Isaiah 20

Isaia ese Aigupito bona Etiopia edia moru ma ia perovetalaia

Saragono, Asuria ena king ese ia oda henia, vadaeni Asuria edia tuari biaguna badana ese Asadoda, Pilistia ena hanua badana ta ia tuari henia, bona ia abia. Lagani toi idia lao vadaeni, Lohiabada ese Isaia Amoso ia hamaoroa, iena puse dabua bona iena tamaka danu do ia kokia. Ia ese Lohiabada ena hereva ia kamonai henia, bona ia be dabua lasi, tamaka lasi ia loaloa noho.

Vadaeni Asadoda hanua idia halusia neganai, Lohiabada ia gwau, “Egu hesiai tauna Isaia be lagani toi lalonai dabua lasi, bona tamaka lasi ia loaloa noho vadaeni. Inai be Aigupito bona Etiopia dekenai do idia vara gaudia ena toana. Badina unai kara hegeregerena, Asuria king ese Aigupito bona Etiopia taudia do ia abia mauri, bona mai edia kopina kavakava idia do ia guia, do ia hakaudia lao. Eregabe bona buruka taudia danu be dabua lasi, tamaka lasi do idia raka lao. Edia kununa be mai koua dabua lasi dainai, Aigupito taudia do idia hemarai.

“Unai neganai Etiopia ena goada idia abidadama henia taudia, bona Aigupito ena siahu idia hekokorokulaia taudia, be do idia laloa daradara, mai edia abidadama gabuna ta lasi dainai. Unai neganai, kone dekenai idia noho taudia be do idia gwau, ‘Itaia, guna ita ese Aigupito bona Etiopia ita abidadama henia, idia ese Asuria dekena amo ita do idia gimaia. To Asuria ese idia halusidia dainai, ita be edena bamona Asuria dekena amo ita heau mauri diba?’ ”

Copyright information for `HMO