Habakkuk 2

Lohiabada ese Habakuku dekenai ia haere henia

Lau ese Lohiabada dekenai lau maumau henia hereva lau haorea neganai, lau ura iena haere lau naria. Unai dainai lau ese tuari taudia edia gima kohoro dekenai lau daekau, unuseni lau naria.

Bona Lohiabada ese lau dekenai ia haere, ia gwau, “Lau ese oi dekenai lau hedinaraia gauna be nadi palaka dekenai do oi torea, vadaeni duahia taudia ese do idia duahia haraga diba. To inai lau palania kara be harihari do ia vara lasi. Unai dainai ena anina do oi torea, ia noho. To ia be nega daudau lasi lalonai do ia vara. Lau koikoi lasi. Sedira oi laloa iena mai be haraga lasi, to do oi naria noho, ia be do ia vara momokani.

“Bona lau ese oi dekenai lau henia hereva be inai: Iena laumana ia maoromaoro lasi tauna be do ia moru, to kara maoromaoro tauna be do ia mauri, ia ese Dirava ia abidadama henia dainai.

Kara maoromaoro lasi taudia ese dika bada do idia davaria

“Momokani hekokoroku tauna be uaina ese ia koia noho. Unai dainai ia be iena ruma dekenai ia noho lasi. Unai bamona danu Babulonia taudia be idia ura gau momo do idia abia edia, hegeregere mase ese taunimanima momo ia ura abia bamona. Unai dainai Babulonia taudia ese bese idauidau momo idia halusia noho, bona mai guia danu, unai bese edia taunimanima idia abia noho. To idia guia taudia ese Babulonia taudia do idia hereva dika henia, do idia gwau, ‘Umui ese emui gaudia lasi umui abia noho. Umui ese abiatorehai taudia umui hagaria dekena amo, kohu momo umui abia noho. Unai karadia dainai dika bada do umui davaria inai.’ ”

Umui Babulonia taudia ese idau bese taudia umui halusia, to dina ta, nega tamona idia be do idia toreisi, vadaeni idia ese emui moni bona kohu momo herea do idia abia. Idau bese tuari taudia ese umui do idia hagaria, bona emui kohu do idia dadia ore.

Umui ese bese idauidau momo edia kohu umui abia lao kava. Bona umui ese taunimanima momo umui alaia, bona edia hanua umui hadikaia ore. Unai dainai bese haida, idia do goada noho besedia be do idia toreisi, umui do idia tuari henia, bona emui kohu do idia abia ore. Umui ese dika do umui davaria! Umui ese hanua momo umui hadikaia, bona edia kohu momo umui abia kava. Inai kohu dekena amo emui bese umui haginia bada. Umui ese ruma goadadia momo, tuari koua magudia danu umui haginia vadaeni.

10 To umui emui kara dikadia ese emui bese ena ladana dekenai hemarai bada ia havaraia vadaeni. Umui ese bese momo umui hadikaia ore dainai, haida ese umui do idia hadikaia ore. 11 Bona unai nadi, emui tuari kohu magudia dekenai umui haginidia nadi, ese umui samania totona do idia boiboi. Emui ruma edia guhi au badadia danu ese unai bamona samania hereva do idia boiboi.

12 Umui ese emui hanua edena bamona umui haginia? Umui ese taunimanima umui alaia, bona edia kohu umui abia. Unai dekena amo emui hanua umui haginia! Unai dainai emui kerere ena davana dika momokani do umui davaria! 13 Umui ese tano momo umui halusia, bona edia taudia umui guia, vadaeni idia ese emui hanua haginia totona idia hekwarahi bada. To inai hekwarahi be hekwarahi kava do ia lao. Badina idia haginia gaudia ibounai be lahi ese do ia gabua ore. Lohiabada, Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona do ia karaia. 14 Kamonai! Tanobada taudia ibounai ese Lohiabada ena siahu bona iena hairai do idia diba momokani. Inai diba momokani, be do ia bada, davara ena ranu ena bada hegeregerena.

15 Umui Babulonia be dika do umui davaria momokani! Badina umui badu dainai emui badibadinai noho taudia umui hahemaraia, bona edia ladana umui hadikaia. Umui ese inua kekero umui henidia, vadaeni idia kekero neganai edia dabua idia kokia, bona edia hemarai umui itaia. 16 To unai bamona danu Dirava ese emui ladana badana do ia hadikaia, bona umui be do umui hemarai bada. Lohiabada ese emui kerere ena davana do ia henia, inua kekero ia ese umui dekenai do ia henia, guna haida dekenai umui henia bamona. Bona inai murinai emui ladana badana do ia doko momokani, bona do umui hemarai sibona.

17 Lebanona ena uda namona be umui ese umui utua diho. Unai bamona danu be Dirava ese umui dekenai do ia karaia. Umui ese unai uda ena boroma idauidau umui alaia vadaeni. To harihari uda boroma idauidau ese umui do idia hagaria bada. Inai bamona umui dekenai do ia vara, badina umui ese taunimanima momo umui alaia, bona edia hanua umui hadikaia ore.

18 Dirava koikoi ena namo be dahaka? Ia be tau ta ese imana dekenai ia karaia gauna sibona. Ia be umui dekenai ia koikoi sibona. Kaivakuku dekena amo namo ta do umui davaria lasi. Emui abidadama ia dekenai be abidadama kava sibona. Ia be ia hereva diba lasi. 19 Umui kaivakuku dekenai tomadiho henia taudia ese dika do umui davaria momokani! Umui ese au ta dekenai umui hereva henia, umui gwau, “Do oi noga!” Bona nadi ta dekenai umui gwau, “Do oi toreisi!” Umui be umui laloa idia be do idia toreisi, bona gau ta umui dekenai do idia hedinaraia, a?

20 To Lohiabada be inai bamona lasi. Ia be iena Dubu Helaga lalonai ia noho. Umui tanobada dekenai noho taudia ibounai be Lohiabada ena vairanai do umui mai, regena ta lasi.

Copyright information for `HMO