Hosea 2

Unai dainai emui varavara Israela taudia do umui herevalaia inai bamona, umui gwau: “Dirava ena bese taudia,” bona “Lohiabada ese ia ura henia taudia.”

Israela ese Dirava ia rakatania, hegeregere Gomere ese Hosea ia rakatania bamona

Dirava ese iena bese taudia dekenai inai parabole hereva ia gwauraia, ia gwau: “Lauegu natuna e, emui sinana do umui noia, badina ia be lauegu adavana lou lasi, bona lau be iena adavana lasi. Emui sinana do umui noia, iena heudahanai, bona iena sihari kava karadia do ia rakatania. Bema ia rakatania lasi neganai, lau ese iena dabua do lau kokia, do ia kopina kavakava, iena vara dinana ia kopina kavakava hegeregerena. Lau ese tano kaukau bamona do lau halaoa, au idia vara diba lasi tanona do lau halaoa. Bona ranu mase dainai do ia mase. Lau ese iena natuna do lau lalokau henia lasi, badina idia be ariara hahine ta ena natuna, ia be mai ena hemarai lasi. Inai hahine ia gwau, ‘Lau ese lau idia ura henia tatau edia murinai do lau lao. Idia ese lau dekenai aniani bona ranu do idia henia, bona dabua, olive dehoro, bona uaina.’

“Unai dainai, au ginigini dekena amo egu adavana ena dala do lau koua, bona ia koua hagegea totona, magu do lau haginia. Vadaeni ia be hegeregere lasi iena dala gunadia ma do ia karaia. Ia be ia ura henia tatau edia murinai do ia heau lao, to ia hegeregere lasi do ia davaridia. Ia ese idia do ia tahua, to do ia itadia diba lasi. Unai dainai do ia gwau, ‘Guna egu noho be namo, to hari ia dika. Vadaeni lau be do lau toreisi, egu adavana korikori dekenai do lau giroa lou.’

“Lau ese uiti bona uaina bona olive dehoro lau henia, to ia ura lasi unai egu kara ia diba. Bona lau ese siliva bona golo lau henia, Bala dirava dekenai ia henia gaudia. To ia gwau ia diba lasi lau henia. Unai dainai uma anina utua neganai, lau ese lau henia gaudia, uiti bona uaina, be do lau abia lou. Bona lau henia mamoe huina bona dabua be do lau abia lou. 10 Ia dekenai idia ura henia tatau edia vairana dekenai, lau ese iena dabua do lau kokia, do ia kopina kavakava. Bona tau ta ese lauegu siahu dekena amo ia do ia hamauria diba lasi. 11 Iena aria ibounai do lau hadokoa, iena guriguri aria, lagani ta ta, bona hua ta ta gaudia do lau koua. Iena moale hebou, Sabati neganai idia karaia gaudia danu do lau koua ore.

12 “Lau ese iena vain audia bona fig audia, idia sihari henia tatau, davana totona idia henia gaudia, be lau ese do lau hadikaia. Uda gabuna do ia lao, vadaeni uda boroma ese idia do idia ania ore. 13 Unai hahine ese nega momo lau ia laloaboio, bona ia lao, Bala dirava dekenai bonana namo muramura ia gabua. Ma herahera ia atoa, ia idia ura henia tatau edia murinai do ia heau totona. Lau, Lohiabada ese lau hereva vadaeni.”

Lohiabada ese iena bese ia ura henia

14 Ma Lohiabada ese inai parabole ia gwauraia noho, ia gwau: “Unai dainai unai hahine ena lalona do lau veria, bona taunimanima idia noho lasi tano kaukau dekenai do lau hakaua lao. Unuseni be lau ese lalokau herevadia dekena amo iena lalona do lau hanamoa, do lau gwau, ‘Lau ura henia oi.’ 15 Lau ese iena vain uma do lau henia lou, bona Hekwarahi ena Koura be lau ese do lau senisia, vadaeni nega namona naria laloa ena gabu do lau halaoa. Inai gabu dekenai, ia ese lau do ia ura henia, guna ia be kekeni neganai bamona, Aigupito dekena amo ia mai neganai. 16 Bona ia ese lau do ia hereva henia, do ia gwau, ‘Oi be lauegu tau.’ Bona ia ese lau do ia gwauraia lou lasi, inai bamona: ‘Oi be lauegu Bala.’ 17 Bona lau ese do lau taravatua, ia ese Bala ena ladana do ia gwauraia lou lasi. Lasi momokani.

18 “Unai neganai lau ese uda boroma idauidau, bona ataiai manu ibounai danu do lau gwauhamata, vadaeni idia ese egu bese do idia hadikaia lou lasi. Bona lau ese tuari gaudia ibounai, hegeregere tuari kaia bona peva do lau kokia, vadaeni mai maino bona mauri namona danu egu bese taudia do idia noho.

19 “Israela e, lau ese,
egu adavana oi do lau halaoa.
Lau be do lau kara maoromaoro bona momokani.
Lau ese nega ibounai oi do lau lalokau henia,
bona oi do lau bogahisihisi henia.
20 Lau ese egu gwauhamata do lau badinaia,
bona oi be egu adavana do oi noho,
dokona lasi momokani.
Vadaeni oi ese lau do oi gwauraia, oiemu Lohiabada.
21 Bona unai neganai lau ese,
egu bese Israela edia guriguri do lau haere henia.
Lau ese medu do lau hadihoa tanobada dekenai,
bona emu tano ese uiti bona uaina,
bona olive dehoro momo do ia havaraia.
23 Vadaeni lauegu bese taudia be,
do lau haginia lou edia tano dekenai,
bona mauri namona do idia davaria.
Guna egu bese lau gwauraia,
‘Lau ura henia lasi.’
To gabeai lau ese idia do lau ura henia.
Bona guna egu bese lau gwauraia,
‘Lauegu bese lasi.’
To gabeai lau ese idia do lau hamaoroa,
‘Umui be lauegu bese taudia.’
Bona do idia haere,
‘Oi be aiemai Dirava.’ ”
Copyright information for `HMO