Isaiah 41

Dirava ena gwauhamata Israela taudia dekenai

Dirava ia gwau,
“Daudau dekenai umui noho besedia e,
do umui regerege lasi,
bona lau dekenai do umui kamonai!
Emui goada do umui hamatamataia,
bona lau dekenai do umui raka mai,
do ita kota.
Do ita hereva hebou, vadaeni do ita davaria daika be maoro.

“Daika ese tuari kwalimu tauna,
be dina daekau kahana dekena amo ia mailaia?
Daika ese unai tau ia durua,
vadaeni ia lao gabudia ibounai dekenai kwalimu ia abia noho?
Daika ese unai tau ia hagoadaia,
vadaeni ia ese king idauidau,
bona bese idauidau ia halusia noho.
Iena tuari kaia ese idia ia botaia,
idia be kahu bamona iena vairana dekenai idia lao.
Iena peva bona diba dekena amo idia heau,
lai ese rei kakoro ia hodaia lao haraga bamona.
Ia ese idia ia lulua,
bona bero ta ia davaria lasi.
Unai dala be nega ta ia rakalaia lasi guna,
to ia heau haraga noho,
hekwakwanai ta lasi.
Inai kara ibounai be daika ese ia havaraia?
Tanobada dekenai idia vara gaudia ibounai,
be daika ese ia havaraia?
Lau Lohiabada inai,
lau be hamatamaia neganai,
unuseni lau noho,
bona lau Lohiabada inai,
lau be dokona neganai danu,
unuseni do lau noho.

“Daudau tanodia dekenai idia noho taudia ese,
lauegu kara idia itaia vadaeni,
bona mai gari bada danu idia heudeheude noho.
Unai dainai idia haboua tamona,
bona idia raka hebou mai.
Idia ta ta dekenai durua idia henia noho,
idia gwau, ‘Do oi goada.’
Kamuta tauna ese golo gaukaralaia tauna ia hamaoroa, ia gwau,
‘Oiemu gaukara oi karaia namonamo noho.’
Bona kaivakuku ia botaia palaka tauna ese,
ikoko ia kokoa noho tauna ia hagoadaia noho.
Idia hereva, idia gwau, ‘Iseda gaukara ia namo.’
Bona kaivakuku be ikoko dekena amo idia kokoa goada,
do ia moru diho lasi totona.

“To umui Israela,
be lauegu hesiai tauna.
Umui be lau ese lau abia hidi besena.
Umui be lauegu turana Aberahamo ena tubuna taudia.
Lau ese tanobada dokodia dekena amo umui lau mailaia.
Tanobada ena kona momokani gabudia,
dekena amo umui lau mailaia,
bona umui lau hamaoroa,
‘Umui be lauegu hesiai tauna.’
Lau ese umui lau negea lasi,
lasi momokani,
umui lau abia hidi vadaeni.
10 Do umui gari lasi,
lau be umui dekenai lau noho!
Lau be umui emui Dirava,
gau ta ese umui do ia hagaria lasi.
Lau ese umui do lau hagoadaia,
bona umui do lau durua.
Lau ese umui do lau naria,
bona umui do lau hamauria.

11 “Umui dekenai idia badu henia taudia,
be lau ese do lau halusia,
mai edia hemarai bada danu.
Umui dekenai do idia tuari taudia,
be do lau alaia mase.
12 Idia be tanobada dekena amo do idia boio momokani.
13 Lau be Lohiabada, emui Dirava.
Lau ese umui lau hagoadaia noho, lau gwau,
‘Do umui gari lasi,
lau ese umui do lau durua.’ ”

14 Ma Lohiabada ia hereva, ia gwau,
“Israela e,
umui be maragi momokani, biluga bamona,
to do umui gari lasi,
lau ese umui do lau durua.
Lau inai, Israela ena Dirava Helagana ese,
umui do lau hamauria.
15 Kamonai!
Lau ese uiti kwadia auna bamona umui do lau halaoa,
matamata gauna,
mai ena ginigini gaudia,
mai matana gaudia.
Umui ese ororo do umui botaia,
bona do umui haorea momokani.
Ororo maragidia be uiti momoru hegeregerena do umui halaoa.
16 Umui ese idia do oi negea daekau,
bona lai ese idia do ia hodaia lao.
Lai guba ese idia do ia kokia ore.
Unai neganai do umui moale,
badina lau be emui Dirava.
Umui ese lau do umui hanamoa,
lau be Israela ena Dirava Helagana dainai.

17 “Bema lauegu bese taudia ese ranu idia tahua,
bona idia davaria lasi,
bema ranu mase dainai,
edia gadona idia kaukau neganai,
lau Lohiabada ese edia noinoi do lau kamonai.
Lau, Israela ena Dirava,
ese idia do lau rakatania lasi momokani.
18 Ororo kaukaudia edia huana dekenai,
sinavai do lau havaraia,
bona ranu lohilohi be koura gabudia dekenai do idia vara.
Lau ese tano kaukau do lau hanamoa,
ranu gabudia do lau halaoa,
bona nadi sibona idia noho gabudia,
be ranu lohilohi,
ranu ia heau gabudia do lau halaoa.
19 Sida audia, olive audia,
bona au idauidau,
be nadi kavakava gabudia dekenai do lau havaraia.
Bona tano kaukau gabudia dekenai,
uda badana do lau hatubua,
mai ena kasuarina audia,
iunipa audia, bona saipresi audia danu.
20 Taunimanima ese inai bamona do idia itaia,
vadaeni do idia diba,
lau Lohiabada ese lau karaia.
Idia edia lalona do idia kehoa,
Israela ena Dirava Helagana ese inai bamona ia havaraia vadaeni.”

Lohiabada ese dirava koikoidia ia sisiba goada henidia

21 Lohiabada, Israela ena King ese,
inai bamona ia hereva, ia gwau,
“Umui bese idauidau taudia edia dirava e,
emui kota hereva,
egu vairana dekenai do umui gwauraia.
22 Iniseni do umui mai,
bona gabeai dahaka do idia vara do umui gwauraia,
vadaeni do idia vara neganai,
ai be do ai daradara lasi.
Nega gunadia dekenai idia vara karadia,
be ai dekenai do umui herevalaia,
bona edia anina danu ai dekenai do umui hadibaia.
23 Gabeai do idia vara karadia ai dekenai do umui hamaoroa,
vadaeni unai neganai,
ai be do ai diba umui be dirava momokani!
Kara namona ta do umui karaia,
o mai gari bada karana ta do umui havaraia,
vadaeni do ai gari momokani,
aiemai kudouna do idia manoka.
24 To umui, bona umui emui kara be gau ta lasi,
bona emui gaukara be anina lasi.
Bona umui dekenai idia tomadiho henia taudia be dika momokani.

25 “Dina ia daekau ena kahana dekena amo,
tau ta lau abia hidi vadaeni.
Lau ese ia do lau mailaia,
ia ese mirigini kahana dekena amo tuari totona do ia mai.
Ia ese lohia taudia ia moia diho noho,
kopukopu do ia moia diho bamona,
uro karaia tauna ese raro ia moia diho bamona.
26 Umui daika ese ia peroveta,
ia gwau inai kara be do ia vara,
vadaeni ai ese ia do ai hamaoroa diba, ia be maoro?
Lasi, umui ta ese hereva ta umui gwauraia lasi.
Tau ta lasi ese emui hereva ta ia kamonai.
27 Lau Lohiabada ese inai do ia vara sivaraina,
be Siona dekenai lau hamaoroa guna.
Hesiai tauna Ierusalema dekenai lau siaia, vadaeni ia gwau,
‘Umui itaia, idia mai noho inai.’
28 Lau ese egu matana lau negea,
dirava idauidau lau itaia,
to idia ta ese hereva ta ia gwauraia diba lasi.
Lauegu henanadai dekenai,
ta ese ia haere diba lasi.
29 Inai dirava ibounai be koikoi!
Edia kara ibounai be anina lasi.
Edia kaivakuku be mai siahu lasi,
bona manoka momokani.”
Copyright information for `HMO