Isaiah 29

Ierusalema ese dika do ia davaria

Ariele e, Ariele e,
Davida ese iniseni ia kamepa hanua e,
oi be do oi dika.
Badina lagani ta o rua sibona do idia ore,
bona edia aria ta ta be edia nega ta ta do idia karaia.
Unai murinai lau Dirava ese,
Ariele do lau hadikaia momokani.
Io, Ierusalema taudia do idia lalohisihisi bada,
do idia taitai bada, mai boiboi danu.
Hanua be do ia boubou patana,
rara dekenai ia koua momokani gauna bamona,
do idia halaoa egu vairana dekenai.
Lau Dirava ese Ierusalema do lau tuari henia.
Hanua ena magu do lau koua hagegea,
bona magu dekenai tano do lau haboua bada,
hanua do lau hadikaia totona.
Mase laulauna bamona,
Ierusalema be tano henunai do ia diho lao,
bona iena gadona be,
tano kahu dekena amo do ia hereva,
mase laulau ena gadona bamona.
Kahu dekena amo Ierusalema do ia hereva maragimaragi.

To Ierusalema e, idau bese taudia,
oi idia tuari henia taudia ibounai be kahu bamona do idia lao,
bona lai ese do ia doridia lao ore.
Idia be momo herea bona dagedage danu,
to uiti momoru be lai ese ia doria ore bamona,
idia ibounai do idia boio ore.
Nega tamona lau,
Siahu Ibounai Lohiabada ese,
oi do lau hamauria.
Mai guba boiboi bona tano mareremarere,
bona regena bada danu do lau mai.
Mai lai guba, bona lahi siahu badadia danu do lau mai.
Unai neganai,
Ariele idia tuari henia noho bese momo ibounai,
mai edia tuari gaudia,
bona edia tuari kohu ibounai danu,
be nihi bamona,
o mata hanai bamona do idia boio ore.
Io, Siona Ororo idia tuari henia bese momo taudia,
be hitolo tauna bamona do idia lao.
Unai tau be ia nihi,
bona iena nihi lalonai ia aniani noho,
to ia noga neganai,
madi ia hitolo noho.
O idia be ranu mase tauna bamona.
Ia nihi, bona nihi lalonai ranu ia inua noho,
to ia noga neganai,
madi ia ranu mase noho.

Israela taudia ese sisiba idia kamonai lasi

Umui sibona do umui kavakava,
bona do umui hoa kava!
Do umui matakepulu,
bona do umui itaia lasi.
Do umui kekero,
to uaina dekena amo lasi.
Do umui raka moru, raka moru,
to bia dekena amo lasi.
10 Badina be Lohiabada ese,
mahuta mase ena lauma be emui latanai ia atoa vadaeni.
Ia ese peroveta taudia edia matadia ia hakepulua,
bona mata hanai taudia edia laloa ia koua vadaeni.

11 Inai mata hanai ibounai ena anina be umui dekena amo ia hunia vadaeni. Ia be ia koua vadaeni buka ena hereva bamona umui dekenai. Unai dainai bema duahia ia diba tauna ta dekenai inai buka umui henia, umui gwau, “Inai buka do oi duahia” neganai, ia be do ia gwau, “Lau duahia diba lasi, badina ia be koua momokani.” 12 Bona bema duahia diba lasi tauna dekenai umui henia, umui gwau, “Inai buka do oi duahia” neganai, ia be do ia gwau, “Duahia dalana lau diba lasi.”

13 Vadaeni Lohiabada ia gwau:

“Inai bese taudia be mai edia uduna hereva dekenai,
lau dekenai idia raka kahirakahira noho,
bona edia bibinadia sibona dekena amo,
lau idia hanamoa noho,
to edia lalodia be lau dekena amo idia daudau.
Edia tomadiho lau dekenai,
be tomadiho momokani lasi.
Ia be taunimanima edia hadibaia hereva,
bona taunimanima idia atoa taravatu sibona.
14 Unai dainai lau ese,
hoa karadia badadia, ma do lau karaia lou inai bese dekenai,
hoa karadia, hoa bada karadia.
Vadaeni edia aonega taudia edia aonega be do ia ore momokani,
bona edia laloa kehoa taudia edia laloa kehoa,
be do ia boio.”
15 Tau haida ese palani be,
Lohiabada dekena amo idia hunia gwauraia.
Idia ese dika do idia davaria!
Edia kara dika be dibura lalonai idia karaia noho,
idia gwau,
“Daika ese ita ia itaia?” bona,
“Daika ese iseda kara ia diba?”
16 Inai bamona taudia ese,
gau ibounai idia giroa bubua noho!
Edena be bada,
uro karaia tauna, o raro?
Ia karaia gauna ese,
karaia tauna do ia hereva henia, do ia gwau,
“Oi ese lau oi karaia lasi,” a?
Uro ta ese uro karaia tauna do ia hereva henia,
do ia gwau,
“Oi be gau ta oi diba lasi,” a?

Israela hamauria negana

17 Nega sisina sibona ia ore neganai,
inai senisi be do ia vara:
Lebanona be uma mai ena anina do idia halaoa,
bona unai uma mai anina,
be uda namo herea do ia lao lou.
18 Unai dina ia ginidae neganai,
taia kudima taudia ese,
buka ena hereva do idia kamonai,
bona matakepulu taudia,
dibura lalonai noho taudia,
be gau do idia itaia diba.
19 Hekokoroku lasi taudia, manau taudia,
ese moale matamata Lohiabada dekena amo do idia abia,
bona ogogami taudia ese,
Israela ena Helaga Dirava dekenai do idia moale bada,
20 badina mai edia bogahisihisi lasi taudia be do idia boio ore,
bona hekokoroku taudia be do idia doko,
bona kara dika karaia dalana idia tahua noho taudia,
idia ibounai be do idia alaia mase.
21 Idia ese tau ta ena hereva tamona dainai,
unai tau idia gwauraia kerere noho,
bona idia ese kerere taudia edia kerere davana,
dekena amo idia ruhaia kava noho.
Bona idia ese kota lalonai,
hereva koikoi dekena amo,
kerere lasi taudia idia hadikaia noho.

22 Unai dainai Lohiabada,
Israela ena Dirava,
Aberahamo ia hamauria Diravana ia gwau,
“Egu bese taudia e,
umui be do umui hemarai lou lasi.
Emui vairadia be gari dekenai do idia labora lao lou lasi,
23 badina be natudia umui dekenai do lau henia,
bona unai natudia do umui itaia neganai,
umui ese egu ladana do umui hahelagaia.
Israela ena Dirava do umui hahelagaia.
Umui ese lau do umui matauraia,
bona lau dekenai do umui gari.
24 Unai neganai edia lalodia idia kerere taudia ese,
edia lalodia do idia kehoa,
bona maumau taudia ese,
hadibaia hereva do idia kamonai henia mai moale danu.”
Copyright information for `HMO