Isaiah 32

King ta, mai ena kara maoromaoro momokani

Kamonai! Dina ta be king ta ese kara maoromaoro momokani dekena amo iena taunimanima do ia gunalaia. Lohia taudia danu ese taunimanima do idia kota henia mai maoromaoro danu.

Idia ta ta ibounai be lai koua gabuna hegeregere do idia lao. Idia be guba bada ia toa neganai hunia gabudia namodia hegeregere. Idia be tano kaukau gabudia lalonai sinavai maragidia hegeregere. Idia be nadi badana ena ikerukeru bamona, tano kaukau dekenai. Unai neganai idia itaia diba taudia be edia matana do idia koua lasi, bona idia kamonai diba taudia ese do idia kamonai.

Unai neganai ia haragaharaga kava tauna ese laloa namona bona diba maorona do ia davaria. Bona hereva namonamo diba lasi tauna be do ia hereva namonamo diba.

Kavakava tauna be lohia tauna do idia gwauraia lou lasi, bona kara koikoi tauna be kara momokani tauna do idia gwauraia lou lasi. Kavakava tauna be ia hereva kava, hereva kava noho, bona kara dika karaia totona ia laloa momo noho. Dirava kamonai henia lasi karadia ia karaia noho, bona ia ese Lohiabada ia herevalaia kerere noho. Ia ese hitolo taudia dekenai aniani ia henia lasi. Bona ranu mase taudia dekenai ranu ia henia lasi.

Kara koikoi tauna ena kara be dika momokani. Ia ese koikoi hereva dekena amo, ogogami taudia ia hadikaia laloa ia karaia noho. Ogogami taudia be kara maoromaoro neganai danu, ia ese idia ia hadikaia noho.

To kara maoromaoro tauna ese mai laloa maoromaoro danu, palani namodia ia karaia noho. Bona iena kara namodia dainai, ia gini goada noho.

Edia kerere davana be Lohiabada ese ia henia, bona edia lalona idia giroa neganai, ia ese mauri ia henidia lou

Umui helai kava, mai hekwarahi sisina lasi Ierusalema hahine taudia e, umui toreisi, bona lau dekenai do umui kamonai. Mai emui laloa momo lasi hahine matamata taudia e, lauegu hereva do umui kamonai! 10 Harihari umui noho, mai emui hekwarahi ta lasi, to lagani ta do ia ore neganai, mai heudeheude do umui gari bada! Badina be vain ese edia huahua do idia atoa lasi. Vain huahua do umui haboua lasi. 11 Umui emui noho be namo dainai, haida umui durua lasi hahine taudia e, mai gari danu do umui heudeheude! Emui dabua do umui kokia, bona momoru dabuadia do umui atoa. 12 Mai lalohisihisi danu, emui ratana do umui botaia, tano namodia bona vain umadia idia dika vadaeni dainai. 13 Bona lauegu bese taudia edia tano dekenai be au ginigini bona ava ginigini sibona idia tubu noho. Oibe, guna be edia ruma ibounai lalonai, hanua taudia be mai edia moale, edia hanua danu be moale bada gabuna, to hari be lasi. Idia dainai madi do umui taitai.

14 King ena rumai danu, be taunimanima do idia noho lasi, bona hanua badana dekena amo, taunimanima ibounai do idia raka siri momokani. Ruma ibounai, bona idia naridia kohoro be do idia dika momokani, ela bona hanaihanai. Uda doniki bona mamoe be unuseni edia aniani do idia tahua.

15 To Dirava ese iena Lauma ita dekenai ma do ia siaia lou. Unai tano dikana be ma do ia namo lou, bona ena uma ese aniani ma do idia havaraia. 16 Unai gabu ena kahana ibounai lalonai, kara maoromaoro bona kota maoromaoro do idia karaia. 17 Taunimanima ibounai ese kara maoromaoro sibona idia karaia dainai, idia ese, mai maino bona mauri namona do idia noho hanaihanai. 18 Dirava ena taudia be do idia laloa hekwarahi lasi, bona mai hadikaia gauna ta lasi do idia noho.

19 Momokani medu, aisi nadidia bamona gaudia be uda gabudia dekenai do ia moru, bona hanua badana be do idia hadikaia ore. 20 To umui ibounai be do umui moale bada, emui ranu be do ia hegeregere momokani dainai. Bona ranu ia hegeregere dainai, uma ena anina do idia tubu namonamo, bona doniki bona boromakau be mai edia aniani.

Copyright information for `HMO