Genesis 42

Iosepa ena kakana be Aigupito dekenai idia mai, uiti hoia totona

Iakobo ese sivarai ia kamonai, Aigupito dekenai be uiti ia noho. Vadaeni, iena natuna dekenai ia hereva, ia gwau, “Badina dahaka umui ta ta umui gini kava, gini kava?” Ia gwau lou, “Lau kamonai vadaeni Aigupito dekenai be uiti ia noho. Do umui lao unuseni, iseda uiti umui hoia, ita mauri totona, vadaeni ita mase lasi.”

Vadaeni Iosepa ena kakana 10 be Aigupito dekenai idia lao, uiti hoia totona. To Beniamina, Iosepa ena tadina, be Iakobo ese ia dogoatao, do ia lao lasi iena kakana danu. Badina be Iakobo ia gwau, “Dika ta Beniamina dekenai do ia vara garina.”

Unai dainai Israela ena natuna be taunimanima momo danu idia lao, uiti hoia totona, badina be hitolo ena nega ia bada Kanana tano dekenai.

Iosepa be Aigupito tano ibounai ena lohia, unai dainai taunimanima ibounai idia lao Iosepa dekenai uiti idia hoia. Iosepa ena kakana danu idia lao ia dekenai, vadaeni idia edia kwarana idia atoa diho tano dekenai Iosepa ena vairana dekenai. Iosepa ese iena kakana ia itadia neganai, iena lalona ia kehoa vadaeni idia be daika, to ia hereva henidia idau tauna bamona, ia gwau henidia, ia gwau, “Umui be edena gabu dekena amo umui mai?” Idia gwau, “Kanana tano dekena amo ai mai, aniani hoia totona.”

Iosepa ia diba, inai be iena kakana, to idia diba lasi ia be Iosepa. Vadaeni Iosepa ena nihi, idia dekenai ia nihi gauna hari ia laloa, vadaeni ia gwau henidia, ia gwau, “Umui be koikoi taudia, tuari orea ta ese umui ia siaia mai, inai tano ena manoka itaia totona.”

10 Idia haere ia dekenai, idia gwau, “Lohia e, unai bamona lasi. Ai be oiemu hesiai taudia, uiti hoia totona ai mai. 11 Ai be tau tamona ena natuna, hereva momokani taudia, tuari taudia ese ai idia siaia lasi, tano itaia totona.”

12 To Iosepa ia gwau henidia lou, ia gwau, “Lasi. Umui be tano ena manoka itaia totona umui mai.”

13 Idia hereva lou, idia gwau, “Ai be oiemu hesiai taudia. Ai be tadikakana ibounai 12, tau tamona ena natuna, Kanana tano dekenai. To gabeai ia vara mero be harihari aiemai tamana dekenai, bona emai tadina ta be ia mase vadaeni.”

14 Iosepa ia gwau, “Lau hereva vadaeni, ani? Umui be tuari taudia ese idia siaia, tano itaia totona. 15 Lau ura diba umui be momokani o lasi. Unai dekenai, Farao ena ladana dainai lau gwauhamata, inai gabu do umui rakatania lasi ela bona umui emui tadina do ia mai iniseni. 16 Umui dekena amo tau ta do umui siaia, umui emui tadina do ia hakaua mai iniseni, to umui orena be dibura ruma dekenai do umui noho, vadaeni do lau diba emui hereva be momokani o lasi. Bema lasi, inai be momokani, tuari taudia ese umui idia siaia, tano itaia totona.” 17 Vadaeni, dibura ruma dekenai ia atodia dina toi.

18 Dina ihatoina dekenai Iosepa ese ia hereva henidia, ia gwau, “Inai bamona umui karaia, vadaeni dohore umui mauri, badina be lau danu Dirava dekenai lau gari. 19 Bema umui be hereva momokani taudia, vadaeni umui ta dibura ruma dekenai do ia noho, to umui orena be uiti umui laohaia emui varavara taudia idia hitolo dekenai. 20 Vadaeni do umui giroa mai, emui tadina do umui hakaua mai lau dekenai, vadaeni dohore lau diba umui emui hereva be ia momokani, vadaeni dohore umui mase lasi.” Vadaeni inai hereva idia abia dae.

21 Unai neganai idia sibona idia herevahereva, idia gwau, “Momokani, ita kerere vadaeni iseda tadina dainai. Badina be iena lalohisihisi bada ita itaia, to iena noinoi ita abia dae lasi, unai dainai hari kerere ia mai ita dekenai.”

22 Rubena ia gwau, “Umui lau hamaoroa vadaeni, ani? Lau gwau, mero be do umui hadikaia lasi, to umui kamonai lasi. Vadaeni harihari iena mase ena davana be, iseda latanai ia noho.” 23 Idia diba lasi Iosepa be idia edia hereva anina ia diba, badina Iosepa ia hereva henidia, gado hanaia tauna ena uduna dekena amo.

24 Vadaeni ia raka siri, ia tai. Gabeai ia giroa mai, idia dekenai ia hereva lou. Vadaeni iena hesiai taudia ia oda henia, Simeona idia dogoatao, bona varo dekenai idia guia, idia edia vairana dekenai.

Iosepa ena kakana idia giroa lou Kanana dekenai

25 Vadaeni, Iosepa ia hamaoroa iena hesiai taudia dekenai, ia gwau, “Idia edia puse dekenai uiti umui udaia, idia honu. Idia ta ta edia moni edia puse dekenai do umui udaia lou, dala dekenai dohore idia ania uiti danu do umui henidia.” Vadaeni inai bamona idia karaia. 26 Vadaeni Iosepa ena kakana ese edia puse be edia doniki edia doruna dekenai idia atoa kau, idia raka lao.

27 Adorahi neganai idia kamepa. Vadaeni ta ese iena puse ia kehoa, iena doniki dekenai aniani henia gwauraia, vadaeni iena moni ia itaia, puse ena uduna dekenai. 28 Vadaeni ia ese iena tadikakana ia hamaorodia, ia gwau, “Lauegu moni be idia udaia lou lauegu puse dekenai.” Vadaeni idia hoa maragi lasi, idia gari dikadika. Idia sibona idia herevahereva, idia gwau, “Dirava be edena bamona ia karaia vadaeni ita dekenai?”

29 Kanana tano dekenai idia ginidae edia tamana Iakobo dekenai, vadaeni idia edia laolao sivaraina idia gwauraia ia dekenai, idia gwau, 30 “Unai tano ena lohia tauna be ia dagedage henia ai dekenai, dibura ruma dekenai ia koua ai, ia gwau ai be tuari taudia ese ai idia siaia, tano itaia totona. 31 To ai hamaoroa ia dekenai, ai gwau, ‘Ai be hereva momokani taudia, tano itaia totona ai mai lasi. 32 Ai be mai tadina bona kakana 12, tau tamona ena natuna. Ta be ia mase vadaeni, bona gabeai ia vara merona be aiemai tamana dekenai, Kanana tano dekenai.’ 33 Unai tano ena lohia tauna ia gwau, ‘Inai dekena amo dohore lau diba umui be hereva momokani taudia o lasi. Umui ta do lau dogoatao iniseni ai, to umui orena be uiti do umui abia lao, umui emui varavara taudia idia hitolo dekenai. 34 Umui emui tadina, gabeai ia vara tauna do umui hakaua mai lau dekenai, vadaeni dohore lau diba umui be hereva momokani taudia. Vadaeni, umui emui tadikakana dohore lau henia lou umui dekenai, bona inai tano dekenai danu dohore umui hoihoi.’ ”

35 Vadaeni edia puse dekena amo uiti idia bubua neganai, idia ta ta edia moni idia davaria edia puse dekenai, vadaeni idia bona edia tamana inai moni idia itaia neganai, idia gari dikadika. 36 Vadaeni edia tamana Iakobo ese ia gwau henidia, ia gwau, “Lauegu natuna be lau dekena amo umui kokia vadaeni. Iosepa ia boio, Simeona ia boio, harihari Beniamina danu umui kokia gwauraia, inai hisihisi ibounai be lau sibona egu latanai ia noho.”

37 Vadaeni Rubena ese iena tamana ia hamaoroa, ia gwau, “Beniamina bema lau mailaia lasi oi dekenai, lauegu natuna ruaosi dohore oi alaia mase. Lauegu imana dekenai oi siaia, vadaeni dohore lau mailaia lou mai mauri danu.”

38 To Iakobo ia gwau, “Lauegu natuna be umui danu do ia lao lasi, badina be iena kakana korikori ia mase vadaeni, bona ia sibona ia noho. Dala dekenai bema dika ta ia dekenai ia vara, lau be dohore lau mase. Badina lau buruka dainai, lalohisihisi inai bamona be do ia hamasea lau.”

Copyright information for `HMO