Genesis 6

Taunimanima edia dika

Nega ia mai vadaeni, taunimanima be momo tanobada dekenai, bona natuna kekeni idia vara noho. Bona Dirava ena natuna haida ese idia itaia, inai kekeni be mai edia hairai. Vadaeni, idia ura henia kekenidia idia abia, idia adavaia. Bona Lohiabada ia gwau, “Egu lauma be nega ibounai taunimanima edia lalonai do ia noho lasi, badina idia be hidio sibona. Hari ia lao, edia mauri lagani be dohore lagani 120 sibona.”

Unai Dirava ena natuna taudia ese taunimanima edia natuna kekeni idia adavaia bona natuna idia havaraia neganai, tatau badadia badadia idia noho tanobada dekenai. Idia be gunaguna, bona gabeai danu, goada taudia mai ladana, edia sivarai danu be bada.

Lohiabada ese taunimanima ia itaia, edia kara dika be bada herea gabu ibounai dekenai, bona edia laloa be nega ibounai ia dika sibona mo. Lohiabada ena lalona be ia hisihisi, taunimanima tanobada dekenai ia havaraia dainai, bona iena lalohisihisi be ia bada momokani. Vadaeni ia gwau, “Lau karaia gaudia, taunimanima ibounai do lau hamasea haorea, tanobada gabu ibounai dekena amo. Lau ese boroma ibounai bona ataiai manudia ibounai danu do lau hamasea, badina idia lau havaraia dainai, egu lalona ia hisihisi noho.” To Noa dekenai Lohiabada ia moale.

Noa ena natuna be inai:
Iena natuna memero be toi, Sema bona Hamo bona Iapeta. 10 Noa be kara namo tauna, ia tamona sibona dekenai Dirava ia moale. Ia be Dirava danu ia noho, turana hegeregere.

11 To taunimanima ibounai be dika momokani Dirava ena vairana dekenai, bona edia dika be gabu ibounai dekenai. 12 Dirava ese tanobada ia itaia, ia dika rohoroho vadaeni, badina taunimanima ibounai edia kara be dika momokani.

Noa ese lagatoi ia karaia

13 Dirava ese Noa dekenai ia hereva, ia gwau, “Mauri gaudia ibounai do lau haorea. Ibounai do lau hamasea haorea, badina tanobada be edia kara dika dekenai ia honu momokani. 14 Lagatoi namona ta, au namodia dekenai do oi haginia. Ia lalonai daiutu do oi karaia, bona lalonai bona murimurinai pisi dekenai oi koua. 15 Inai bamona do oi karaia: Iena lata be 133 mita, iena lababana be 22 mita, bona iena ataiai be 13 mita. 16 Lagatoi ena guhi do oi karaia, bona uindo, ena dobu 44 sentamita do oi karaia, guhi bona haba edia huanai. Sitori toi danu do oi karaia, bona iduara do oi karaia haba dekenai. 17 Lau be abata bada herea tanobada dekenai do lau siaia, mauri gaudia ibounai do lau haorea. Gau ibounai tanobada dekenai do idia mase ore, 18 to gwauhamata oi dekenai do lau karaia, bona do lau hamomokania. Lagatoi lalonai do oi guia, oi bona oiemu adavana, oiemu natuna memero, bona edia adavadia. 19 Mauri gaudia ibounai idauidau rua rua dekenai do oi udaia lao, idia be do idia mauri noho totona, tau ta, hahine ta, inai bamona do oi udaia lao. 20 Manu idauidau ibounai, bona boroma gaudia idauidau ibounai, badadia bona maragidia, rua rua dekenai lagatoi dekenai do idia vareai lao, do idia mauri noho totona. 21 Aniani gaudia idauidau ibounai danu do oi haboua, bona do oi abia lao, oiemu aniani, bona mauri gaudia edia aniani.”

22 Bona Noa ese unai bamona ia karaia, Dirava ena hereva ibounai hegeregere.

Copyright information for `HMO