Genesis 47

Vadaeni Iosepa ia lao Farao dekenai, ia gwau, “Lauegu tamana bona tadikakana taudia Kanana tano dekena amo idia mai vadaeni. Mai edia mamoe bona edia boromakau bona edia kohu ibounai, harihari idia be Gosena tano dekenai.”

Vadaeni iena kakana taudia 5 ia abidia hidi, ia hakaudia vareai, Farao ena vairana dekenai. Vadaeni Farao ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Umui emui gaukara be dahaka?” Idia gwau, “Lohia e, ai be mamoe naria taudia, aiemai sene taudia bamona.” Vadaeni idia noinoi Farao dekenai, idia gwau, “Ai mai vadaeni, inai tano dekenai ai noho gwauraia. Badina be Kanana tano dekenai rei sisina ia noho lasi, aiemai mamoe bona boromakau idia ania totona. Lohia e, mani emu kara oi hereva, ai be Gosena tano dekenai do ai noho.”

Vadaeni Farao ese Iosepa ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tamana bona oiemu tadikakana taudia oi dekenai idia mai vadaeni. Aigupito ena tano ibounai be oiemu vairana dekenai. Gabu namo herea ta do oi henidia, idia noho totona. Gosena tano dekenai do idia noho, bona goada taudia bema haida idia noho, idia edia huanai, lauegu boromakau naria taudia do oi halaoa.”

Iosepa ese iena tamana Iakobo ia hakaua vareai, Farao ena vairana dekenai. Vadaeni Iakobo ese ia hanamoa Farao dekenai. Vadaeni Farao ese ia nanadaia Iakobo dekenai, ia gwau, “Oiemu mauri lagani be hida?”

Iakobo ia haere, ia gwau, “Lauegu mauri lagani, egu laolao inai tanobada dekenai be 130. To idia be momo lasi, bona mai hisihisi danu, lauegu tamana bona lauegu tubuna edia mauri lagani bamona lasi. Idia edia mauri lagani tanobada dekenai be momo.” 10 Unai neganai Iakobo ese ia hanamoa lou Farao dekenai, vadaeni ia rakatania.

11 Vadaeni Iosepa ese iena tamana bona iena tadikakana taudia edia gabu ia karaia hegaegae, bona edia tano ia henidia, Aigupito ena tano namo herea ta dekenai, iena ladana be Ramese, Farao ia hereva bamona. 12 Vadaeni Iosepa ese iena tamana bona iena tadikakana taudia bona iena tamana ena orea taudia ibounai dekenai aniani ia henia, edia ruma ta ta dekenai, taunimanima idia momo hegeregerena.

Iosepa ena naria gaukara, hitolo nega lalonai

13 Hitolo nega ia bada herea dainai, tano ibounai be aniani lasi momokani. Unai dainai Aigupito bona Kanana taudia be hitolo dainai idia manoka. 14 Moni ibounai Aigupito dekenai bona Kanana dekenai be uiti hoia dekenai ia ore. Unai moni ibounai be Iosepa ena imana dekenai, vadaeni ia ese Farao ena ruma dekenai ia haboua. 15 Aigupito dekenai bona Kanana dekenai moni ia ore momokani murinai, Aigupito taudia idia lao Iosepa dekenai, idia gwau, “Aniani ai dekenai oi henia. Oi ura ai be oiemu vairana dekenai ai mase, a? Ai be moni lasi.”

16 Iosepa ia haere, ia gwau, “Umui emui boromakau umui henia lau dekenai, vadaeni uiti do lau henia umui dekenai, umui emui boromakau edia davana. Badina umui dekenai moni ia noho lasi dainai.” 17 Unai dainai idia edia boromakau idia abia lao Iosepa dekenai. Vadaeni ia ese aniani ia henia idia dekenai, edia hosi bona mamoe bona boromakau bona doniki edia davana.

18 Unai lagani ia ore, vadaeni ma lagani gabeai idia giroa mai Iosepa dekenai, idia gwau, “Lohia tauna e, ai koikoi lasi oi dekenai, aiemai moni ia ore vadaeni. Aiemai boromakau ibounai oi abia vadaeni, gau ta ia noho lasi do ai henia oi dekenai. Aiemai tauanina bona aiemai tano sibona mo ia noho. 19 Ai be oiemu vairana dekenai do ai mase, a? Aiemai uma tano be do ia dika momokani, a? Ai bona aiemai tano do oi abia, bona aniani do oi henia ai dekenai, vadaeni ai be Farao ena hesiai taudia davana lasi do ai lao, bona aiemai tano do ia abia, do ia biagua. Ma uhe do oi henia ai dekenai, vadaeni do ai mase lasi, bona aiemai tano do ia dika lasi.”

20 Vadaeni Iosepa ese Aigupito ena tano ibounai ia abia Farao ena. Badina be Aigupito taudia ibounai ta ta edia uma tano idia hoia, aniani ena davana, edia hitolo ia bada dainai. Unai bamona dala dekenai tano ibounai be Farao ena tano dekenai idia halaoa. 21 Iosepa ese Aigupito taudia ibounai, hesiai taudia davana lasi ia halaoa, Aigupito dokona kahana ela bona dokona. 22 To Iosepa ese hahelagaia taudia edia tano be ia hoia lasi. Edia tano idia dogoatao noho, badina hahelagaia taudia be Farao ese ia ubudia.

23 Vadaeni Iosepa ese taunimanima dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Hari dina umui bona umui emui tano lau hoia vadaeni Farao ena. Uhe be inai, vadaeni umui hadoa. 24 Vadaeni uiti umui utua neganai, umui haria kahana 5 dekenai. Kahana ta Farao dekenai do umui henia. Orena kahana 4 be umui emui hadoa bona ania gaudia, umui emui ruma taudia bona umui emui natuna maragidia do umui ubua totona.”

25 Vadaeni idia haere henia Iosepa dekenai, idia gwau, “Lohia e, oi ese mauri oi henia vadaeni ai dekenai, kara namo oi karaia vadaeni ai dekenai, bona Farao ena hesiai taudia davana lasi do ai lao.”

26 Vadaeni unai bamona taravatu Iosepa ia atoa Aigupito tano dekenai. Unai taravatu be do ia noho ia mai bona harihari, kahana 5 edia lalonai kahana ta be Farao ena, to Farao ese hahelagaia taudia edia tano ia abia lasi.

Iakobo ena noinoi orena

27 Israela taudia be Aigupito taudia edia huanai idia noho Gosena dekenai. Unuseni kohu momo idia haboua, bona natuna momo idia havaraia.

28 Iakobo be lagani 17 Aigupito dekenai ia noho, iena mauri lagani ibounai be 147. 29 Iena mase ia kahirakahira neganai, iena natuna Iosepa dekenai ia boiria. Ia gwau, “Mani emu kara, oiemu imana lauegu mamuna henunai do oi atoa. Vadaeni mai momokani danu do oi gwauhamata inai kara namona do oi karaia, lau oi lalokau henia toana: Aigupito dekenai lau do oi guria lasi. 30 To lauegu tubuna bona lauegu tamana idia noho gabuna dekenai do oi guria lau. Aigupito dekena amo lau oi abia lao, bona tubugu bona tamagu edia guria gabuna dekenai do oi guria lau.”

Vadaeni Iosepa ia gwau, “Oiemu ura hegeregere dohore lau karaia.”
31 Vadaeni Iakobo ia gwau, “Oi gwauhamata.” Vadaeni Iosepa ia gwauhamata henia ia dekenai, bona unai neganai Israela ese iena mahuta pata dekenai iena kwarana ia atoa diho.

Copyright information for `HMO