Isaiah 37

Lohiabada ese Senakeriba dekena amo Iuda ia hamauria

King Hesekaia be unai hereva ia kamonai, vadaeni lalohisihisi dainai iena dabua ia darea. Puse dabua ia atoa, bona Lohiabada ena Dubu Helaga dekenai ia raka vareai. Unai murinai ia ese Eliakimi, iena ruma naria tauna, bona Sebina, toretore tauna badana, bona hahelagaia taudia badadia ia siaia, peroveta tauna Isaia Amoso dekenai idia lao. Idia ibounai be puse dabua idia karaia. Idia ese Isaia idia hamaoroa, idia gwau, “Hesekaia be inai bamona ia gwau, ‘Hari dina be lalohisihisi bona hemarai dinana. Ita be hahine ta bamona, iena mero ena vara negana ia ginidae, to ia havaraia totona ia goada lasi. Sedira Lohiabada, oiemu Dirava, ese Rabesake, Asuria ena king ese ia siaia tauna ena hereva ia kamonai vadaeni. Mauri Dirava ia hadikaia totona hereva dika ia gwauraia vadaeni. Sedira Lohiabada, oiemu Dirava, ese unai ia kamonai vadaeni hereva ena davana do ia henia. Unai dainai iseda taunimanima, idia do noho taudia, dainai mani Dirava do oi noia.’ ”

Isaia ese king Hesekaia ena hereva ia kamonai neganai, ia ese inai haere ia siaia lou, ia gwau, “Lohiabada be inai bamona ia gwau, ‘Do oi gari lasi, Asuria taudia idia gwau Lohiabada ese oi ia hamauria diba lasi dekenai do oi gari lasi. Kamonai, lau ese lauma ta Rabesake ena lalonai do lau atoa, vadaeni sivarai koikoi do ia kamonai henia, bona iena tano korikori dekenai do ia giroa lou. Ma iena tano korikori dekenai lau ese iena mase dalana be tuari kaia dekena amo do lau havaraia.’ ”

Rabesake be hereva ia kamonai, Asuria ena king ese Lakisi hanua ia rakatania, bona hari be Libina dekenai ia tuari noho. Unai dainai Rabesake be Libina dekenai ia lao, king do ia hereva henia totona.

Senakeriba, Asuria ena king be hereva ia kamonai, Aigupito edia tuari taudia edia gunalaia tauna be Etiopia edia king tauna, iena ladana be Tirihaka, bona ia be mai ena tuari orea danu idia raka mai noho, Asuria do idia tuari henia totona. Unai dainai Senakeriba ese Hesekaia, 10 Iuda ena king dekenai hereva ia siaia, ia gwau, “Oiemu Dirava, oi abidadama henia Diravana ena gwauhamata, Ierusalema be Asuria ena king ena siahu henunai do ia moru lasi, ena gwauhamata be do oi hamomokania lasi. 11 Oi kamonai vadaeni Asuria ena king be edena bamona tano momo ia ese idia ia halusia vadaeni, bona ia halusidia neganai, ia ese ia hadikadia ore momokani. Umui be do umui heau mauri diba, a? 12 Bese idauidau, lauegu taudia ese idia halusia besedia, Gosana, Harana, Resepa, bona Eden taudia Telasara dekenai idia noho, be edia dirava ese idia ia hamauria, a? 13 Hamata bona Arapada bona Separavaimi bona Hena bona Iva hanua ibounai edia king taudia be edeseni?”

14 Hesekaia ese unai revareva be hesiai taudia edia imana dekena amo ia abia, ia duahia. Vadaeni Hesekaia be Lohiabada ena Dubu Helaga dekenai ia daekau, revareva be Lohiabada ena vairana dekenai ia kehoa. 15 Vadaeni Hesekaia be Lohiabada dekenai ia guriguri, ia gwau, 16 “Siahu Ibounai Lohiabada e, Israela ena Dirava, oi be kerubi ataiai terona dekenai oi helai noho, oi sibona be tanobada ena basileia ibounai edia Dirava, oi ese guba bona tanobada oi karaia vadaeni. 17 Lohiabada e, ai dekenai idia vara noho karadia mani oi itaia. Senakeriba ena hereva, oi ia hadikaia hereva dekenai do oi kamonai. Oi be Mauri Ena Dirava.

18 “Momokani, Lohiabada e, Asuria ena king taudia ese bese momo mai edia tano idia hadikaia ore vadaeni. 19 Edia dirava be Asuria taudia ese lahi dekenai idia gabua ore vadaeni, badina idia be dirava korikori lasi, to taunimanima edia imadia ese idia karaia gaudia, au bona nadi, unai dainai idia hadikadia ore. 20 Unai dainai, Lohiabada, aiemai Dirava e, oi dekenai lau noinoi, Senakeriba ena siahu dekena amo ai do oi hamauria. Vadaeni tanobada basileia ibounai be do idia diba, oi Lohiabada e, oi sibona be Dirava momokani.”

21 Vadaeni Isaia Amoso ese hereva gwauraia taudia Hesekaia dekenai ia siaia lao, ia gwau, “Lohiabada, Israela ena Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: Oiemu guriguri lau dekenai, Senakeriba, Asuria ena king oi herevalaia guriguri dekenai, be lau kamonai vadaeni. 22 Lau Lohiabada ese, inai bamona Senakeriba lau herevalaia, lau gwau:

Siona ena natuna kekeni,
tau ta ia diba lasi kekeni ese,
oi ia kirikirilaia, oi ia negea noho.
Ierusalema ena kekeni ese,
oi heau mauri neganai,
iena kwarana ia giroagiroa,
mai kiri danu.
23 Oi ese daika oi hereva dika henia?
Daika oi hadikaia totona,
oiemu gadona oi habadaia?
Daika dekenai oiemu matana oi abia isi,
mai hekokoroku danu?
Lau sibona dekenai,
Israela ena Helaga Dirava dekenai.
24 Oiemu hesiai taudia edia ududia dekena amo,
oi ese Lohiabada oi hadikaia vadaeni.
Oi gwau,
‘Lauegu kariota momo dekena amo,
ororo edia ataiai dekenai lau daekau,
ela bona Lebanona ena hunia gabudia dekenai.
Lebanona ena sida audia,
lata herea lau utua diho,
bona iena kasuarina audia namo herea gaudia danu.
Ena uda lalonai iena hunia momokani gabudia dekenai lau vareai,
bona iena uda ena ataiai gabudia dekenai danu.
25 Guri be lau geia,
bona idau tanodia edia ranu lau inua vadaeni.
Lauegu tuari taudia ese edia aedia dekena amo,
Aigupito ena sinavai badana ladana Naila be idia moia,
vadaeni ia kaukau.’ ”

26 Ma Lohiabada ia gwau,
“Senakeriba e, oi kamonai lasi, a,
lau ese idaunegai inai dala lau karaia hegaegae?
Harihari lau havaraia noho karadia be,
idaunegai lau laloa, lau gwau,
oi ese hanua mai magu danu be,
momoru nadi haboua gabudia do oi halaoa.
27 Bona edia goada ia ore dainai,
unai gabudia dekenai noho taudia,
be idia gari bona daradara.
Tano avadia o rei matamata hegeregere idia lau halaoa,
vadaeni ruma ena guhi dekenai rei ia vara bamona,
idia tubu namonamo lasi neganai idia kakoro.
28 To lau Lohiabada ese oiemu helai diho lau diba,
oiemu lao bona oiemu mai,
bona lau diba oi ese lau oi hereva dika henia noho.
29 Oi ese lau oi hereva dika henia dainai,
bona oiemu hekokoroku hereva lau kamonai vadaeni dainai,
lau ese egu kimai be oiemu udubaubauna dekenai do lau atoa,
bona egu auri be oiemu uduna dekenai do lau atoa.
Vadaeni idia dekena amo,
oi mai dalana dekenai oi do lau hakaua lou.”
30 Unai neganai Isaia ese king Hesekaia dekenai ia hereva, ia gwau, “Inai be toa ta oi dekenai: Inai lagani bona vaira lagani lalonai vara kava uiti do umui ania. To lagani ihatoina lalonai umui ese uiti do umui hadoa, bona do umui utua, vain danu do umui hadoa, bona edia huahua do umui ania. 31 Bona Iuda lalonai do idia mauri noho taudia be do idia tubu goada mai huahua danu, edia ramu be dobu avadia bamona. 32 Badina be taunimanima haida be Ierusalema bona Siona Ororo dekenai do idia mauri noho, Lohiabada, Siahu Ibounai Dirava ese ia ura momokani inai kara do ia havaraia dainai.”

33 Ma Isaia ia gwau, “Lohiabada ese Asuria ena king be inai bamona ia herevalaia: Senakeriba ese inai hanua dekenai diba ta do ia pidia lasi. Mai edia kesi tuari taudia be inai hanua ena vairanai do idia raka mai lasi, bona hanua koua totona hanua kahirakahira tano do idia haboua lasi.

34 “Senakeriba ese iena mai dalana dekena amo do ia giroa lou. Ierusalema dekenai do ia vareai lasi. Lau, Lohiabada ese lau gwauraia vadaeni. 35 Badina be Ierusalema be do lau naria namonamo, lauegu ladana dainai, bona egu hesiai tauna Davida ena ladana dainai.”

36 Unai hanuaboi, Lohiabada ena aneru be Asuria edia kamepa dekenai ia lao, tuari taudia 185,000 ia alaia mase. Daba rere neganai, taunimanima haida idia toreisi, idia ese mase taudia momo herea idia itaia, kamepa dekenai idia hekure noho.

37 Unai dainai Senakeriba, Asuria ena king ese unai gabu ia rakatania, Nineva dekenai ia giroa lou, unuseni ia noho.

38 Dina ta Senakeriba ese iena dirava Niseroka ena dubu lalonai ia tomadiho neganai, iena natuna Adarameleka bona Saresere ese tuari kaia dekena amo idia alaia mase. Unai murinai idia heau mauri Ararata tano dekenai. Senakeriba ena natuna ta, iena ladana Esarahadona ese king dagi ia abia, Senakeriba ena gabu dekenai.

Copyright information for `HMO