Isaiah 50

Israela edia kara dika dainai Dirava dekena amo idia parara

Lohiabada ese ia hereva, ia gwau,
“Umui laloa lau ese egu bese lau siaia lao,
hegeregere tau ta ese iena hahine ia siaia lao bamona,
ia negea neganai?
Bema unai bamona umui laloa,
negea totona pepana be edeseni?
Umui laloa, umui lau hoia bamona,
hesiai mai guia taudia do umui lao totona?
Hegeregere tau ta bamona,
ia ese iena natuna ia hoia,
hesiai mai guia maragidia do idia lao, a?
Lasi momokani!
Umui be hesiai mai guia danu dekenai umui lao,
ena badina korikori be sibona emui kara dika dainai.
Unai idau taudia ese edia gabu dekenai umui idia abia lao,
ena badina korikori,
be emui kerere sibona dainai.

“Lauegu bese dekenai lau lao,
idia do lau hamauria totona,
to lau dekenai idia laloa lasi.
Badina dahaka lauegu boiboi dekenai idia haere lasi?
Lau be lau manoka noho,
vadaeni idia lau hamauria diba lasi, a?
Lau ese egu hereva dekena amo,
davara be gabu kaukau lau halaoa diba.
Bona sinavai be tano kaukau lau halaoa diba,
vadaeni unai sinavai gwarume,
be ranu lasi dainai idia mase.
Lau ese guba be dibura lau halaoa diba,
hegeregere mase taudia totona ia taitai noho bamona.”

Dirava ena Hesiai Tauna ese Dirava ia kamonai henia

Lohiabada Dirava ese,
dahaka do lau hereva gauna ia hadibaia lau dekenai,
vadaeni unai dainai lau ese manoka taudia lau hagoadaia diba.
Daba ibounai ia ese laloa goada lau dekenai ia henia noho,
vadaeni iena hadibaia hereva lau kamonaia namonamo.
Lohiabada ese diba bona aonega lau dekenai ia henia,
bona lau ese iena hereva lau negea lasi.
Lohiabada dekena amo lau raka siri lasi.
Egu doruna idia botaia taudia dekenai lau koua gwauraia lasi,
bona idia ese lau idia hereva dika henia neganai,
edia hereva lau hadokoa gwauraia lasi.
Idia ese egu auki huina idia veria,
bona egu vairana dekenai idia kanudia neganai,
lauegu vairana lau hunia lasi.

To idia edia hereva dika ese,
lau idia hadikaia diba lasi,
badina Lohiabada Dirava ese lau ia durua noho.
Unai dainai egu vairana ia auka noho,
badina lau diba tau ta ese,
lau ia hahemaraia diba lasi.
Badina be Dirava be kahirakahira ia noho,
bona ia ese lau ia gwauraia kerere lasi dainai,
daika ese lau do ia samania?
Namona be kota dekenai do ita lao hebou.
Iena samania hereva lau dekenai do ia gwauraia namo.
Kamonai! Lohiabada Dirava ese lau ia durua noho.
Unai dainai daika ese lau be kerere do ia gwauraia diba?
Lau idia samania noho taudia,
be do idia boio momokani.
Do idia boio, kaubebe ese idia ania ore dabua bamona.

10 Umui emui huana dekenai,
daika ese Lohiabada dekenai ia gari noho?
Bona daika ese Lohiabada ena Hesiai Tauna ia kamonai henia noho?
Sedira umui raka dalana be ia dibura noho,
diari sisina lasi,
to Lohiabada do umui abidadama henia,
emui Dirava do umui badinaia momokani.
11 To dala umui tahua,
haida do umui hadikaia ore totona taudia e!
Inai emui kara,
be lahi dikana umui karaia bamona,
bona umui sibona emui lahi lalonai do umui moru.
Badina lau, Lohiabada, ese lahi dekena amo,
umui do lau hadikaia ore.
Mai hisihisi bada danu,
lahi lalonai do umui hekure diho.
Copyright information for `HMO