Isaiah 27

Unai dina dekenai, Lohiabada ese iena tuari kaia aukana bona badana bona goadana dekena amo Leviatano, ia rau lao noho gaigai bamona huala, davara lalonai noho gauna, do ia alaia mase.

Unai dina dekenai,
Lohiabada ese iena vain uma gabuna,
be do ia herevalaia, do ia gwau,
“Lau Lohiabada ese egu vain uma lau naria noho,
nega ibounai ranu lau henia noho.
Hanuaboi lalonai,
bona dina lalonai danu,
uma lau gimaia noho,
tau ta ese do ia hadikaia garina.
Vain uma dekenai lau badu noho lasi.
Bema ava ginigini,
bona au ginigini idia noho neganai,
lau ese idia do lau tuari henia.
Lau ese idia do lau utua,
bona do lau gabua ore momokani.
To bema inai egu bese taudia idia tuari henia gwauraia taudia ese,
egu naria bona egu bogahisihisi idia noia,
unai neganai idia ese lau dekenai maino idia karaia diba.”

Vaira neganai, Israela taudia,
Iakobo ena besena,
be au hegeregerena ramu do idia abia.
Idia be palauapalaua do idia atoa,
bona edia herahera matamata do idia tubu hamatamaia,
ma idia ese edia huahua dekena amo,
tanobada ena kahana ibounai do idia hahonua.
Lohiabada ese Israela taudia ia panisia,
ia ese Israela idia hadikaia gwauraia taudia,
ia panisia hegeregerena, a?
Lohiabada ese Israela taudia ia alaia mase,
ia ese Israela idia hadikaia gwauraia taudia,
ia alaia mase hegeregerena, a?
Lasi momokani!
To Lohiabada ese iena bese taudia,
be mai guia danu,
idau bese taudia edia tano dekenai ia siaidia.
Unai dala dekenai iena bese taudia ia matakani henidia.
Lai goadana,
laurabada gauna dekena amo,
Lohiabada ese iena bese taudia ia luludia lao.
Inai Dirava ese ia henidia matakani dekena amo,
Israela taudia ese edia kerere davana do idia karaia.
To Israela taudia ese,
edia lalona giroa anina korikori,
be edena bamona do idia hamomokania?
Idia ese edia kaivakuku boubou patadia ibounai,
do idia hamakohia maragimaragi,
bona idia ese hahine dirava Asera ena laulaudia,
bona bonana namo muramura patadia ibounai do idia hadikaia ore.
Unai neganai sibona,
idia ese edia lalona giroa do idia hamomokania.

10 Israela ena hanua mai magu aukadia,
tuari ese ia hadikaia gauna,
be ia dika momokani,
tau ta unuseni ia noho lasi.
Ia be tano kaukau gabuna bamona.
Boromakau sibona be unai hanua dekenai idia mai,
idia laga-ani,
bona au edia rigi rauraudia idia ania ore.
11 Au edia rigi idia kaukau,
bona idia makohia,
bona au rakuraku idia tahua hahine idia mai,
unai rigi idia haboua noho.
Badina inai taudia be mai edia laloa kehoa lasi,
unai dainai idia ia karaia Dirava ese,
idia do ia bogahisihisi henia lasi,
bona ia ese idia dekenai do ia laloa namo lasi.

12 To dina ta do ia mai, Euperate Sinavai ia lao bona Aigupito ena tano hetoana dekenai, Lohiabada ese iena bese taudia ta ta do ia haboua, tau ta ese uiti ia kwadia, bona uiti anina, be uiti momoru dekena amo do ia abia bamona.

13 Unai dina ia ginidae neganai, kibi badana ta do idia hiriria. Bona unai neganai, Asuria tano dekenai idia boio Israela taudia, bona Aigupito tano dekenai idia luludia lao Israela taudia, be Ierusalema dekenai do idia mai lou, Lohiabada do idia tomadiho henia, Ierusalema ena ororo helagana dekenai.

Copyright information for `HMO