Isaiah 36

Asuria taudia ese Ierusalema idia hagaria

King Hesekaia ena lohia lagani namba 14 lalonai, Senakeriba, Asuria ena king ese Iuda hanua mai edia magudia ibounai ia tuari henia bona ia abidia. To Ierusalema hanua badana be ia do abia lasi. Vadaeni Asuria ena king ese iena tuari biaguna badana, Rabesake, mai ena tuari orea badana ta, Lakisi hanua dekena amo ia siaia lao king Hesekaia dekenai, Ierusalema hanua dekenai. Inai Rabesake be ataiai gohu ena dadaira ena badibadinai ia gini, Dabua Huria Tauna Ena Tano ia lao dala dekenai. Vadaeni Eliakimi Hilekaia, king Hesekaia ena ruma naria tauna, bona Sebina, toretore tauna, bona Ioa Asapa, idia torea pepa ia naria tauna, idia toiosi be Rabesake hedavari totona idia raka lao.

Rabesake ese idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Umui ese Hesekaia do umui hamaoroa, umui gwau, ‘King badana, Asuria ena king be inai bamona ia gwau: Dahaka dekenai oi abidadama henia noho? Oi gwau tuari ena dala oi diba, bona oi tuari goada diba, to oiemu hereva be anina lasi. Daika dekenai oi abidadama henia dainai lau dekenai oi dagedage noho? Oi ese Aigupito oi abidadama henia, a? Aigupito be siriho, makohia gauna sibona. Inai siriho, bema raka durua totona oi abia, ia be do ia makohia, bona emu imana do ia gwadaia. Aigupito ena king, Farao, be unai bamona, ia dekenai idia abidadama taudia ibounai dekenai.’ ”

Ma Rabesake ia gwau, “Hesekaia e, sedira oi gwau, ‘Ai be Lohiabada, aiemai Dirava ai abidadama henia noho.’ To lau diba, oi Hesekaia ese Lohiabada ena boubou patadia, ataiai gabudia dekenai noho gaudia, oi kokia, bona Iuda taudia bona Ierusalema taudia oi oda henia, Ierusalema dekenai ia noho boubou patana sibona dekenai do idia tomadiho, ani?

“Be, egu biaguna, Asuria ena king ese oi dekenai ia hevaseha noho, ia gwau: Bema Hesekaia ese iena tuari taudia 2000 sibona ia haboua diba neganai, lau ese hosi 2000 be idia dekenai do lau henia, do idia guia lao totona!

“Asuria ena tuari biaguna maragina tamona sibona, mai ena tuari taudia ese umui do idia halusia diba. Be, edena bamona oi laloa Aigupito taudia ese kariota bona hosi mai guia taudia be oi durua totona do idia siaia mai, a? 10 Inai danu, oi laloa lau ese inai oiemu tano lau tuari henia bona lau hadikaia, be Lohiabada ese lau ia durua lasi, a? Lasi, Lohiabada ese lau ia oda henia, ia gwau, ‘Oi ese inai tano do oi tuari henia, bona do oi hadikaia ore.’ ”

11 Vadaeni Eliakimi Hilekaia bona Sebina bona Ioa ese Rabesake idia hereva henia, idia gwau, “Mani emu kara Suria gado dekena amo ai dekenai do oi hereva. Ai be unai gado ai diba. Heberu gado oi hereva lasi, magu dekenai idia helai taudia idia kamonai garina.” 12 To Rabesake ese ia haere, ia gwau, “Umui laloa umui bona king Hesekaia sibona dekenai egu biaguna ena hereva lau gwauraia noho, a? Lasi, lauegu hereva be magu dekenai idia helai noho taudia dekenai danu. Idia ese edia kukuri do idia ania, bona edia mei do idia inua, umui hegeregere.” 13 Unai neganai Rabesake ia toreisi, Heberu gado dekenai ia boiboi, ia gwau, “King badana, Asuria ena king, ena hereva do umui kamonai. 14 King be inai bamona ia hereva, ia gwau: Hesekaia ena hereva do umui kamonai lasi, badina ia ese lauegu siahu dekena amo umui ia hamauria diba lasi.

15 “Hesekaia ese umui ia hamaoroa, ‘Lohiabada do umui abidadama henia,’ be do umui kamonai henia lasi. Ia ese Asuria ena tuari taudia ia koua diba lasi. Asuria taudia ese emui hanua do idia halusia. 16 Hesekaia do umui kamonai henia lasi, badina be Asuria ena king ese inai oda ia gwauraia: Umui ese lau danu maino do umui karaia. Emui hanua dekena amo do umui raka mai, mai maino danu emui tuari gaudia do umui rakatania. Unai neganai umui ibounai ese ta ta emui vain huahua, bona emui fig huahua do umui ania diba, bona umui ta ta emui ranu guri dekenai ranu do umui inua diba, 17 ela bona Asuria ena king ese tano namona ta dekenai umui do ia abia lao. Inai tano be umui emui tano hegeregere, uiti bona uaina ena tano, paraoa bona vain umadia tano, olive audia bona hani tanona.

18 “Hesekaia ese umui do ia koia, do ia gwau, ‘Lohiabada ese ita do ia hamauria,’ to do umui kamonai henia lasi. Bese idauidau edia dirava ta ese nega ta edia tano be Asuria ena king ena siahu dekena amo ia hamauria, a? 19 Hamata bona Arapada edia dirava be edeseni? Separavaimi ena dirava be edeseni? Samaria be dirava ta ese ia hamauria, a?

20 “Inai tano ibounai edia huanai edena tano ena dirava ese iena tano be Asuria ena king ena siahu dekena amo ia hamauria? Unai dainai Lohiabada ese Ierusalema be edena bamona Asuria dekena amo do ia hamauria diba?”

21 To taunimanima ese regena ta idia karaia lasi, idia haere henia lasi, badina be Hesekaia ese ia oda henia guna vadaeni, ia gwau, “Umui haere henia lasi.”

22 Vadaeni Eliakimi Hilekaia, king ena ruma naria tauna, Sebina, toretore tauna badana, bona Ioa Asapa, king ena sivarai torea pepa naria tauna ese lalohisihisi dainai edia dabua idia darea. Unai neganai Hesekaia dekenai idia giroa lou, Rabesake ena hereva idia hamaoroa.

Copyright information for `HMO