Isaiah 12

Lohiabada hanamoa ane

Unai dina dekenai,
inai bamona do umui gwau:
“Lohiabada e,
lau ese oi do lau hanamoa,
badina oi badu lau dekenai,
to oiemu badu oi hadokoa,
bona hari oi ese lau oi hagoadaia noho.
Momokani, Dirava be egu hamauria Tauna.
Lau ese ia do lau abidadama henia,
do lau gari lasi.
Badina Iehova, Lohiabada,
be egu goada,
bona egu ane.
Ia be egu hamauria Tauna.”
Mai moale bada danu,
ranu guri dekena amo,
ranu namona umui inua noho.
Unai bamona danu,
Dirava ena taudia idia moale bada noho,
ia ese idia ia hamauria neganai.

Bona unai dina dekenai do umui gwau,
“Lohiabada do umui hanamoa,
bona iena durua abia totona,
iena ladana do umui boiboi henia.
Bese idauidau taudia dekenai,
Lohiabada ena kara namodia do umui hadibaia.
Lohiabada ena ladana bada herea,
do umui gwauraia hedinarai,
tanobada taudia dekenai.
Lohiabada hanamoa totona,
ane do umui abia,
badina be ia ese,
kara badadia ia karaia vadaeni.
Tanobada taudia ibounai dekenai,
inai sivarai do umui gwauraia loaloa.
Siona dekenai noho taudia e,
mai moale danu do umui boiboi,
bona ane do umui abia,
badina Israela ena Helaga Dirava be bada,
bona ia ese iena bese taudia,
edia huanai ia noho.”
Copyright information for `HMO