Isaiah 3

Ierusalema bona Iuda taudia edia kerere davana

Kamonai! Lohiabada,
Siahu Ibounai Lohiabada ese,
harihari Ierusalema bona Iuda dekena amo,
edia goada havaraia gaudia do ia kokia.
Edia aniani ibounai,
bona edia ranu ibounai do ia kokia.
Edia goada taudia, bona tuari taudia,
kota biagudia bona peroveta taudia,
meamea taudia bona hanua taubadadia,
tuari taudia 50 edia kapena,
bona dagi bada taudia,
sisiba namona henia taudia,
bona gaukara diba momo taudia,
bona meamea gaudia diba momo taudia.
Inai taudia ibounai be Lohiabada ese do ia kokia.
Lohiabada ese memero sibona do ia abia,
Iuda bona Ierusalema edia lohia do ia halaodia.
Memero ese taunimanima do idia biagua.
Taunimanima ese ma taunimanima do idia hisihisi henia.
Tau ta ese ma tau ta do ia hisihisi henia,
bona eregabe tauna ese,
tau badana do ia hereva dika henia.
Ma lebulebu tauna ese,
kara maoromaoro tauna do ia hadikaia gwauraia.
Unai neganai danu tau ta ese,
iena tadikakana do ia abia hidi,
do ia gwau,
“Oi sibona be mai emu dabua,
namona be oi ese ai do oi gunalaia,
bona inai nega dika lalonai,
ai do oi durua.”
To ia be unai dina dekenai do ia haere, do ia gwau,
“Lau ese umui lau durua diba lasi,
lau danu be mai egu aniani bona dabua lasi.
Emui gunalaia tauna lau do umui halaoa lasi.”
Ierusalema bona Iuda do idia moru noho,
badina be edia taunimanima ese,
edia hereva bona edia kara,
dekena amo Lohiabada idia hanamoa lasi.
Idia ese Dirava ena vairana dekenai,
iena ladana idia hadikaia noho.
Edia kota biagudia ese,
idia ura henia taudia sibona idia durua noho,
bona idia ese tau haida idia hadikaia kava noho.
Inai kara gagevagageva dekena amo,
sibodia idia hadikaia noho,
bona inai dika be,
taunimanima edia vairanai idia karaia noho, hemarai lasi,
Sodoma taudia idia karaia bamona.
Idia be do idia dika momokani.
Edia kerere ese idia do ia hadikaia.
10 To kara maoromaoro taudia do oi hamaoroa,
idia ese moale do idia davaria,
badina idia ese edia kara ena huahua,
be do idia ania.
11 To kara dika taudia ese,
dika momokani do idia davaria.
Edia kara dika edia davana do idia abia.
Idia ese idia kara dika hegeregerena,
be Dirava ese idia dekenai do ia henia.
12 Egu bese taudia madi,
memero ese idia hisihisi henidia noho,
bona hahine ese idia biagudia noho.
Egu bese taudia e,
emui gunalaia taudia ese,
umui idia hakaua kerere noho,
vadaeni dala maoromaorona dekena amo umui raka siri noho.

Lohiabada ese iena bese taudia ia kota henia noho

13 Lohiabada be kota kamonai totona ia gini hegaegae noho.
Ia ese iena bese taudia do ia kota henidia.
14 Lohiabada ese iena bese taubadadia,
bona lohia taudia ia kota henia hamatamaia noho, ia gwau,
“Umui ese egu vain uma umui hadikaia ore vadaeni.
Emui ruma edia lalonai,
ogogami taudia edia kohu,
umui dadia gaudia umui atoa vadaeni.
15 Badina dahaka egu bese taudia umui moia diho noho,
bona ogogami taudia umui dagedage henia noho momokani?
Lau Lohiabada,
Siahu Ibounai Lohiabada ese,
umui lau hamaoroa inai:
Umui be kerere momokani.”

Lohiabada ese Ierusalema ena hahine taudia ia sisiba henidia

16 Lohiabada ia gwau:
“Siona hahine be idia hekokoroku noho,
bona idia raka neganai,
edia udubaubaudia be ataiai idia atodia noho.
Edia matadia be tau ibounai dekenai idia negea lao noho,
bona edia aedia dekenai,
tareko idia kwatua noho,
idia raka neganai,
regena do idia karaia totona.
17 Unai dainai lau Lohiabada ese,
unai Siona hahine edia kwaradia dekenai toto do lau atoa.
Lau Lohiabada ese edia huina ibounai do lau kokia ore.”

18 Unai dina dekenai Lohiabada ese,
unai Ierusalema hahine idia hekokorokulaia gaudia do ia kokia momokani.
Edia gana,
edia kwara hagegea herahera,
edia ageva,
19 edia imana herahera gaudia,
edia vairana koua dabua,
20 edia kwara gaudia,
bona muramura mai bonana namo maua maragidia,
imana dekenai, bona gaba dekenai idia atoa gaudia,
be Lohiabada ese do ia kokia.
21 Ima kwakikwaki rini,
bona udubaubau rini danu,
22 edia dabua namodia, dabua latadia,
kouti, bona moni udaia puse,
23 edia dabua severasevera,
edia dabua aukadia,
kwara kumia dabua, bona edia muko,
ibounai be Lohiabada ese do ia abia lao ore.
24 Mai bonana namo muramura,
be bodaga ese iena gabu do ia abia,
bona gaba ena dabua namona,
be kwanau aukana ese iena gabu do ia abia.
Huina namona,
be kebere ese iena gabu do ia abia,
bona hairai ena gabu dekenai,
hemarai do ia noho.

25 Ierusalema hanua e,
oiemu tuari taudia be tuari kaia dekena amo do idia mase.
Oiemu goada taudia ibounai,
be tuari lalonai do idia mase.
26 Oiemu kohu ibounai do idia abia.
Oi be hahine ta bamona do oi noho,
iena dabua ibounai idia kokia,
bona ia be tano dekenai ia helai kava noho.
Oiemu hanua ena magu iduara badana ese inai kara do ia itaia,
bona mai ena lalohisihisi danu do ia tai.
Copyright information for `HMO