Isaiah 42

Lohiabada ena Hesiai Tauna

Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau,
“Lauegu Hesiai Tauna,
lau ese lau hagoadaia Tauna be inai,
lau ese ia lau abia hidi,
bona ia dekenai lau ura henia bada noho.
Lau ese egu Lauma iena latanai lau atoa vadaeni,
bona ia ese kota maoromaoro bona momokani,
be bese ibounai dekenai do ia mailaia.
Ia be do ia boiboi lasi,
bona iena gadona do ia habadaia lasi.
Ariara dekenai do ia hereva badabada lasi.
Siriho manokana do ia makohia lasi,
bona lamepa ena diari ia maragi neganai,
ia ese do ia habodoa lasi.
Ia ese noho hanaihanai kota maoromaorona,
taunimanima ibounai dekenai do ia mailaia.
Ia be do ia laloa manoka lasi,
to mai goada bona abidadama danu do ia gaukara noho,
ela bona tanobada dekenai kota maoromaorona do ia haginia.
Daudau dekenai idia noho tanobada idauidau ese,
iena hadibaia hereva do idia abidadama henia.”

Dirava ese guba ia karaia,
edia lata bona lababa be bada.
Ia ese danu tanobada bona tanobada noho gaudia ia karaia.
Ia ese tanobada taudia ibounai dekenai,
mauri bona laga ia henia.
Bona hari Lohiabada Dirava ese,
iena Hesiai Tauna ia hamaoroa noho, ia gwau,
“Lau Lohiabada ese oi lau boiria,
bona siahu oi dekenai lau henia vadaeni,
kota maoromaorona tanobada dekenai do oi havaraia totona.
Oi dekena amo lau ese bese ibounai danu,
gwauhamata taravatuna do lau karaia,
bona oi dekena amo bese idauidau dekenai,
diari do lau henia.
Oi ese matakepulu taudia edia matana do oi kehoa,
bona dibura rumai idia noho taudia do oi ruhaia.

“Lau sibona be Lohiabada,
egu ladana be unai.
Egu hairaina be dirava ta dekenai do lau henia lasi.
Lau abia noho hanamoa, be kaivakuku ta dekenai do lau henia lasi.
Lau ese do idia vara gaudia be umui dekenai lau hadibaia guna,
bona inai gaudia be idia vara vadaeni.
Harihari be gau matamata,
gabeai do idia vara gaudia,
be umui dekenai do lau hamaoroa,
idia do vara lasi neganai.”

Lohiabada idia hanamoa, iena hamauria kara badana dainai

10 Ane matamatana do umui abia,
Lohiabada do umui hanamoa.
Tanobada noho taudia ibounai,
Lohiabada do umui hanamoa.
Davara dekenai umui heau noho taudia ibounai,
Lohiabada do umui hanamoa.
Davara lalonai idia noho gaudia danu,
Lohiabada do umui hanamoa.
Daudau dekenai umui noho tanodia,
mai emui taudia ibounai e,
ane dekenai Lohiabada do umui hanamoa.
11 Tano kaukau gabuna,
bona ia dekenai noho hanua ibounai e,
Lohiabada do umui hanamoa.
Kedara taudia danu ese Lohiabada do idia hanamoa!
Sela hanua badana dekenai idia noho taudia ese,
edia ororo ataiai dekena amo,
mai moale bada danu do idia boiboi.
12 Unai daudau dekenai idia noho tanodia edia taunimanima ese,
Lohiabada do idia hanamoa bona matauraia be namo!
13 Lohiabada be tuari totona ia raka lao,
mai ena goada herea.
Ia be tuari totona ia noho hegaegae,
mai ena laloa goada danu.
Ia ese tuari ena boiboi ia boiboi henia noho.
Iena siahu bona goada be,
ia idia tuari henia gwauraia taudia dekenai ia hedinaraia noho.

Dirava ese ia gwauhamata, iena bese taudia do ia durua

14 Dirava ia gwau,
“Nega daudau mai regerege lasi danu lau noho.
Lauegu bese taudia lau haere henia lasi.
To harihari kara do lau karaia negana ia ginidae inai.
Lau be natuna ia havaraia noho hahine bamona,
do lau tai mai boiboi danu.
15 Lau ese ororo badadia bona maragidia do lau hadikaia.
Idia dekenai idia vara gaudia ibounai do lau hakaukaua.
Sinavai edia tano namodia,
be tano kaukau do lau halaoa,
bona ranu gabudia ibounai do lau haorea.
16 Matakepulu taudia be do lau hakaua,
vadaeni nega ta idia rakalaia lasi daladia,
be do idia raka.
Lau ese edia dibura do lau hadiaria,
bona tano idia gudu gabudia,
be edia vairana dekenai do lau hamanadaia.
Lauegu gwauhamata be inai,
bona do lau karaia momokani.
17 Kaivakuku dekenai idia abidadama henia taudia,
bona edia imana ese idia karaia gaudia,
edia dirava totona, taudia,
be do lau hadikaia,
bona do idia hemarai bada herea.”

Dirava ese Israela ia matakani henia, to edia lalona idia giroa lasi

18 Lohiabada ia gwau,
“Taia kudima Israela taudia e,
do umui kamonai!
Bona umui matakepulu taudia e,
do umui itaia!
19 Daika edia matana idia kepulu noho?
Lauegu hesiai taudia, ani?
Daika edia taiana idia kudima noho?
Lau ese lau siaia taudia, ani?
20 Israela taudia e, kara badadia momo umui itaia vadaeni,
to emui lalona idia toreisi lasi.
Umui be mai emui taiana,
to dahaka gau namona umui kamonai vadaeni?”

21 Lohiabada Dirava ese ia ura momokani, hamauria kara do ia karaia.
Unai dainai ia ese iena taravatu bona iena hadibaia kara ia hanamoa,
bona idia be hairai gaudia ia halaoa,
badina ia ura iena bese taudia ese unai taravatu idia matauraia.
22 To hari iena bese taudia be tuari idia lusi,
bona dibura rumadia lalonai bona guri lalonai,
idau bese taudia ese idia koua bona hunia.
Haida ese idia edia kohu idia henaoa haorea,
bona tau ta ese idia durua totona ia mai lasi.

23 Umui emui huanai, daika ese inai hereva do ia kamonai?
Hari nega bona do ia lao,
be inai hereva do umui kamonai namonamo, o lasi?
24 Daika ese Israela ia durua lasi,
vadaeni tuari taudia ese edia kohu idia henaoa ore?
Lohiabada sibona ese, ani?
Badina be ita ese ia dekenai ita kara dika, ani?
Ita be iena dala dekenai ita ura lasi ita raka,
bona ita ese iena hadibaia hereva ita kamonai henia lasi.
25 Unai dainai iena badu ena siahu be ita dekenai ia henia,
bona tuari dikana ena mamina danu ita abia vadaeni.
Lohiabada ena badu be lahi bamona,
Israela ena kahana ibounai dekenai ia gabua.
To inai kara ena anina ita diba lasi,
bona inai matakani kara dekena amo,
diba matamata ta ita davaria lasi.
Copyright information for `HMO