Genesis 8

Abata ia ore

To Dirava ese Noa ia laloa noho, ia bona mauri gaudia ibounai, bona boromakau, ia danu lagatoi dekenai idia guia. Vadaeni Dirava ese lai ta ia siaia mai tanobada dekenai, bona ranu ia diho hamatamaia. Tanobada henunai ia makohia bona ia daekau mai ranu gabudia be idia koua, guba ena matuna danu be idia koua. Guba dekenai ia diho medu danu be ia doko. Ranu be ia diho lao noho. Dina 150 ia ore murinai be sisina ia diho. Ela bona hua 7 ena dina 17 dekenai lagatoi ia kamokau Ararata Ororo dekenai. Ranu be ia diho lao noho, bona hua 10 ena dina ginigunana dekenai, ororo edia ataiai kahana be idia hedinarai.

Dina 40 murinai Noa ese lagatoi ena uindo ia kehoa, bona galo manu ta ia siaia lao. Manu be ia roho lao, bona Noa dekenai ia giroa mai lasi. Lasi, to ia roho lao noho, kahana bona kakana dekenai, ela bona tanobada dekenai ranu be ia kaukau vadaeni. Vadaeni Noa ese pune manu ta ia siaia lao, ranu do ia itaia, ia diho momokani o lasi, to ranu ese tano ibounai ia do koua dainai, pune manu be helai gabu ta ia davaria lasi. Unai dainai Noa ese murimuri dekenai iena imana ia atoa lao, bona pune manu ia abia lou lagatoi lalonai. 10 Dina 7 ia naria, ma lagatoi dekena amo unai pune manu ia siaia lou. 11 Adorahi kahanai, pune ia giroa lou Noa dekenai, bona iena uduna dekenai be olive ena rauna matamata ta. Vadaeni, Noa ia diba ranu be ia diho vadaeni. 12 Dina 7 ma ia naria, vadaeni pune manu ia siaia lou. Inai neganai pune manu ia giroa mai lasi.

13 Noa ena mauri lagani be 601 neganai, hua ginigunana ena dina ginigunana dekenai, ranu be ia kaukau momokani tanobada dekenai. Vadaeni Noa ese lagatoi ena koua gauna ia kokia, tanobada kopina ia itaia, be ia kaukau. 14 Hua iharuana ena dina 27 dekenai tanobada be ia kaukau vadaeni.

15 Dirava ese Noa dekenai ia hereva, ia gwau, 16 “Lagatoi dekena amo oi diho, oi bona oiemu adavana, bona oiemu natuna memero, mai edia adavadia danu. 17 Mauri gaudia ibounai oi danu murimuri dekenai do oi hakaua, manu bona boromakau, bona tanobada dekenai idia rau gaudia ibounai. Do idia vara rohoroho, do idia mara momo, bona do idia momo herea tanobada kahana ibounai dekenai.”

18 Vadaeni Noa ese lagatoi dekena amo ia diho, ia bona iena adavana, bona iena natuna memero mai edia adavadia. 19 Boroma ibounai danu, boromakau, manu, bona tano dekenai rau gaudia danu, ibounai be lagatoi dekena amo idia diho, ta ta edia orea, edia orea hegeregerena.

Noa ese boubou gauna ia henia

20 Noa ese boubou patana Dirava dekenai ia haginia. Vadaeni boroma goevagoeva gaudia bona manu goevagoeva gaudia ta ta dekena amo tamona ia abia, boubou patana dekenai ia alaia, bona lahi dekenai idia ia gabua ore, boubou gauna totona. 21 Lohiabada ese bonana namona ia kamonai neganai, ia gwau, “Tanobada do lau hadikaia lou lasi taunimanima dainai, badina be lau diba, idia be maragi negana dekena amo, edia laloa be dika. Lau be mauri gaudia do lau alaia ore lou lasi, vanegai lau alaia ore bamona.

22 “Tanobada ia noho neganai,
hadoa nega bona geia nega do ia noho.
Keru nega bona siahu nega, kaukau nega, medu nega,
dina bona hanuaboi,
inai be do idia doko lasi.”
Copyright information for `HMO