Isaiah 5

Vain uma ena ane

Ane ta do lau abia,
egu lalokau tauna ena.
Egu lalokau tauna ena vain uma totona,
inai ane do lau abia.
Ia be mai ena vain umana ta,
ororo dekenai ia noho,
bona ena tano be namo herea.
Ia ese tano ia geia,
nadi ibounai ia kokia ore,
bona vain namo herea ia hadoa.
Vain edia huanai,
uma naria ruma ia haginia,
bona nadi badana ia taraia,
vain huahua ia lalonai do idia moia totona.
Vadaeni ia naria,
vain huahua do idia mage gwauraia,
to vain huahua ibounai idia dika,
edia mamina idia dika.
Vadaeni, hari egu lalokau tauna ia gwau,
“Ierusalema dekenai umui noho taudia e,
Iuda taudia e,
lau ese umui lau noia inai,
lau bona egu vain uma,
aiemai huanai do umui gwauraia,
edena be namo?
Dahaka kara namona lau karaia lasi,
egu vain uma durua totona?
Lau ese iena huahua namodia lau naria,
mai laloa namona danu,
to ia ese huahua dikadia sibona ia atoa.
Badina dahaka inai bamona kara ia vara?
To harihari umui do lau hamaoroa,
dahaka do lau karaia egu vain uma dekenai:
Lau ese uma ena ara do lau kokia,
bona lahi dekenai do lau gabua ore.
Iena magu be do lau veria diho,
vadaeni uda boromadia ese uma do idia moia kava.
Iena tano do lau hadikaia.
Iena vain be hanamoa totona do lau utua lasi.
Tano be hanamoa totona do lau geia lasi.
Bona ava ginigini,
bona au ginigini do lau koua lasi,
do idia tubu momo herea.
Ori danu do lau gwauatao,
vadaeni medu be unai tano dekenai do ia diho lasi.”
Badina Siahu Ibounai Lohiabada ena vain uma be Israela besena,
bona Lohiabada ese ia hadoa vain be Iuda taudia.
Lohiabada ese inai bese edia huanai kara namodia ia tahua,
to ala-ala kara sibona ia itaia.
Lohiabada ese edia kara maoromaoro ia tahua,
to idia ese idia hadikaia taudia edia taitai sibona,
be Lohiabada ese ia kamonai.

Kara dika taudia ese dika momokani do idia davaria

Umui ese ruma bona tano momo umui hoia, bona idia be umui sibona dekenai umui haboua noho. Unai dainai umui ese dika do umui davaria! Nega daudau lasi lalonai, ruma bona tano ibounai do umui abia, bona taunimanima haida be mai edia noho gabuna lasi. Vadaeni unai neganai, umui be sibona do umui noho. Lau ese Siahu Ibounai Lohiabada ena hereva lau kamonai, ia gwau, “Momokani lau hereva, inai ruma badadia bona namodia be do idia dika, bona tau ta be idia lalonai do ia noho lasi. 10 Badina be vain uma badana do umui hadoa, to huahua ese uaina 8 lita sibona do ia havaraia. Bona uiti uhe puse 10 do umui hadoa, to ena anina do umui haboua, be puse tamona sibona do umui davaria.”

11 Momokani, do umui dika! Umui ese daba maragi neganai umui toreisi noho, uaina bona bia do umui inua totona. Bona umui helai noho, bona inua noho ela bona hanuaboi momokani, ela bona umui kekero momokani. Umui be dika! 12 Emui aria dekenai, uaina umui inua, bona gita badadia, tareko, gaba, bona ivilikou, unai gaudia umui diba momo. To Lohiabada ena kara umui diba lasi, bona Lohiabada ena imana gaukara umui matauraia lasi.

13 Unai dainai Lohiabada ese ia hereva, ia gwau, “Umui ura lasi lau umui diba dainai, tuari taudia ese umui do idia abia mauri, umui do idia abia lao. Emui dagi bada taudia be hitolo dainai do idia mase momokani. Bona emui taunimanima momo be ranu lasi dainai do idia mase ore.

14 “Umui ese harihari aria bona moale karadia umui karaia noho. To lau hereva momokani, mase gabuna ese iena uduna ia kehoa bada noho, ia noho hegaegae Ierusalema ena lohia taudia, bona iena taunimanima momo do ia abidia diho.”

15 Taunimanima ibounai be do idia hemarai, bona hekokoroku taudia ibounai be do idia manau lao momokani. 16 To Siahu Ibounai Lohiabada be iena kota maoromaorona dekena amo hanamoa bada do ia davaria, bona ia sibona ese ladana bada do ia abia, ibounai edia ataiai. Ma Helaga ena Dirava ese iena helaga, be kara maoromaoro dekena amo, taunimanima dekenai do ia hedinaraia noho.

17 Hanua idia dika dainai, rei be edia tano dekenai do ia tubu. Vadaeni mamoe bona nanigosi be do idia mai, hanua edia rei do idia ania.

18 Momokani, dika do umui davaria! Umui ese emui ura dainai, kara dika bada umui karaia noho, bona inai kara dika ese ma dika dekenai umui ia veria lao noho, varo goadana ese treila ia veria lao bamona. 19 Bona umui gwau, “Ai ese ai kamonai Israela ena Dirava be kara namo, bona kara maoromaoro ena Dirava. Bema ia ura kara ta ai dekenai do ia karaia neganai, do ia karaia haraga namo. Vadaeni ai ese iena kara do ai itaia, bona iena laloa gauna do ai diba.”

20 Momokani, do umui be dika! Umui ese dika umui gwauraia namo, bona namo umui gwauraia dika. Ma dibura umui gwauraia diari, bona diari umui gwauraia dibura. Ma danu umui gwau, uduna dekenai mamina ia dika gauna be gaiho, bona gaiho gauna umui gwau ena mamina be dika.

21 Momokani, do umui be dika! Umui laloa umui be mai aonega, bona emui aonega ese haida edia aonega ia hereaia noho.

22 Momokani, do umui be dika! Uaina inua kara dekenai, emui ladana be bada taudia. Emui goada bona diba, be inua kekero gaudia do umui mikisi sibona!

23 To umui ese kota ta umui kamonai neganai, umui ese kerere tauna dekena amo, lalona veria moni umui abia, bona unai tau dikana umui gwauraia maoro. Bona kerere lasi tauna dekenai, kota maoromaoro umui henia lasi. 24 Unai dainai, lahi ese kurukuru ena momoru bona rei kaukau ia gabua ore hegeregerena, emui ramu be do idia bodaga, bona emui raurau do idia moru. Inai dika be karaharaga umui dekenai do ia vara, badina be umui ese Siahu Ibounai Lohiabada ena taravatu umui negea vadaeni. Umui ese Israela ena Dirava Helagana ena hereva umui kamonai henia lasi.

25 Lohiabada ese iena bese taudia ia badu henia noho. Bona hari iena imana ia abia isi, do ia hadikadia totona. Ororo be do idia heudeheude, bona mase taudia edia tauanidia be ariara dekenai momoru bamona do idia noho. To inai kara ia ore neganai, Lohiabada ena badu be do ia ore lasi. Lasi, badina Lohiabada ese iena imana do ia abia isi noho.

26 Lohiabada ese toa ta, daudau dekenai ia noho besena ta dekenai ia henia. Ia ese ia hioga henia, tanobada ena dokona kahana dekena amo unai bese taudia do idia mai totona. Vadaeni inai tuari taudia be karaharaga idia mai noho. 27 Inai tuari taudia ibounai be mai goadadia, ta ia manoka lasi, ta ia hekwakwanai lasi. Idia ta ia mahuta lasi. Idia ta ese iena rami ia kokia lasi, bona idia ta ese iena tamaka varona ia makohia lasi.

28 Idia edia diba ibounai be mai matadia, bona edia peva ibounai be pidia totona idia hegaegae noho. Edia hosi edia aedia be auka, nadi vasiga bamona. Bona edia kariota uili be idia giroagiroa, koehirihiri bamona. 29 Unai tuari taudia idia boiboi bada noho, laiona ena boiboi bamona. Laiona edia natudia bamona idia boiboi noho, dia ta idia alaia murinai, idia dogoatao, idia abia lao, bona tau ta ese unai dia ia hamauria diba lasi.

30 Unai dina ia ginidae neganai, unai tuari taudia ese Iuda tano do idia hadikaia. Idia be do idia boiboi goada momokani, davara hurehure edia regena bamona. Bona bema tau ta ese inai tano itaia totona ia mai neganai, ia ese dibura bona hisihisi sibona do ia davaria. Ma ori koremakorema ese dina ena diari danu do ia koua.

Copyright information for `HMO