Isaiah 19

Dirava ese Aigupito do ia panisia

Peroveta hereva Aigupito totona be inai:
Itaia, Lohiabada be ori ena latanai ia guia noho,
Aigupito dekenai ia mai noho.
Aigupito taudia edia kaivakuku,
be Lohiabada ena vairanai idia heudeheude noho,
bona Aigupito taudia be,
edia kudoudia do idia manoka lao.

Lohiabada ia gwau,
“Lau ese Aigupito taudia edia lalodia do lau hasiahua,
vadaeni idia ta ta dekenai do idia tuari henia.
Tadikakana ese tadikakana do idia heatu henia.
Tau ta ta ese,
iena badibadinai tauna do ia heatu henia.
Hanua ta ese hanua ta,
bona basileia ta ese basileia ta do ia tuari henia.
Lau ese Aigupito taudia edia palani do lau koua,
bona edia laloa goada do ia ore.
Idia ese edia kaivakuku do idia noinoi henia,
bona meamea taudia bona mase taudia edia laumadia danu do idia noia,
edia sisiba do idia kamonai totona.
Bona lau ese Aigupito taudia,
biaguna aukana ta ena imana dekenai do lau atodia,
bona king ta ese,
mai dagedage danu idia do ia gunalaia.
Lau, Siahu Ibounai Lohiabada lau gwauraia inai.”

Naila Sinavai ena ranu do ia maragi lao noho,
bona unai sinavai be do ia kaukau momokani.
Sinavai dekena amo taunimanima idia geia dadaira,
idia danu do idia kaukau lao,
bona edia bonana be dika momokani.
Siriho bona kurukuru,
be do idia kaukau bona do idia mase.
Naila Sinavai ena badinai,
idia hadoa aniani gaudia ibounai be do idia kakoro,
bona lai ese idia do ia hodaia oho,
do idia boio ore.
Haoda taudia do idia taitai mai boiboi danu,
Naila Sinavai dekenai idia kimai taudia ibounai danu.
Reke idia negea lao taudia danu,
be edia lalodia do idia hisihisi bada.
Dabua aukadia idia hatua taudia edia laloa do ia ore.
Dabua kurokuro namona hatua taudia danu,
be dala namona ta lasi.
10 Aigupito ena lohia taudia edia lalodia,
be do idia metau momokani,
bona idia gaukara mai davana taudia edia lalodia,
be do idia hisihisi danu.

11 Soana hanua ena lohia taudia be kavakava,
bona Farao ena aonega taudia ese,
sisiba kavakava idia gwauraia.
Edena bamona idia ta ta ese Farao idia hamaoroa, idia gwau,
“Lau be aonega tauna ena natuna,
lau be king gunana ena bese tauna?”

12 Aigupito ena king e,
emui aonega taudia be edeseni?
Sedira idia ese oi do idia hamaoroa,
dahaka be Siahu Ibounai Lohiabada ese Aigupito dekenai do ia karaia?
13 Soana bona Memepisi lohia taudia be kavakava.
Idia be dagi bada taudia,
bese gunalaia taudia,
to idia ese Aigupito idia hakaua kerere vadaeni.
14 Lohiabada ese edia kwaradia ia hagiroagiroa vadaeni,
bona idia ese Aigupito dekenai,
daradara bona hekwakwanai idia havaraia vadaeni,
kekero tauna be iena mumuta lalonai ia dedi noho,
bona ia hekwakwanai noho bamona.
Dagi tauna, o dagi lasi taudia,
moni taudia, o moni lasi,
15 Aigupito dekenai noho taudia ibounai edia huanai,
ta ese Aigupito ia durua diba lasi.

Aigupito ese Lohiabada do ia tomadiho henia

16 Unai neganai, Aigupito taudia be hahine taudia hegeregerena do idia lao. Bona Siahu Ibounai Lohiabada ese iena imana ia abia isi idia dekenai neganai, idia be mai gari danu do idia heudeheude. 17 Iuda tano be gari gauna dekenai do ia lao, Aigupito taudia dekenai. Bona bema tau ta ese Iuda be idia dekenai ia herevalaia neganai, idia be do idia gari bada, Siahu Ibounai Lohiabada ese, vaira neganai Aigupito dekenai do ia karaia gaudia dainai.

18 Unai dina ia ginidae neganai, Aigupito ena hanua badadia ibounai 5 edia lalonai, Heberu gado do idia hereva, bona edia gwauhamata hereva, be Siahu Ibounai Lohiabada ena ladanai do idia henia. Hanua ta ena ladana do idia atoa, “Dina ena Hanua.”

19 Unai dina dekenai Lohiabada ena boubou patana ta be Aigupito tano dekenai do ia noho, bona Lohiabada ena ladana hanamoa totona, nadi namona badana do idia haginia Aigupito ena tano hetoana dekenai. 20 Inai boubou patana, bona nadi namona badana, be Siahu Ibounai Lohiabada ia noho Aigupito dekenai ena toadia. Aigupito taudia be haida ese idia dagedage henidia neganai, bona Lohiabada dekenai do idia boiboi neganai, ia ese hamauria tauna ta do ia siaia, ia ese idia do ia gimaia, bona idia do ia hamauria.

21 Lohiabada ese sibona Aigupito taudia dekenai do ia hedinaraia, bona idia ese ia do idia diba, bona ia dekenai do idia tomadiho henia. Idia ese Lohiabada dekenai boubou karadia bona harihari gaudia do idia henia. Idia ese ia dekenai gwauhamata do idia henia, bona edia gwauhamata do idia karaia momokani.

22 Lohiabada ese Aigupito taudia do ia panisia, to gabeai ia ese idia do ia hamauria. Idia ese edia lalona do giroa, bona Lohiabada dekenai do idia giroa, bona ia ese edia noinoi do ia kamonai, bona do ia hamauridia.

23 Unai dina dekenai, laolao dalana be Aigupito ela bona Asuria dekenai do idia karaia. Asuria tauna be Aigupito dekenai do ia lao, bona Aigupito tauna be Asuria dekenai do ia lao. Bona Aigupito taudia bona Asuria taudia do idia tomadiho hebou.

24 Unai dina dekenai, Israela be Aigupito bona Asuria danu do idia haboua tamona. Inai orea toiosi, be tanobada ena kahana ibounai ena hanamoa gauna do idia lao.

25 Siahu Ibounai Lohiabada ese inai orea toiosi do ia hanamoa, do ia gwau, “Egu orea, Aigupito, egu bese, Asuria, lau ese umui lau karaia, bona oi, Israela, lau abia hidi vadaeni besena, umui toiosi lau hanamoa inai.”

Copyright information for `HMO