Isaiah 34

Lohiabada ena badu Edoma bona basileia idauidau edia latanai

Basileia idauidau e,
do umui raka mai, umui kamonai!
Bese idauidau e,
umui haboua mai, umui kamonai!
Tanobada ibounai,
bona iena latanai noho taunimanima ibounai do umui kamonai,
tanobada dekenai mauri noho gaudia ibounai danu.
Badina be Lohiabada ese,
bese idauidau ibounai dekenai ia badu noho.
Edia tuari taudia ibounai dekenai ia badu noho,
mai siahu danu.
Ia ese idia do ia hadikaia ore momokani.
Ala-ala dekena amo Lohiabada ese do ia aladia mase ore.
Edia mase tauanidia be do idia guria lasi,
to do idia bodaga,
edia bonana do ia daekau,
bona edia rarana,
be do ia heau diho lao ororo dekena amo.
Unai neganai guba ena orea, dina, hua bona hisiu,
be kahu bamona do idia lao,
bona guba be do ia lokua,
pepa ia lokua bamona.
Hisiu ibounai do idia moru,
vain raudia o fig auna raudia,
be tano dekenai idia moru bamona.

Lohiabada ia gwau,
“Egu tuari kaia,
be guba dekenai lau gaukaralaia haorea murinai,
lau ese Edoma danu ena latanai do lau gaukaralaia,
badina lau gwauraia vadaeni,
unai taudia do lau hadikaia ore.”
Lohiabada be mai ena tuari kaia.
Iena tuari kaia,
be rara dekenai ia honu momokani,
bona digara danu dekena amo ia koua.
Unai be mamoe natudia edia rara bamona,
boubou totona idia mailaia mamoe tau,
edia bogana ena digara bamona danu.
Badina Lohiabada be mai ena boubou Bosera dekenai,
bona ia ese Edoma tano dekenai,
taunimanima momo do ia alaia.
Uda boromakau tau,
be unai taunimanima danu do idia moru hebou,
boromakau tau matamatadia,
bona boromakau badadia danu.
Edoma ena tano be rara dekenai do ia honu.
Ena uma tano be digara ese do ia hanamoa momokani.
Badina inai neganai,
Lohiabada ese Siona taudia do ia hamauria,
bona ia ese Siona taudia idia hadikaia gwauraia taudia,
edia dika davana do ia henia momokani.

Edoma ena sinavai edia ranu,
be pisi ena muramura bamona do idia halaoa.
bona Edoma ena uma tano,
be idia gabua nadi siahudia,
salipa, do ia lao.
Edoma ena tano be pisi muramura mai hururu danu,
ia gabua noho lahi gauna do ia lao.
10 Hanuaboi lalonai bona dina lalonai,
inai lahi do idia bodo lasi.
Kwalahu do ia daekau noho hanaihanai.
Unai tano be do ia kaukau lao,
ela bona nega ibounai.
Nadi kavakava tano sibona do ia lao,
bona tau ta ese,
unai tano do ia raka hanaia lasi ela bona hanaihanai.
11 Bogibada manudia bona galo manudia,
be unuseni do idia noho,
baimumu bona mukou manudia danu.
Dirava ese unai tano be tano kaukau sibona do ia halaoa,
tanobada ia do karaia lasi neganai bamona.
12 Unai gabu dekenai king ta do ia lohia lasi,
bona ena lohia taudia ibounai ese,
Edoma do idia rakatania momokani.
13 Au ginigini ese Edoma ena gabu aukadia do idia koua,
bona ava ginigini ese,
iena kohoro do idia hahonua.
Uda sisia be unuseni do idia loaloa,
bona kokokoko be unuseni danu do idia noho.
14 Uda gaudia be uda sisiadia danu do idia hedavari,
bona uda nanigosi ese,
Edoma ena nanigosi do idia boiboi henia.
Io, unuseni danu,
lai guba ena lauma do ia roho lao,
iena laga-ani gabuna unuseni do ia davaria.
15 Unuseni baimumu manu ese iena ruma do ia karaia,
iena gatoi do ia atodia.
Iena natuna do ia abia,
bona unuseni do ia naridia.
Galo manudia danu unuseni do idia haboua,
ta ta mai edia hahine, o mai edia tau.

16 Lohiabada ena Buka lalonai do oi tahua,
bona inai do oi duahia:
Inai manu ta do ia boio lasi,
bona manu hahine ta do ia noho kava lasi,
to ibounai be mai edia tau.
Badina be Lohiabada ena uduna ese inai bamona ia oda henia,
bona iena Lauma ese idia do ia haboua,
tau bona hahine.
17 Ia ese idia ta ta dekenai tano kahana ia henia,
idia ta ta mai edia ahuna.
Idia be unai edia tano dekenai,
do idia noho hanaihanai,
bona nega ibounai unai be edia tano.
Copyright information for `HMO