Isaiah 31

Dirava ese Ierusalema do ia naria, Aigupito be lasi

Durua idia abia totona Aigupito dekenai idia noinoi henia taudia ese dika do idia davaria momokani! Idia ese Aigupito ena tuari goadana idia abidadama henia noho. Aigupito ena hosi, ena kariota, bona ena tuari taudia be momo dainai idia abidadama henidia. To idia ese Lohiabada, Israela ena Dirava Helagana, idia abidadama henia lasi, bona idia ese Lohiabada ena durua idia noia lasi. Momokani Lohiabada be mai ena aonega, bona nega ibounai ena kara be mai anina! Nega dika do ia siaia, kara dika taudia, bona kara dika idia durua taudia edia dika davana do ia henia totona.

To Aigupito taudia be taunimanima sibona, idia be Dirava lasi. Edia hosi be hidio sibona. Bona Lohiabada ese kara ta ia karaia neganai, bese goadana, bona unai bese ia durua bese manokana, ruaosi be do idia moru. Idia ruaosi do idia dika hebou.

Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Bema laiona ese mamoe ta ia dogoatao, bona ia ese mamoe ia ania hamatamaia neganai, mamoe naria taudia be do idia boiboi badabada, laiona do idia hagaria, bona do ia heau totona. To ia be do ia gari lasi, do ia heau lasi. Inai bamona danu lau, Siahu Ibounai Lohiabada ese Siona Ororona lau naria neganai gau ta ese lauegu kara ia koua diba lasi. Manu ese iena ruma ena ataiai dekena amo ia roho noho, roho noho, iena natuna ia naridia totona. Inai bamona danu lau ese Ierusalema do lau naria noho, bona do lau hamauria.”

Lohiabada ma ia gwau, “Israela taudia e, umui ese lau dekenai umui kara dika, bona lau dekenai umui dagedage vadaeni. To harihari lau dekenai do umui giroa mai! Badina nega be ia mai noho, umui ibounai ese siliva bona golo dekenai umui karaia kaivakuku gaudia do umui negea ore.

“Asuria taudia be tuari ese do ia hadikaia ore, to taunimanima edia tuari dekena amo lasi. Asuria taudia be tuari dekena amo do idia heau, bona edia uhau taudia be hesiai mai guia danu do idia lao.

“Asuria ena king be gari dainai do ia heau, bona iena tuari biagudia danu be gari bada dainai edia tuari pepe gaudia do idia rakatania.”

Lohiabada ese inai bamona ia hereva vadaeni, Siona dekenai iena lahi be boubou totona idia gabua, ena Lohiabada be unai. Iena amu danu be Ierusalema dekenai ia noho.

Copyright information for `HMO