Isaiah 30

Aigupito ena durua be anina lasi

Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau, “Iuda tano idia gunalaia taudia be dika do idia davaria, badina be lau dekenai idia dagedage noho. Idia edia palani dalana sibona idia karaia, lauegu palani dalana lasi. Bona gwauhamata idia saini, to unai gwauhamata be lauegu ura lasi gaudia. Ma kara dika idauidau momo idia haboua noho, dika be dika latanai idia atoa kau noho.

“Idia be durua abia totona Aigupito dekenai idia noinoi lao, to lau dekenai idia nanadaia guna lasi. Idia ura Aigupito ese idia do ia naria, bona idia ese Aigupito ena king idia abidadama henia. To unai king be ia goada lasi do ia durudia, bona Aigupito ena durua ese Iuda taudia do ia hadikaia. Momokani Iuda taudia edia lohia taudia be Aigupito ena hanua Soana dekenai idia lao. Bona edia gavamani edia ladana dainai idia hereva taudia be Aigupito ena hanua, Heinisi dekenai idia ginidae vadaeni. Iuda taudia ese Aigupito, unai koikoi besena idia abidadama henia dainai, mamina do idia abia momokani. Badina be Aigupito edia durua be anina lasi momokani, bona Iuda taudia ese lalohisihisi bona hemarai sibona do idia davaria.”

Inai be Dirava ena hereva, ia ese taunimanima idia noho lasi tanona, ladana Negebe ena dagedage gaudia ia herevalaia, ia gwau: “Iuda ena gavamani lohia taudia be tano dikana idia raka hanaia noho, unuseni be laiona, bona gaigai dikadia, bona huala, idia roho diba gaudia idia noho. Unai lohia taudia ese edia doniki bona kamelo edia doruna dekenai harihari gaudia idia atoa, Aigupito totona. To unai Aigupito taudia ese durua idia henia diba lasi. Aigupito ia henia durua be durua kava. Unai dainai Aigupito ena ladana lau atoa, ‘Rahaba, ia helai kava noho.’ ”

Dirava idia kamonai henia lasi besena

Dirava ese lau ia hamaoroa, taunimanima edia kara be buka dekenai do lau torea. Unai dekena amo nega gabeai, edia kara dika ena sivarai, be do ia noho ela bona hanaihanai. Idia be nega ibounai Dirava dekenai idia dagedage, idia koikoi, bona Lohiabada ena hadibaia hereva idia kamonai henia lasi momokani.

10 Idia ese peroveta taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Umui emui hereva do umui hadokoa.” Ma idia gwau, “Kara maoromaoro dalana be ai dekenai do umui hadibaia lasi. Ai ura henia gaudia sibona do umui gwauraia. Moale gaudia sibona do umui peroveta. 11 Aiemai dala do umui koua lasi, ai dekena amo do umui siri. Ai ura lasi Israela ena Dirava Helagana ena hereva do ai kamonai.”

12 To Israela ena Dirava Helagana be inai bamona ia hereva, ia gwau: “Umui ese lauegu hereva umui kamonai lasi, ma dagedage bona koikoi karadia umui abidadama henia. 13 Umui be kerere vadaeni. Umui be magu lata herea, mai ena matuna, manoka gabuna bamona. Vadaeni inai matuna be do ia manoka lao, ela bona karaharaga magu ibounai do ia moru diho. 14 Umui be uro ia makohia bamona do umui makohia maragimaragi. Unai uro ia makohia neganai, iena makohia gaudia ta edia bada be hegeregere lasi gida ta do ia udaia, o ranu do ia dogoatao.”

15 Ma Lohiabada, King, Israela ena Dirava Helagana ia hereva, ia gwau, “Umui emui lalona do umui giroa, bona mai manau danu lau dekenai do umui abidadama. Unai neganai goada do umui davaria, bona mauri namona do umui davaria. To umui ese lauegu hereva umui abia dae lasi, umui gwau, ‘Lasi, 16 ai be hosi dekenai do ai heau mauri.’ Momokani umui be do umui heau, to emui hosi be do idia hegeregere lasi, badina edia haraga be sisina, to umui idia lulua taudia be haragaharaga momokani! 17 Umui emui taudia 1000 ese tuari tauna ta do idia itaia neganai, do idia heau, bona tuari taudia 5 umui itaia neganai, gari dainai do umui heau boio. Bona emui tuari taudia ibounai do idia heau dainai, pepe tamona sibona be ororo ena ataiai dekenai do ia noho.”

18 To momokani, Lohiabada ese umui ia rakatania lasi, umui totona ia naria noho, umui dekenai do ia bogahisihisi totona. Inai bamona ia karaia, badina iena kara be maoromaoro nega ibounai. Momokani, Lohiabada dekenai idia abidadama henia taudia ese namo do idia davaria!

Dirava ese iena bese taudia do ia hanamoa

19 Siona taudia, Ierusalema dekenai umui noho taudia e! Do umui taitai lou lasi. Lohiabada be mai ena bogahisihisi. Unai dainai umui ese durua totona ia dekenai umui taitai neganai ia ese do ia kamonai, bona umui dekenai do ia haere. 20 Momokani, nega aukadia, mai hekwarahi danu Lohiabada ese umui dekenai do ia henia. To ia be umui dekenai do ia noho, umui do ia hadibaia, bona ia ese sibona umui dekena amo do ia hunia lasi. Badina be emui matadia dekenai, emui Hadibaia Tauna do umui itaia. 21 Bona bema idiba kahanai o lauri kahanai do umui raka siri neganai, emui Hadibaia Tauna ena gadona do umui kamonai, do ia gwau, “Dala be inai, ia dekenai do umui raka lao.” 22 Unai neganai danu, umui ese emui kaivakuku, idia koroa, bona siliva dekena amo idia koua gaudia, bona idia havevea golo dekena amo idia karaia kaivakuku danu do umui negea, momoru mirona umui negea bamona. Idia do umui hamaoroa, do umui gwau, “Umui siri momokani!”

23 Bona emui uhe umui hadoa neganai, Lohiabada ese medu namona do ia siaia, do idia tubu, bona emui uiti bona tano anidia be do idia momo, bona namo. Unai dina dekenai danu, emui boromakau bona mamoe danu be mai edia rei gabudia badadia, do idia aniani totona. 24 Emui boromakau tau bona emui doniki, tano idia hamakohia gaudia, ese uiti aniani namona momokani do idia ania, uiti momoru lasi.

25 Unai dina dekenai, umui idia tuari henia taudia momo herea, be Lohiabada ese do ia aladia mase, bona kohoro do idia moru dinana dekenai, ororo badadia bona ororo maragidia ibounai edia dorina dekena amo, sinavai maragidia do idia heau diho. 26 Unai neganai danu, hua ena diari be dina ena diari hegeregerena do ia lao, bona dina ena diari be nega 7 dekenai Dirava ese do ia habadaia, dina 7 ena diari hegeregerena. Inai bamona do ia vara, be Lohiabada ese iena bese taudia dekenai ia henia berodia do ia kumia, bona idia do ia hanamoa neganai.

Dirava ese Asuria do ia panisia

27 Umui itaia,
Lohiabada ena Ladana be daudau dekena amo ia mai noho.
Lahi bona kwalahu bada ese,
Lohiabada ena badu idia hedinaraia noho.
Lohiabada ena uduna ena hereva ese,
lahi bamona gau ibounai idia gabua ore diba.
28 Lohiabada ena lai,
be iena vairana dekenai ia siaia lao,
sinavai ena abata bamona.
Inai abata be taunimanima edia aiodia dekenai ia daekau lao.
Lohiabada ese,
bese idauidau be do ia hamarerea dikadika,
do ia hadikadia maragimaragi totona.
Bona basileia idauidau taudia edia ududia dekenai,
hosi hakaua varona,
hakaudia kerere gauna,
be Lohiabada ese do ia kwatua kau.
29 To umui, Dirava ena bese taudia, be do umui moale. Ane do umui abia, aria helagana, hanuaboi lalonai karaia gauna neganai ane umui abia bamona. Do umui moale, mai ivilikou ena regena danu, Lohiabada, Israela ena Nadi Badana, ena Dubu Helaga dekenai idia daekau lao neganai bamona.

30 Lohiabada ese mai regena bada danu do ia boiboi, taunimanima ese iena gadona namo bada herea do idia kamonaia diba totona, bona iena badu ena mamina do idia abia totona. Unai neganai danu, lahi hururuhururu bona medu dikana, aisi nadi bamona meduna, bona lai guba do idia vara.

31 Asuria taudia ese Lohiabada ena gadona idia kamonai, bona iena botaia auna ena mamina idia abia neganai, do idia gari dikadika. 32 Lohiabada ese Asuria taudia do ia botaia lou, botaia lou neganai, Israela taudia ese tareko bona gita ena miusiki do idia gadaralaia noho, badina Dirava sibona ese, Asuria taudia do ia tuari henia. 33 Badina be idaunegai, lahi gabuna idia abia hegaegae, unuseni Asuria ena king do idia gabua ore totona. Inai lahi gabu be dobu bona ena lababa be bada, bona au rakuraku momo dekenai idia hahonua vadaeni. Lohiabada ese unai gabu dekenai do ia laga, lahi hururuhururu do ia siaia, bona do ia gabua ore.

Copyright information for `HMO