Hebrews 6

Dirava dekenai abidadama do ita dogoatao noho

Unai dainai namona be Keriso ena hadibaia hereva, diba hamatamaia gaudia ita rakatania. Bona iena hereva badadia do ita tahua. Sivarai Namona ena hadibaia hereva, diba hamatamaia gaudia, hegeregere kara dika dekena amo lalona giroa, bona Dirava abidadama henia, inai gaudia sibona do ita gwauraia lou, gwauraia lou, be hegeregere lasi. Ma bapatiso, imana kwarana dekenai atoa, mase dekena amo toreisi lou, bona kara dika ena kota henia hanaihanai, unai be hadibaia hereva, hamatamaia gaudia sibona. Namona be iseda lalona ita kehoa, hadibaia hereva badadia do ita tahua, Dirava ese gwaumaoro ita dekenai ia henia hegeregerena.

Badina be edia abidadama idia rakatania taudia be edena bamona edia lalona do idia giroa diba? Gunaguna edia lalona idia diari, bona guba ena harihari gauna idia mamia toho, bona Lauma Helaga ena siahu idia abia. Bona idia diba vadaeni, Dirava ena hereva be namo, bona guba ena mauri gabeai gauna idia diba vadaeni. Inai bamona taudia bema edia abidadama idia rakatania neganai, idia be mai edia dala edia lalona do idia giroa lou, a? Lasi momokani. Idia ese sibodia edia kara dika dekena amo, Dirava ena Natuna satauro dekenai idia hamasea lou. Idia ese Keriso be taunimanima edia vairana dekenai idia hahemaraia lou.

Nega momo medu ia diho tano latanai, bona tano ese medu ena namo ia abia. Bema unai tano ese anina ia atoa, uhe idia hadoa taudia edia mauri hanamoa totona, Dirava ese unai tano do ia hanamoa, ani? To bema unai tano ese ava bona ginigini ia havaraia neganai, ia be anina lasi. Vadaeni sedira Dirava ese unai tano do ia hadikaia, bona unai tano do idia gabua ore.

Aiemai turana lalokau e, ai ese inai hereva metau umui dekenai ai torea inai. To ai diba umui be dika inai bamona lasi. Ai diba Dirava ese umui do ia durua, bona umui do ia hamauria. 10 Dirava ena kara be gagevagageva lasi, ia be maoromaoro momokani. Unai dainai ia ese emui kara namodia do ia laloaboio lasi. Umui ese Dirava umui lalokau henia. Inai lalokau ese laloa namodia umui dekenai ia havaraia, vadaeni umui ese Dirava ena taudia umui durua vadaeni, bona do umui durua noho danu. 11 Ai ura bada umui ta ta ese unai bamona do umui karaia goadagoada noho, ela bona emui mauri dokona. Badina be unai neganai, umui naria noho davana namona, mauri hanaihanai, do umui abia momokani. 12 Umui lahedo lasi. To abidadama bona haheauka taudia edia kara bamona do umui karaia. Vadaeni Dirava ia gwauhamatalaia davana namona, iena natuna taudia do idia abia gauna, be umui ese do umui abia.

Dirava ena gwauhamata be momokani

13 Gunaguna Dirava ese Aberahamo dekenai ia gwauhamata neganai, ta ese Dirava ia hereaia lasi dainai, unai gwauhamata ia henia sibona ena ladana dekenai. 14 Ia gwau, “Lau gwauhamata inai, oi do lau hanamoa bada, bona tubuna momo herea oi dekenai do lau henia.” 15 Aberahamo ese ia haheauka noho dainai, Dirava ena gwauhamata gauna ia davaria.

16 Tau ta ese gwauhamata ia gwauraia neganai, ia ese ia hereaia tauna ta ena ladana dekenai ia gwauhamata. Bona gwauhamata ese taunimanima edia hepapahuahu ibounai ia hadokoa. 17 Dirava ia ura iena natuna taudia be do idia diba momokani iena gwauhamata be do ia haidaua lasi. Unai dainai, hereva helagana ma ta, metau bada gauna, ia gwauraia, helaga bada gauna. 18 Vadaeni, inai Dirava ena hereva gaudia rua idia noho, gwauhamata bona hereva helagana, bona idia senisi diba lasi. Ita diba unai hereva ruaosi idia noho, bona ita diba Dirava ia koikoi diba lasi. Unai dainai ita be mase dekena amo ita heau, bona Dirava ena mauri ita davaria vadaeni taudia. Vadaeni inai Dirava ena hereva ruaosi ese iseda lalona idia hagoadaia noho. Bona unai dainai, iseda abidadama do ita dogoatao noho, badina be ita diba ita naria noho davana namona, mauri hanaihanai, be do ita abia momokani. 19 Inai iseda davana namona, Dirava ia gwau do ita naria noho, mai abidadama danu gauna, be iseda mauri dogoatao gauna, dogo ese vanagi ia dogoatao bamona. Ia be iseda mauri ena dogo gauna, ia be goada bona momokani, bona ia ese Dubu Helaga ena koua dabua helagana ia hanaia lao, ela bona Helaga Herea Gabuna lalonai ia vareai. 20 Iesu ese ita ia gunalaia, bona ita dainai unai Gabu dekenai ia raka vareai vadaeni. Ia be Hahelagaia Tauna Badana ia halaoa vadaeni. Ia be Melekisedeka ena orea tauna ela bona hanaihanai.

Copyright information for `HMO