Isaiah 39

Hereva mailaia taudia Babulonia dekena amo

Unai neganai Merodaka Baladana, Babulonia ena king Baladana ena natuna ese hereva gwauraia taudia haida ia siaia, revareva bona harihari gauna be Hesekaia dekenai do idia henia totona, badina be ia kamonai Hesekaia ia gorere vadaeni. Hesekaia ese unai Babulonia taudia ia abia dae, bona ia ese iena kohu namo herea idia dekenai ia hedinaraia, iena siliva, golo, muramura mai bonana, dehoro namo herea, iena tuari gaudia, bona iena gau haboua ruma lalonai noho gau ibounai. Iena ruma dekenai, o iena tano dekenai, Hesekaia ese gau ta ia hunia lasi idia dekenai.

Vadaeni peroveta tauna Isaia be king Hesekaia dekenai ia mai, ia nanadaia, ia gwau, “Unai taudia be dahaka idia herevalaia oi dekenai? Bona idia be edeseni idia mai?”

Hesekaia ia gwau, “Gabu daudau dekena amo idia mai vadaeni, Babulonia dekena amo.”

Isaia ma ia gwau, “Oiemu ruma dekenai dahaka gaudia idia itaia?”

Hesekaia ma ia haere, ia gwau, “Gau ibounai egu ruma dekenai idia itaia vadaeni. Gau ta egu gau haboua rumadia dekenai lau hunia lasi idia dekenai.”

Isaia ese king Hesekaia ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ena hereva oi dekenai be inai: Nega be ia mai noho, oiemu ruma dekenai kohu ibounai, oiemu sene taudia ese idia haboua vadaeni, ia mai bona hari dina, be Babulonia dekenai do idia abia lao, gau ta do ia noho lasi. Bona oiemu natuna haida, oi ese oi havaraia memero, be do idia abia lao, edia abodia do idia hadikaia, bona hesiai taudia do idia halaoa, Babulonia king ena ruma dekenai hesiai gaukara do idia karaia totona.”

King Hesekaia ese Isaia ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ena hereva, oi ese oi gwauraia, be hereva namona.” Badina be Hesekaia be inai bamona ia laloa, ia gwau, “Egu mauri dinadia lalonai be maino bona noho namo sibona do ia vara noho.”

Copyright information for `HMO