Genesis 41

Lagani rua idia ore, vadaeni Farao ia nihi. Iena nihi dekenai ia ese Naila Sinavai ena badibadinai ia gini. Vadaeni boromakau 7 sinavai dekena amo idia daekau, edia tauanina be namo, bona mai digara danu, sinavai badibadina dekenai rei idia aniani noho. Unai murinai idau boromakau 7 sinavai dekena amo ma idia daekau, edia tauanina be dika bona mai digara lasi. Inai boromakau mai digara danu edia badibadina dekenai idia gini. Vadaeni inai boromakau 7 mai digara lasi ese boromakau 7 mai digara danu idia anidia ore. Vadaeni Farao ia noga.

Ia mahuta lou, ia nihi. Iena nihi iharuana dekenai be uiti tamona ia tubu daekau dekena amo, iena anidia be 7 idia tubu, ia itaia inai uiti ena anidia be idia namo, bona idia bada. Idia edia murinai uiti ma ta ia tubu daekau dekena amo, iena anidia ma 7 idia tubu. Inai uiti ena anidia be idia dika, bona idia maragi. Dina ia daekau ena kahana dekena amo lai ia mai neganai, idia kakoro. Vadaeni inai uiti ena anidia dikadia ese uiti ena anidia namodia idia anidia ore. Bona Farao ia noga, ia diba inai be nihi sibona.

Daba ia rere, iena kudouna ia gari dikadika. Vadaeni iena hereva ia siaia lao, Aigupito dekenai puripuri taudia ibounai bona aonega taudia ibounai ia boiridia. Vadaeni Farao ese iena nihi idia dekenai ia hamaoroa, to idia ibounai be nihi edia anina idia gwauraia diba lasi.

Vadaeni uaina idia bubua memero ia naridia tauna ese Farao ia hamaoroa, ia gwau, “Lauegu kerere harihari lau laloa. 10 Oi ese oiemu hesiai taudia oi badu henidia neganai be lau, bona paraoa idia gabua memero naridia tauna, ai ruaosi dibura ruma lalonai oi atoa, gima taudia edia kapena ena imana dekenai. 11 Vadaeni hanuaboi neganai, ai ruaosi ai nihi, aiemai nihi be ta ta mai edia anina. 12 Uhau tauna ta ia noho ai dekenai, ia be Heberu tauna, gima taudia edia kapena ena durua merona. Vadaeni ai ruaosi aiemai nihi ia dekenai ai hamaoroa, vadaeni ia ese aiemai nihi edia anina ai ta ta dekenai ia hadibaia. 13 Nihi edia anina ia ese ia gwauraia, idia momokani vadaeni. Lau be oi ese oi atoa lou lauegu dagi dekenai, to lauegu turana be au dekenai idia taua dae, ela bona ia mase.”

14 Vadaeni Farao ese mero ta ia siaia, Iosepa ia boiria, dibura ruma dekena amo idia hakaua haragaharaga murimuri dekenai, iena aukina huina ia utua, bona dabua ia senisia, vadaeni Farao dekenai ia raka vareai.

15 Vadaeni Farao ia hereva Iosepa dekenai, ia gwau, “Lau nihi vadaeni, to nihi ena anina hedinaraia tauna be lasi, to oiemu sivarai lau kamonai vadaeni, nihi edia anina hedinaraia be oi diba.”

16 Iosepa ese Farao dekenai ia haere henia, ia gwau, “Lau be lasi, to Dirava ese Farao dekenai do ia haere henia, maino herevana dekenai.”

17 Vadaeni Farao ese Iosepa ia hamaoroa, ia gwau, “Lauegu nihi dekenai Naila Sinavai ena badibadinai lau gini. 18 Vadaeni boromakau 7 be sinavai dekena amo idia daekau, edia tauanina be namo, bona mai digara danu. Vadaeni sinavai ena badibadina dekenai rei idia aniani noho. 19 Gabeai idau boromakau 7 ma idia daekau, edia tauanina be dika, bona mai digara lasi, Aigupito ena tano ibounai dekenai boromakau dikadia inai bamona nega ta lau itaia lasi. 20 Vadaeni boromakau dikadia, tauanina maragi gaudia ese boromakau namodia mai digara danu, idia ania ore. 21 To idia anidia ore murinai, tau ta do ia diba lasi idia anidia vadaeni. Badina be idia edia tauanina do idia digara lasi noho. Vadaeni lau noga. 22 Ma lauegu nihi ta dekenai lau itaia, uiti tamona ia tubu daekau mai ena anina 7, idia bada bona idia namo. 23 Gabeai ta ma ia tubu daekau mai ena anina 7, idia dika bona idia maragi, bona dina ia daekau ena kahana dekena amo lai ia mai neganai idia kakoro. 24 Vadaeni uiti dikadia ese uiti namodia idia anidia ore. Puripuri taudia dekenai lau hamaoroa, to nihi edia anina hedinaraia dekenai be tau ta ia diba lasi.”

25 Iosepa ese Farao ia hamaoroa, ia gwau, “Inai nihi ruaosi edia anina be tamona sibona, Dirava ia ura iena kara ta do ia karaia gwauraia. Vadaeni guna oi dekenai ia hamaoroa. 26 Boromakau namodia 7 be lagani 7, bona uiti ena anidia namodia 7 be lagani 7. Nihi edia anina be tamona sibona. 27 Boromakau dikadia mai digara lasi 7, gabeai idia daekau gaudia, be lagani 7, bona uiti ena anidia dikadia 7 lai ese ia hakakoroa gaudia be lagani 7. Inai be hitolo do ia vara laganidia. 28 Farao e, hari oi dekenai lau hamaoroa hegeregerena, Dirava ia ura iena kara ta do ia karaia gwauraia. Vadaeni oi dekenai ia hamaoroa guna. 29 Lagani 7 do idia mai, Aigupito ena tano ibounai dekenai aniani momo do idia vara. 30 Gabeai hitolo ena lagani 7 do idia mai, Aigupito ena tano dekenai aniani momo ena nega do idia laloaboio, badina be hitolo do ia bada herea, bona tano be do ia hadikaia momokani. 31 Taunimanima edia laloa dekenai, aniani momo ena nega do idia laloaboio momokani, badina be hitolo bada negana ia mai neganai, be do ia dika momokani. 32 Oi be nega rua oi nihi, badina be Dirava ese inai kara do ia karaia momokani, bona nega do ia daudau lasi, Dirava ese do ia havaraia.

33 “Namona be inai, oi ese diba momo bona aonega tauna ta do oi tahua, vadaeni Aigupito ena tano ibounai ena biaguna do oi halaoa. 34 Ma oi ese inai bamona do oi karaia: Tano naria opesa taudia danu do oi abia hidi. Idia ese aniani momo ena lagani 7 lalonai, aniani ibounai inai Aigupito tano dekenai do idia haria karaia, kahana be 5. Vadaeni kahana ta be gavamani ese do ia abia, takisi hegeregerena. 35 Inai aniani momo ena lagani lalonai, oi ese inai opesa taudia do oi oda henidia, aniani ibounai do idia haboua, bona idia be oiemu siahu henunai do idia gaukara. Hanua badadia ibounai dekenai inai aniani do idia haboua namonamo, bona naria namonamo. 36 Unai aniani be sitoa dekenai do ia noho, ia lao bona hitolo ena lagani 7 Aigupito dekenai do idia mai. Vadaeni inai tano dekenai taunimanima ibounai be do idia mase lasi.”

Iosepa be Aigupito ena lohia Farao ese ia halaoa

37 Farao mai ena durua taudia ese unai hereva idia abia dae. 38 Vadaeni Farao ese iena durua taudia dekenai ia hereva, ia gwau, “Edeseni tau ta dohore ita davaria inai tau bamona. Dirava ena Lauma be iena lalona dekenai, ani?”

39 Vadaeni Farao ese Iosepa dekenai ia hereva, ia gwau, “Dirava ese inai dala ibounai oi dekenai ia hedinaraia vadaeni, bona tau ta lasi mai ena diba bona mai ena aonega oi hegeregere. 40 Unai dainai oi be lauegu tanobada dekenai dohore oi lohia, lauegu basileia ena taunimanima ibounai ese dohore idia kamonai henia oiemu hereva dekenai, lau sibona mo, inai tanobada ena king, ese do lau hereaia oi.”

41 Farao ia hereva lou Iosepa dekenai, ia gwau, “Oi kamonai, oi be Aigupito ena tano ibounai ena lohia harihari lau atoa vadaeni.” 42 Farao be mai ena rini, king ena dagi toana gauna. Ia ese iena imana kwakikwakina dekena amo inai rini ia kokia, Iosepa ena imana kwakikwakina dekenai ia atoa, bona dabua namo herea danu ia dekenai ia atoa. Golo dekena amo karaia ageva danu Iosepa ena aiona dekenai ia atoa. 43 Oda ia gwauraia danu, kariota iharuana Farao ena kariota murina dekenai ia heau gauna, ena latanai Iosepa do ia guia. Haida be iena vairana dekenai idia heau, vadaeni idia boiboi, idia gwau, “Dala umui kehoa.” Inai bamona dekenai Iosepa ese Aigupito tano ibounai ena lohia dagi ia abia. 44 Farao ese Iosepa ia hamaoroa, ia gwau, “Lau inai Farao, bema oi hereva lasi neganai, tau ta ese gaukara ta do ia karaia diba lasi inai Aigupito ena tano ibounai dekenai.” 45 Farao ese Iosepa ena ladana ia gwauraia, Sepenata Panea. Asenate danu ia henia, ia adavaia totona. Unai Asenate be Onu ena dubu helaga tauna, iena ladana Potifera, ena natuna. Vadaeni Iosepa be Aigupito ena tano ibounai dekenai ia itaia loaloa.

46 Iosepa ena mauri lagani ibounai be 30, Farao, Aigupito ena king ena hesiai gaukara ia hamatamaia neganai. Vadaeni Iosepa ese Farao ia rakatania, Aigupito ena tano ibounai dekenai ia itaia loaloa. 47 Aniani momo ena lagani 7 lalonai uma dekenai aniani be ia bada herea momokani. 48 Unai aniani momo Aigupito tano dekenai ia vara lagani 7 lalonai, Iosepa ese aniani ibounai ia haboua. Hanua ta ta edia uma dekenai aniani ibounai be unai hanua ta ta edia sitoa dekenai ia haboudia. 49 Iosepa ese uiti momo herea ia haboua, kone miri bamona, laloa bona duahia ena dala idia hadokoa, badina duahia ena dala be lasi.

50 Hitolo ena nega do ia mai lasi neganai, Iosepa ena natuna memero rua idia vara, Asenate, Onu ena dubu helaga tauna Potifera ena natuna ena bogana dekena amo. 51 Ia vara guna mero be Iosepa ese iena ladana ia atoa Manase, ena anina be “Laloaboio”. Ia gwau, “Dirava ese lauegu hekwarahi bona lauegu tamana, bona lauegu varavara laloa be ia kokia vadaeni lau dekena amo.” 52 Gabeai ia vara mero ena ladana ia atoa Eparaima, ena anina be “Natuna Henia”. Ia gwau, “Hisihisi lau abia tanona dekenai Dirava ese lauegu natuna ia henia vadaeni.”

53 Aniani momo ena lagani 7 idia ore vadaeni Aigupito dekenai. 54 Hitolo nega ena lagani ginigunana ia ginidae vadaeni, Iosepa ia hereva bamona. Vadaeni tano idauidau ibounai dekenai taunimanima be idia hitolo noho, to Aigupito dekenai be aniani ia noho. 55 Vadaeni Aigupito ena tano ibounai dekenai taunimanima be idia hitolo noho neganai, idia taitai Farao dekenai, aniani ia henidia totona. Vadaeni Farao ese ia hamaorodia, ia gwau, “Umui lao Iosepa dekenai. Edena bamona ia hereva umui dekenai, vadaeni umui karaia.”

56 Tanobada ibounai dekenai hitolo nega ia bada, vadaeni Iosepa ese sitoa ibounai ia kehoa. Aigupito taudia ese aniani idia hoia, moni davana, badina be hitolo ena nega ia bada herea momokani, Aigupito ena tano dekenai. 57 Vadaeni tano idauidau ibounai dekena amo, taunimanima idia lao Aigupito dekenai, aniani idia hoia, Iosepa dekenai. Badina be hitolo ena nega ia bada herea momokani, tanobada ibounai dekenai.

Copyright information for `HMO