Genesis 49

Iakobo ena peroveta hereva iena natuna edia latanai

Vadaeni Iakobo ese iena natuna ia boiridia, ia gwau, “Ibounai do umui haboua. Umui dekenai dahaka dahaka do ia vara nega gabeai do lau hamaoroa umui dekenai:

“Iakobo ena natuna e, umui mai kahirakahira.
Umui emui tamana Israela ena hereva umui kamonai.
Rubena, oi be lauegu natuna ginigunana,
lauegu goada ena anina ginigunana.
Lauegu natuna ibounai edia huanai,
oiemu hekokoroku bona siahu be ia bada momokani.
To oiemu kara be ranu ia boila bamona,
unai dainai dohore oi be bada lasi,
badina be oiemu tamana ena adavana ta oi sihari henia.
Lauegu headava geda oi hamiroa,
egu geda dekenai oi lao.
Simeona bona Levi be boga tamona dekena amo idia vara,
bona idia edia kaia dekenai taunimanima idia hadikaia.
Idia edia herevahereva,
hunia dala dekenai idia karaia gauna,
be do lau gwauraia maoro lasi.
Idia edia hebou dekena amo do lau raka siri,
badina be idia badu neganai taunimanima idia alaia mase.
Bona idia edia ura kava dekenai,
boromakau edia aena idia haberoa,
idia raka diba lasi.
Simeona bona Levi edia badu lau hadikaia inai,
badina edia badu be auka momokani,
bona edia dagedage danu lau hadikaia inai,
badina be ia dika momokani.
Iakobo ena tano ibounai dekenai,
edia bese dohore lau makohia maragimaragi.
Israela taudia edia huanai dekena amo,
dohore lau siaidia kava,
gabu idauidau dekenai.
Iuda e, oiemu tadikakana taudia ese,
oiemu ladana do idia hanamoa.
Oiemu imana dekena amo oi dekenai idia dagedage taudia,
be oi ese edia aiona dohore oi dogoatao.
Oiemu tamana ena natuna ese,
dohore idia tomadiho henia oi dekenai.
Iuda be laiona ena natuna hegeregerena.
Iena vamu ia alaia murinai,
ia giroa lou iena hunia gabu dekenai.
Iuda be laiona bamona,
ia hekure diho,
to alaia totona ia hegaegae noho.
Tau ta ese do ia hamarerea lasi,
do ia badu garina.
10 Kepata, lohia ena toana,
be Iuda ese do ia dogoatao,
bona haida ese do idia kokia lasi.
Iena king siahu do ia dogoatao noho,
ela bona siahu momokani ena biaguna, Silo, do ia mai.
Vadaeni ia dekenai bese ibounai ese,
dohore idia kamonai henia.
11 Iena doniki be vain ena auna dekenai,
dohore ia kwatua,
vain ena auna namo herea dekenai dohore ia kwatua.
Iena dabua be uaina dekenai dohore ia huria,
uaina kakakaka momokani dekenai dohore ia huria.
12 Iena matana dohore idia kakakaka, uaina ia inua dainai.
Iena isena dohore idia kurokuro,
rata ia inua dainai.

13 “Sebuluno be kone dekenai dohore ia noho.
Lagatoi idia kamokau gabuna namona do idia halaoa.
Iena tano ena hetoa gabudia,
be do idia lao Sidono ena tano badibadinai.

14 “Isakara be doniki mai goada danu,
to iena maduna huanai ia hekure noho.
15 Ia itaia, iena laga-ani gabuna be ia namo,
unai tano ena toana be ia namo herea.
Vadaeni ia be kohu huaia tauna do ia lao,
bona hesiai tauna davana lasi,
gaukara auka tauna,
be haida ese do idia halaoa.

16 “Dano ese iena iduhu taudia dekenai,
kota do ia henia,
bona Israela ena iduhu haida hegeregere do idia noho.
17 Dano be gaigai, dala badinai ia noho,
gaigai, mase gauna,
dala badinai do ia noho.
Hosi ena aena be do ia koria,
vadaeni hosi dekenai guia tauna,
be ia moru murina kahana dekenai.

18 “Lohiabada e, oiemu hamauria dekenai lau naria noho.

19 “Gado be dadia taudia orea ta ese,
do idia tuari henia,
to ia ese do ia heatu henidia bona luludia.

20 “Asere ena tano dekenai,
aniani namodia do idia vara.
Aniani hegeregere king do ia ania,
be Asere do ia henia.

21 “Napatali be dia hahine bamona,
iena ura gabuna dekenai ia heau noho,
vadaeni iena natuna namodia momokani ia havaraia.

22 “Iosepa be doniki mai dagedage danu bamona,
doniki mai dagedage danu,
ranu gabuna badinai ia noho.
Ia ese ororo ohena dekenai ia noho.
23 Labana taudia idia heatu henia mai dagedage danu.
Edia diba bona peva dekena amo idia lulua lao.

24 “To Iosepa idia tuari henia taudia edia peva,
be Dirava ese ia makohia.
Edia imana varovaro Dirava ese ia darea.
Iakobo ena Siahu Ibounai Diravana ese idia ia darea,
Mamoe Naria Tauna, Israela ena Nadi ena siahu dekena amo.
25 Oiemu tamana ena Dirava ese oi ia durua noho.
Siahu Ibounai ena Dirava,
ia ese oi ia hanamoa noho.
Inai bamona hanamoa be Iosepa do ia davaria:
Medu ena namo guba dekena amo,
ma tano henunai dekena amo ranu dobu ena namo.
Rata ena namo,
bona bogana ese natuna ia havaraia ena namo danu.
26 Oiemu tamana ena hanamoa be bada.
Iena hanamoa ese,
oiemu sene taudia edia hanamoa ia hereaia.
Noho hanaihanai ororo edia daudau be bada,
to oiemu tamana ena hanamoa be bada herea,
bona Iosepa ena kwarana dekenai, do idia kamokau.
Iena tadikakana edia huanai,
Dirava ese ia abia hidi tauna Iosepa,
be ia hanamoa bada herea noho.

27 “Beniamina be uda sisia, vamu ia alaia bamona.
Dabai iena vamu ia alaia gauna ia ania,
ma adorahi neganai ia alaia gaudia ia haria karaia noho.”

28 Israela ena iduhu 12 be inai. Idia edia tamana ena hanamoa herevadia be inai. Idia ta ta dekenai hanamoa ia henia, edia kara hegeregerena.

Iakobo ia mase bona idia guria

29 Vadaeni Iakobo ese ia hamaorodia, ia gwau, “Do lau mase, lauegu bese ena mase taudia dekenai do lau haboua. Lauegu tamana bona lauegu tubuna edia badibadinai do umui guria lau, nadi matuna lalonai, Eparona, Hiti tauna ena tano dekenai. 30 Unai nadi matuna ia noho Makapela dekenai. Inai gabu be Mamare ena dina ia daekau ena kahana dekenai, Kanana tano dekenai. Aberahamo ese Eparona, Hiti tauna dekena amo ia hoia, iena guria gabu dekenai do ia halaoa totona. 31 Unuseni Aberahamo mai ena adavana Sara danu idia guria, bona Isako mai ena adavana Rebeka danu idia guria, bona unai guria gabuna dekenai Lea danu lau guria. 32 Nadi matuna be unai, mai ena tano danu, Hiti tauna dekena amo Aberahamo ese ia hoia.”

33 Iakobo ena hereva ia hadokoa, vadaeni iena mahuta pata dekenai ia hekure diho, iena laumana ia henia daekau, bona iena tubuna tamana dekenai ia haboua lao.

Copyright information for `HMO