadaeni, to tau ta lasi ese aiemai nihi edia anina do ia hedinaraia.” Vadaeni Iosepa ia gwau, “Nihi ena anina hedinaraia be Dirava mo sibona. Umui emui nihi mani umui gwauraia lau dekenai.”

Vadaeni uaina bubua memero ia naridia tauna ese iena nihi Iosepa dekenai ia hedinaraia, ia gwau, “Egu nihi dekenai be vain au ta lau itaia. 10 Ena rigi be toi, inai rigi dekenai rau idia tubu, herahera ia vara, vadaeni vain ena huahua ia atoa, idia mage. 11 Farao ena kapusi be lauegu imana dekenai, vadaeni vain ena huahua lau abidia, lau gigia, ranuna be Farao ena kapusi dekenai ia diho, vadaeni kapusi be Farao ena imana dekenai lau atoa.”

12 Bona Iosepa ia gwau, “Oiemu nihi ena anina be inai: Vain ena rigi toi be dina toi. 13 Dina toi do idia ore, vadaeni Farao ese do ia abia dae oi, oiemu dagi do ia henia lou oi dekenai, vadaeni Farao ena kapusi be iena imana dekenai do oi atoa, guna iena uaina bubua memero oi naridia neganai bamona. 14 Oiemu dala do ia namo neganai do oi laloa lau dekenai, ani? Oi bogahisihisi lau dekenai. Mani emu kara Farao dekenai do oi hereva lau totona, bona inai dibura ruma dekena amo lau do oi hakaua murimuri dekenai. 15 Badina be momokani lau be Heberu taudia edia tano dekena amo lau idia henaoa lao, iniseni dekenai danu kerere ta lau karaia lasi, to dibura ruma dekenai lau idia koua kava.”

16 Paraoa gabua memero ia naridia tauna ia diba vadaeni inai nihi ena anina be ia namo. Vadaeni Iosepa ia hamaoroa, ia gwau, “Lau danu lau nihi, lauegu nihi dekenai be paraoa bosea toi egu kwarana dekenai lau atodia, lau huaia loaloa. 17 Vadaeni bosea ataiai ena lalonai be paraoa idia gabua gaudia idauidau idia noho, Farao ena. To manu haida idia roho mai, idia ania.”

18 Bona Iosepa ia gwau, “Oiemu nihi ena anina be inai: Bosea toi be dina toi. 19 Dina toi do idia ore, vadaeni Farao ena dibura ruma dekena amo oi do ia abia lao, oiemu kwarana do idia utua oho, bona au ta dekenai oiemu tauanina do idia taua dae. Vadaeni manu do idia roho mai, oiemu hidiona do idia ania.”

20 Dina toi murinai be Farao ia vara dinana. Vadaeni ia ese aria ta ia karaia, ia dekenai durua henia taudia ibounai ia boiridia, inai uaina bubua memero ia naridia tauna bona paraoa gabua memero ia naridia tauna danu ia boiridia. 21 Vadaeni uaina bubua memero ia naridia tauna ena dagi ia henia lou, ia ese kapusi Farao ena imana dekenai ma ia atoa. 22 To paraoa idia gabua memero ia naridia tauna be au dekenai iena tauanina ia taua dae ela bona ia mase, Iosepa ese nihi anina ia gwauraia hegeregere.

23 To inai uaina bubua memero ia naridia tauna ese Iosepa ia laloatao lasi, ia laloaboio.

Copyright information for `HMO