Isaiah 4

Unai negana do ia ginidae neganai, hahine 7 ese tau tamona do idia dogoatao, do idia gwau, “Ai sibona aiemai aniani do ai abia, bona ai sibona aiemai dabua danu do ai abia. To mani emu kara aiemai adavana ai do oi halaoa. Unai neganai, ai be headava lasi dainai do ai hemarai lasi.”

Lohiabada ena Rigi, bona Ierusalema ena nega namona

To nega ta be gabeai do ia ginidae, Lohiabada ena Rigina do ia hairai momokani, iena toana be ia namo herea. Bona Israela ena tano ese aniani momo do ia havaraia. Bona mase dekena amo idia heau mauri vadaeni Israela taudia ese tano ia havaraia aniani dekenai do idia heagi, bona do idia moale bada.

Siona dekenai do noho taudia, Ierusalema idia rakatania lasi taudia be helaga do idia gwauraidia. Taudia be unai, Dirava ese mauri totona ia abia hidi, bona edia ladadia ia torea vadaeni. Lohiabada ese Siona ena hahine edia miro do ia huria momokani. Bona iena siahu bona kota henia dekena amo, Lohiabada ese Israela do ia hamaoromaoroa bona hagoevaia. Ia ese Ierusalema ia hamiroa rarana, bona Ierusalema ena kerere do ia huria ore momokani. Unai neganai Lohiabada ese Siona Ororo ena ataiai bona Siona ena latanai idia haboua noho taudia ibounai edia ataiai, be ori do ia havaraia, dina lalonai, bona kwalahu bona lahi hururuhururu, hanuaboi lalonai. Dirava ena hairaina ese, Ierusalema ena kahana ibounai do ia koua bona gimaia.

Dina lalonai, Dirava ena hairaina be Ierusalema ena ikerukeru do ia lao, dina ena siahu do ia koua. Bona inai hairai ese danu Ierusalema do ia gimaia, vadaeni ia be noho namona gabuna, medu bona lai guba idia vara neganai.

Copyright information for `HMO