Isaiah 45

Lohiabada ese Kurese ia abia hidi

Lohiabada ese Kurese ia abia hidi vadaeni, king dagi totona!
Lohiabada ese Kurese ia abia hidi,
bese idauidau tuari dekenai do ia halusia totona.
Lohiabada ese Kurese ia siaia noho,
king edia siahu do ia hamanokaia totona.
Lohiabada ese hanua badadia edia magu iduara do ia kehoa,
Kurese do ia raka vareai totona.
Kurese dekenai Lohiabada ia hereva, ia gwau,
“Lau sibona ese oiemu dala do lau kehoa,
vadaeni ororo badadia bona maragidia do lau hapalakaia.
Lau ese magu iduara,
auri gaudia do lau makohia.
Lau ese dibura bona hunia gabudia dekenai idia noho kohu,
be oi dekenai do lau henia.
Unai neganai do oi diba lau be Lohiabada,
bona do oi diba Israela ena Dirava ese,
oiemu ladana ia atoa vadaeni.
Kurese e, oi lau boiria vadaeni,
egu abia hidi besena Israela do oi durua totona.
Oi ese lau oi diba lasi,
to lau ese oiemu ladana lau habadaia herea.
Lau be Lohiabada,
dirava idauna ta ia noho lasi.
Dirava ta be lasi, lau sibona.
Kurese e, oi diba lasi lau,
to lau ese oi lau hagoadaia noho.
Vadaeni dina ia daekau kahana dekena amo,
bona dina ia diho kahana dekena amo,
taunimanima be do idia diba,
lau hegeregerena ta ia noho lasi.
Lau inai Lohiabada,
bona dirava idauna ta be lasi.
Diari lau karaia noho,
bona dibura lau havaraia noho.
Namo lau karaia noho,
bona dika danu lau havaraia noho.
Lau be Lohiabada, inai kara ibounai lau karaia noho.

“Lau ese guba dekena amo,
kara maoromaoro do lau hadihoa,
medu bamona.
Tanobada be do ia kehoa,
inai kara maoromaoro do ia abia dae totona.
Tanobada dekenai kara namodia,
bona hamauria kara do idia tubu daekau.
Lau Lohiabada ese inai bamona do lau karaia.”

Lohiabada ese gau ibounai ia karaia, bona dahaka idia vara gaudia ibounai be ia ese ia biagua noho

Dirava ese ia karaia tauna,
be Dirava dekenai do ia heai diba, a?
Lasi momokani,
dika do ia davaria garina, ani?
Inai be uro ta ese,
uro karaia tauna do ia heai henia bamona, ani?
Raro ese uro karaia tauna do ia gwau henia, a?
Do ia gwau, “Oi be dahaka oi karaia?
Oi karaia karana be anina lasi.”
10 Natuna ta ese,
iena tamana bona sinana do ia gwau henia, a?
Do ia gwau, “Badina dahaka inai bamona lau umui havaraia?”
Lasi momokani, ani?

11 Lohiabada,
Israela ena Dirava Helagana,
ese Israela ia karaia.
Ia ese do idia vara gaudia ia havaraia noho,
bona inai bamona ia hereva, ia gwau:
“Umui ese lauegu natuna taudia totona lau umui nanadaia, a?
Umui be mai emui maoro lasi unai bamona do umui karaia.
Umui be maoro lasi lau do umui hamaoroa dahaka do lau karaia!
12 Lau ese tanobada lau karaia,
bona taunimanima be lau ese lau havaraia tanobada latanai.
Lauegu siahu dekena amo guba lau karaia.
Lau ese dina, hua, bona hisiu lau naria noho.
13 Lau sibona ese Kurese lau hatorea isi.
Ia ese egu ura do ia karaia,
bona gau ibounai do ia hanamoa bona hamaoromaoroa.
Lau ese iena dala ibounai do lau hamaoromaoroa.
Ia ese egu hanua badana, Ierusalema do ia haginia lou,
bona ia ese egu abia mauri besena do ia ruhaia.
Tau ta ese moni ia henia lasi,
o Kurese ena lalona ia veria lasi,
unai kara do ia karaia totona.
Lasi momokani!
Lau, Siahu Ibounai Lohiabada ese lau hereva vadaeni.”

14 Lohiabada ese Israela dekenai ia hereva, ia gwau,
“Aigupito bona Etiopia edia kohu be do umui abia,
bona tau latadia, Sabea taudia,
be emui hesiai taudia mai guia danu do idia lao.
Mai edia seini danu,
umui emui murinai do idia raka.
Idia ese umui emui vairana dekenai do idia tui diho,
do idia gwau,
‘Dirava be umui dekenai ia noho,
ia sibona be Dirava.
15 Israela ena Dirava,
iena bese taudia ia hamauria noho Diravana,
be ia sibona hunia gabu dekenai ia noho.
16 Kaivakuku idia karaia noho taudia ibounai,
be do idia hemarai.
Idia ibounai be hemarai ese do ia hadikaia.
17 To Israela be Lohiabada ese ia hamauria noho,
bona Israela ena kwalimu be do ia noho hanaihanai.
Iena taudia be hemarai do idia davaria lasi momokani.’ ”

18 Lohiabada ese guba ia karaia.
Ia sibona be Dirava!
Ia ese tanobada ia karaia,
bona tanobada ena toana,
be Dirava ese ia henia.
Ia ese tanobada ia karaia, goada herea.
Ia ese tano do ia noho kava totona ia karaia lasi,
to tano mai anina namona,
taunimanima idia noholaia diba gabuna, ia karaia.
Unai ia karaia Dirava be ia gwau,
“Lau be Lohiabada,
bona dirava ma ta be lasi.
19 Lau ese egu hereva ena anina lau hunia lasi.
Lauegu ura kara lau hunia lasi.
Lauegu bese taudia Israela lau hamaoroa lasi inai bamona,
‘Lau do umui tahua neganai,
do umui tahua kava.’
Lau be Lohiabada,
bona lau hereva momokani sibona.
Lau ese dala maorona, bona kara maorona lau gwauraia noho.”

Tanobada ena taunimanima ibounai ese Lohiabada dekenai do idia tui diho

20 Lohiabada ia gwau,
“Bese idauidau taudia e,
Babulonia ia moru neganai umui do mauri noho taudia e,
umui raka hebou mai,
bona kota totona do umui gini hegaegae noho!
Bema umui huanai haida ese edia kaivakuku idia huaia noho,
bona idia durua diba lasi dirava,
dekenai idia guriguri noho,
inai taudia be gau ta idia diba lasi!
21 Umui mai, kota lalonai emui hereva do umui gwauraia.
Umui gwau umui be kerere lasi taudia ese,
hereva ta ta do umui tahua namonamo.
Umui sibona dekenai do umui henanadai,
gunaguna be daika ese ia gwauraia inai karadia be do idia vara?
Inai be lau Lohiabada,
iena bese ia hamauria Dirava, ani?
Dirava ma ta be lasi.

22 “Tanobada kahana kahana ibounai taudia e,
lau dekenai harihari do umui giroa,
vadaeni mauri do umui davaria.
Badina be lau sibona be Dirava,
dirava idauna ta ia noho lasi.
23 Lauegu gwauhamata be momokani,
bona do lau haidaua lasi.
Gwauhamata metauna momokani lau gwauraia inai:
Taunimanima ibounai ese egu vairana dekenai do idia mai,
do idia tui diho,
bona idia ibounai ese do idia gwauhamata,
lau do idia badinaia.
24 Lau do idia herevalaia,
do idia gwau,
‘Kwalimu bona goada,
be Lohiabada sibona dekena amo ita abia diba,
to Lohiabada dekenai idia badu taudia ibounai ese,
hemarai bada do idia davaria.’
25 Lau Lohiabada ese,
Iakobo ena tubuna taudia ibounai do lau hamauria,
bona idia ese egu ladana do idia hanamoa.”
Copyright information for `HMO