Isaiah 44

Dirava tamona be Lohiabada

Lohiabada ia gwau,
“Israela, lauegu hesiai tauna,
lauegu abia hidi besena,
Iakobo ena tubuna taudia,
lau dekenai do umui kamonai.
Lau be Lohiabada, umui lau karaia.
Umui vara dinana dekena amo,
umui lau durua vadaeni.
Do umui gari lasi,
umui be lauegu hesiai tauna.
Umui be lauegu abia hidi besena,
lauegu lalokau taudia.
Lau ese tano kaukau dekenai ranu do lau bubua diho,
bona ranu lasi tanodia dekenai sinavai do lau havaraia.
Lauegu Lauma be emui natudia dekenai do lau henia,
bona emui tubudia be do lau hanamoa.
Do idia tubu namonamo,
ranu gabuna dekenai ia tubu rei bamona.
Idia edia tubu dalana be au hegeregere,
sinavai badinai idia tubu neganai bamona.

“Taunimanima ta ta be do idia gwau,
‘Lau be Lohiabada ena.’
Vadaeni unai taudia ese,
Israela besena danu do idia haboua.
Idia ta ta ibounai ese Lohiabada ena ladana,
be edia imana dekenai do idia torea,
bona do idia gwauraia,
idia be Dirava ena orea taudia.”

Lohiabada, Israela ia biagua bona hamauria Diravana,
Siahu Ibounai Lohiabada,
be inai bamona ia hereva, ia gwau,
“Lau be ginigunana bona lau be dokona danu,
lau be Dirava tamona,
dirava ta be lasi, lau sibona.
Daika be lau hegeregere!
Ta ese inai bamona ia gwauraia diba, a?
Daika ese do idia vara karadia,
nega gunana dekena amo ia gwauraia diba?
Oibe, namona be ia ese dohore idia vara gaudia,
be do ia perovetalaia, do ita kamonai!
Lauegu bese taudia e,
do umui gari lasi!
Umui diba nega gunaguna ia mai bona hari,
lau ese dahaka do idia vara karadia,
be lau gwauraia guna vadaeni,
bona umui be lauegu hereva hamomokania taudia.
Dirava idauna ta ia noho, a?
Lasi momokani,
Nadi Badana ma ta ia noho lasi,
ta lau diba lasi momokani.”

Kaivakuku be anina lasi

Kaivakuku idia karaia noho taudia be anina lasi, bona unai idia karaia bona moalelaia diravadia danu, be anina lasi. Oibe, unai kaivakuku idia hamomokania taudia be matakepulu bamona, bona idia be aonega lasi momokani. Hemarai bada do idia davaria. 10 Daika ese dirava koikoi ta ia karaia noho, o kaivakuku ta ia koroa noho? Inai kara be anina lasi. 11 Kamonai! Unai bamona dirava koikoi idia tomadiho henia taudia ibounai ese hemarai do idia davaria. Inai gaudia idia karaia taudia be taunimanima sibona. Namona be idia raka hebou mai, edia kara ena anina do idia gwauraia totona. To kota lalonai, gari bada ese idia do ia hadikaia, bona hemarai bada do idia davaria.

12 Auri ia gaukaralaia tauna ese auri ta ia abia, lahi dekenai ia gaukaralaia. Iena imana goadana dekena amo, hama dekenai auri ia botaia, auri ena toana namona do ia karaia totona. Unai tau ia gaukara lalonai, ia hitolo, ia ranu mase, bona iena tauanina ia manoka lao.

13 Kamuta tauna ese au ena bada, be hahetoho varona dekenai ia abia. Bona au dekenai, pensolo dekena amo, kaivakuku ena toana ia torea. Vadaeni kaia dekena amo, au ia utua bona koroa, ela bona tau ena toana ia karaia, tau mai ena toana namona. Unai be ruma lalonai do ia haginia gauna.

14 Unai kamuta ese sedira unai gaukara totona sida auna ia utua diho uda lalonai, o sedira saipresi auna, o ouki auna. O sedira kasuarina auna ta ia hadoa, vadaeni ia naria ela bona medu ese ia hatubua bada. 15 Tau ese au ia gaukaralaia noho dala rua dekenai, inai bamona: Au ena kahana ta, be lahi karaia totona, bona au ena kahana ta, be kaivakuku karaia totona. Au ena kahana ta dekena amo unai tau ese lahi ia karaia, sibona ena kopina do ia hasiahua totona, bona paraoa do ia gabua totona. Bona au ena kahana ta dekena amo, unai tau ese dirava koikoi ta ia karaia, do ia tomadiho henia totona. 16 Au ena kahana dekenai lahi ia karaia, vadaeni unai tau ese vamu ia gabua, ia ania, bona iena bogana ia kunu. Iena tauanina be lahi dekenai ia hasiahua, vadaeni ia gwau, “Namo, inai lahi ese lau ia hasiahua namo herea, lahi lau itaia be namo momokani!” 17 Vadaeni au ena kahana dekena amo kaivakuku ia karaia, bona unai neganai ia tui diho, ia gwau, “Oi be lauegu dirava, oi ese lau do oi hamauria.”

18 Unai bamona taudia be kavakava momokani, edia kara ena anina idia diba lasi. Idia ese edia lalona idia koua noho, vadaeni hereva momokani, bona kara maorona momokani idia diba lasi.

19 Kaivakuku idia karaia taudia be kavakava, idia be mai edia laloa maorona ta lasi momokani. Bema mai edia laloa maorona neganai, inai bamona do idia hereva, “Ia! Inai lau karaia gauna, be au ena kahana ta sibona! Haida be lau gabua, haida be ena lahi dekenai paraoa lau gabua, vamu danu lau gabua, bona lau ania, to hari be lau kavakava, badina be au sibona dekenai lau tomadiho henia noho!”

20 Inai tau ena kara be hegeregere ia ese lahi ena kahu ia ania bamona. Iena laloa kavakava dainai, ia ese ia durua diba lasi gauna dekenai ia abidadama henia noho! Ia be mai ena aonega sisina lasi. Unai dainai ia diba lasi, iena imana dekenai ia dogoatao gauna, be dirava momokani lasi.

Lohiabada be iena bese ena Hamauria Tauna

21 Lohiabada be inai bamona ia gwau,
“Israela e, do oi laloaboio lasi,
oi be lauegu hesiai tauna.
Lau ese oi lau karaia,
oi be lauegu hesiai tauna do oi lao totona,
bona lau ese oi do lau laloaboio lasi momokani.
22 Lau ese emui kara dika lau abia lao,
ori lau abia lao bamona.
Lau dekenai do umui giroa mai,
badina be lau ese umui lau hamauria noho.”

23 Guba e, ane do umui abia!
Tanobada ena dobu gabudia e,
do umui boiboi!
Ororo e, ane do umui abia badabada,
uda ena au ibounai danu!
Badina be Lohiabada ese iena kara badadia,
mai siahu danu ia hedinaraia vadaeni.
Ia ese Israela, iena bese taudia ia hamauria vadaeni.

24 Lohiabada ia hereva, ia gwau,
“Lau be Lohiabada, emui Hamauria Tauna.
Lau ese umui lau karaia.
Lau be Lohiabada,
lau be gau ibounai lau Karaia Tauna.
Lau sibona ese guba lau karaia,
ia lao gabu ibounai,
bona tanobada lau karaia neganai,
ta ese lau ia durua lasi.
25 Lau ese peroveta koikoi taudia,
edia hereva lau koua noho,
bona meamea dika taudia dekenai,
laloa kavakava lau henia.
Aonega taudia edia hereva,
be lau ese lau negea,
bona edia aonega be kavakava dekenai lau halaoa noho.
26 To bema lauegu hesiai tauna ese,
peroveta hereva ia gwauraia neganai,
bona bema hesiai tauna ta lau siaia,
ia ese egu palani do ia hedinaraia totona,
unai neganai unai palani bona unai peroveta hereva,
be do lau hamomokania.

“Lau ese guna Ierusalema idia noho taudia lau hamaoroa,
lau gwau,
‘Ierusalema dekenai do umui noho lou.’
Lau ese guna Iuda hanuadia idia noho taudia lau hamaoroa,
‘Umui emui hanua ibounai,
be do idia haginia lou.
Hanua bona ruma gunadia edia momoru gabudia dekenai,
hanua matamata do idia haginia lou.’
27 Lauegu oda hereva dekena amo,
davara mai ena ranu dobudia be do idia kaukau.
28 Lau ese king Kurese dekenai do lau hereva, lau gwau,
‘Oi ese lauegu ladana dekenai,
tanobada do oi gunalaia.
Lauegu ura be oi ese do oi karaia.
Oi ese do oi oda,
vadaeni Ierusalema do idia haginia lou.
Bona oi ese do oi oda,
vadaeni Dubu Helaga ena badina nadidia do idia haginia!’ ”
Copyright information for `HMO