Isaiah 13

Dirava ese Babulonia do ia panisia

Dirava ese Babulonia do ia hadikaia gwauraia, bona Dirava ese inai hereva Isaia Amoso dekenai ia henia, mata hanai dekena amo:

Lohiabada ia gwau,
“Tuari pepe ta be au idia noho lasi ororo ena latanai do oi abia isi!
Tuari taudia dekenai do oi boiboi,
bona oiemu imana do oi abia isi,
idia ese Babulonia ena magu iduara dekenai do idia lao,
bona unai hanua badana do idia tuari henia totona.
Lau ese egu helaga taudia,
egu tuari taudia,
egu kwalimu dekenai idia moale taudia,
be lau oda henia vadaeni,
idia ese lau idia habadua besena,
Babulonia taudia do idia panisia.”

Umui kamonai, regena bada,
be ororo dekenai ia mai noho,
taunimanima momo edia regena bamona.
Emui taiadia do umui kehoa,
regena, basileia idauidau idia herevahereva,
ena regena bada do umui kamonai,
bese momo idia haboua noho edia regena.
Siahu Ibounai Lohiabada ese,
unai tuari taudia ia haboua noho,
do idia tuari totona.
Idia be tano daudaudia dekena amo idia mai noho,
tanobada dokodia gabudia dekena amo.
Iena badu dainai,
Lohiabada ese inai taudia do ia gaukaralaia,
tanobada ena kahana ibounai do ia hadikaia ore totona.

Umui tai bada,
badina be Lohiabada ena dina be ia kahirakahira.
Siahu Ibounai Dirava ese unai dina dekenai,
gau ibounai do ia hadikaia momokani.
Inai kara dainai,
taunimanima ibounai edia imana be do idia manokamanoka,
taunimanima ibounai edia kudoudia,
be gari dainai do idia manoka momokani.
Gari bada ese idia do ia dogoatao auka,
hisihisi bona laloa hekwarahi ese idia do ia abia,
bona natuna ia havaraia noho hahine bamona,
hisihisi dainai edia tauanina do idia giroagiroa.
Idia ese sibodia ta ta,
edia vairadia do idia itaia noho,
mai gari, bona mai hemarai bada danu.

Momokani, Lohiabada ena dina ia mai noho,
mai ena dagedage,
bona mai ena badu danu.
Mai badu siahu bada herea danu,
Dirava ese tanobada do ia hadikaia,
bona tanobada ena kara dika taudia do ia hadikadia ore.
10 Badina guba ena hisiu,
bona edia orea ibounai,
be do idia diari lasi.
Daba neganai dina be do ia dibura,
bona hua danu be do ia diari lasi.
11 Lohiabada ia gwau,
“Tanobada ena dika davana do lau henia,
bona kara dika taudia be,
edia kara dika davana do lau henia.
Hekokoroku taudia ibounai,
edia hekokoroku do lau hadokoa,
ma dagedage bona bogahisihisi lasi taudia edia dika,
ena davana do lau henia momokani.
12 Taunimanima momo lasi do idia mauri noho.
Do mauri noho taudia be do idia tamona tamona,
Opiri golo bamona.
13 Lau ese guba do lau hamarerea,
bona lau, Siahu Ibounai Lohiabada,
egu badu dainai,
tanobada be ena gabu dekena amo,
do ia abia isi, abia isi.
Egu badu siahu herea dinana dekenai,
unai bamona kara do idia vara.

14 “Babulonia dekenai noho idau bese taudia,
be edia tano ta ta dekenai do idia heau lao,
dia be labana taudia dekena amo idia heau lao bamona,
o mamoe, mai edia naria tauna lasi bamona.
15 Do idia davaria taudia ibounai,
be do idia gwadaia mase,
bona do idia dogoatao taudia,
be tuari kaia dekena amo do idia alaia mase.
16 Edia natudia maragidia,
be edia vairadia dekenai,
tuari taudia ese do idia aladia mase.
Edia ruma kohu ibounai do idia henaoa,
bona edia adavadia,
be tuari taudia ese do idia hadikaia.”

17 Lohiabada ma ia gwau,
“Kamonai!
Lau ese Media taudia do lau hatoreisia,
idia ese Babulonia do idia tuari henia.
Idia ese siliva idia laloa lasi,
bona golo idia moalelaia lasi.
18 Edia peva bona diba dekena amo,
idia ese eregabe taudia do idia alaia mase.
Hahine edia natudia maragidia,
be Media taudia ese do idia hamauria lasi,
bona idia ese memero bona kekeni,
be do idia bogahisihisi henia lasi.
19 Babulonia sibona be basileia namo herea,
basileia ibounai ia hereaia noho.
Ia be Babulonia taudia edia hekokoroku gauna,
to lau Lohiabada ese,
Babulonia do lau hadikaia ore,
Sodoma bona Gomora lau hadikaia ore bamona.
20 Tau ta be Babulonia dekenai do ia noho lasi lou.
Arabia tauna ta,
be unuseni do ia kamepa lasi,
bona mamoe naria tauna ta ese,
iena mamoe do ia naria lasi unuseni.
21 To uda boroma be unuseni do idia hekure,
bona uda sisia be Babulonia ena ruma gunadia dekenai do idia noho.
Hanuaboi manu ladana baimumu danu,
be unuseni do idia noho.
Kokokoko be unuseni do idia noho,
bona uda nanigosi be unai ariara gunadia dekenai,
do idia roho bona gadara.
22 Kohoro bona king ena rumadia lalonai,
uda sisia do idia boiboi bona tai.
Babulonia ena nega be kahirakahira.
Iena dinadia be momo lasi do idia noho.”
Copyright information for `HMO