Isaiah 25

Lohiabada hanamoa totona ane ta

Lohiabada e, oi be egu Dirava.
Oi do lau matauraia,
bona oiemu ladana do lau hanamoa,
badina be oi ese hoa kara badadia oi karaia vadaeni.
Gunaguna inai gau oi palania,
bona mai maoromaoro bona momokani danu oi karadia vadaeni.
Oi ese hanua badadia oi hadikaia ore.
Edia magu ibounai oi hamakohia ore.
Unai idau bese taudia edia king edia ruma be idia boio vadaeni.
Do idia haginidia lou lasi ela bona hanaihanai.
Unai dainai bese goadadia edia taudia ese oi do idia hanamoa,
bona bese dagedagedia edia hanua taudia ese,
oi totona do idia gari.
Badina oi be ogogami taudia edia hunia gabuna.
Oi be gau lasi taudia edia durua dalana,
idia hisihisi neganai.
Oi ese lai guba dekena amo oi naridia noho,
bona oi be edia keruma gabuna,
dina ena siahu bada dekena amo.
Badina be mai edia bogahisihisi lasi taudia edia badu be,
lai guba ena dagedage bamona,
bona siahu bada, tano kaukau ena latanai bamona.
To Lohiabada e, oi ese,
ai idia hadikaia gwauraia taudia oi koua vadaeni.
Oi ese dagedage taudia edia boiboi oi hadokoa noho,
ori ese dina ena siahu ia hakerua noho bamona.

Dirava ese aria badana do ia karaia

Iniseni, Siona Ororo ena latanai, Siahu Ibounai Lohiabada ese tanobada ena bese idauidau ibounai totona aria do ia karaia. Inai aria dekenai be aniani namodia momokani, bona uaina danu namo herea. Inai ororo dekenai, Lohiabada ese, bese idauidau ibounai edia latanai ia noho laloa daradara, idia ia koua noho, dabua badana bamona gauna, do ia kokia, bona inai metau do ia haorea momokani.

Ia ese danu mase do ia haorea momokani ela bona hanaihanai. Siahu Ibounai Lohiabada danu ese tai ena ranu be taunimanima ibounai edia matadia dekena amo do ia dahua ore. Ia ese danu iena bese taudia edia hemarai, be tanobada ena kahana ibounai dekena amo do ia kokia, badina be Lohiabada be inai bamona ia hereva vadaeni.

Unai dina dekenai, taunimanima ibounai do idia gwau, “Momokani, inai be iseda Dirava. Ita ese ia ita abidadama henia, bona ia ese ita ia hamauria vadaeni. Inai be Lohiabada! Ita ese ita abidadama henia, bona hari ita moale bada noho, ia ese ita ia hamauria dainai.”

Dirava ese Moaba do ia panisia

10 Dirava ese Siona Ororo taudia do ia gimaia, to Moaba taudia be ia ese do ia moia diho, rei kaukau be boromakau kukuri danu idia moia diho bamona. 11 Idia ese edia imadia do idia abia isi, nahu tauna ese iena imana ia abia isi bamona. To Dirava ese Moaba taudia edia hekokoroku do ia atoa diho, bona edia imadia mai edia aonega dika danu, do ia atoa diho. 12 Lohiabada ese Moaba ena magu aukadia, bona gabu aukadia danu do ia hadikaia ore. Idia be tano ena kahu dekenai do idia moru diho.

Copyright information for `HMO