Isaiah 21

Isaia ese Babulonia ena moru ia perovetalaia

Peroveta hereva Babulonia totona be inai:
Koehirihiri be diho kahana dekena amo,
ia heau mai noho bamona,
dika be tano kaukau dekena amo ia mai noho.
Tano dikana dekena amo ia mai noho.

Mata hanai aukana Lohiabada ese,
lau dekenai ia hedinaraia.
Dadia taudia ese emui kohu do idia abia kava,
bona tuari taudia ese emui hanua do idia hadikadia ore.
Elama tuari taudia e!
Media tuari taudia e!
Babulonia hanuadia do umui tuari henia,
bona do umui koua hagegea.
Dirava ese Babulonia ia havaraia hisihisi ibounai,
be do ia haorea momokani.

Egu mata hanai lalonai lau itaia bona kamonai gaudia,
ese lau idia hagaria,
bona lau idia hisihisi henia.
Egu hisihisi be,
natuna ia havaraia noho hahine ena hisihisi bamona.
Egu kwarana ia giroagiroa noho,
bona gari dainai lau heudeheude noho.
Adorahi totona lau naria, mai egu ura dikadika danu,
to lau dekenai gari bada sibona ia mailaia vadaeni.

Egu mata hanai lalonai,
aria idia karaia hegaegae,
pata ia noho hegaegae,
geda idia atoa namonamo.
Idia aniani noho,
idia inuinu noho,
vadaeni nega tamona tuari biaguna ta ia boiboi, ia gwau,
“Tuari lohia taudia e, umui toreisi,
emui kesi umui abia hegaegae!”

Vadaeni Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau,
“Oi lao, gima tauna ta do oi atoa,
ia itaia gaudia be do ia gwauraia hedinaraia.
Bema kariota ia itaia,
mai edia hosi rua rua,
doniki dekenai guia taudia,
bona kamelo idia guia taudia,
danu ia itaia neganai,
ia ese idia do ia itaia namonamo.”

Vadaeni gima tauna ia boiboi, ia gwau,
“Egu lohia e,
gima kohoro ena latanai lau gini noho,
dina bona hanuaboi ibounai,
oi itaia, tau ta kariota dekenai ia mai noho,
mai ena hosi rua rua.”
Inai tau ese gima tauna ia hamaoroa, ia gwau,
“Babulonia be ia moru,
ia moru vadaeni,
iena dirava edia laulau ibounai,
be idia makohia maragimaragi,
bona tano dekenai idia hekure noho!”

10 Egu bese taudia e,
Babulonia ese umui idia kwadia,
uiti bamona,
to hari lau ese Siahu Ibounai Lohiabada ena hereva,
ia ese lau ia hadibaia hereva namona,
be umui dekenai lau gwauraia vadaeni inai.
Israela ena Dirava ena hereva be inai.

Edoma totona peroveta hereva

11 Peroveta hereva Edoma totona be inai:
Edoma dekena amo tau ta ese,
lau dekenai ia boiboi henia,
ia gwau,
“Gima tauna e,
edena negai hanuaboi do ia ore?
Mani lau oi hamaoroa, hanuaboi be edena negai do ia doko?”
12 Gima tauna ia haere, ia gwau,
“Daba be ia mai noho,
to hanuaboi danu ma do ia mai.
Bema oi ura ma do oi nanadaia,
vadaeni lau do oi nanadaia lou.
Do oi giroa mai,
bona do oi nanadaia.”

Arabia totona peroveta hereva

13 Peroveta hereva Arabia totona be inai:
Umui Dedana laolao hebou taudia e,
Arabia ena tano kaukau lalonai umui kamepa noho.
14 Ranu do umui mailaia,
idia ranu mase taudia dekenai do umui henia.
Umui Tema dekenai noho taudia e,
aniani do umui abia mai,
heau mauri taudia dekenai do umui henia.
15 Idia be tuari kaia dekena amo idia heau noho.
Idia be idia veria noho peva dekena amo,
bona tuari ena siahu dekena amo idia heau noho.
16 Lohiabada ese inai bamona lau ia hamaoroa, ia gwau, “Lagani tamona do ia ore neganai, gaukara tauna ena gwauhamata lagani hegeregerena, Kedara besena ena hairai ibounai be do ia ore. 17 Bona Kedara ena peva taudia, Kedara besena ena goada taudia, be tamona tamona sibona do idia mauri noho. Lau Lohiabada, Israela ena Dirava, lau hereva vadaeni inai.”

Copyright information for `HMO