Isaiah 53

Taunimanima idia haere, idia gwau,
“Hari ita gwauraia noho hereva,
be daika ese ia abia dae?
Bona daika dekenai Lohiabada ese,
iena siahu bada ia hedinaraia?
Badina be Lohiabada ena ura hegeregerena,
iena Hesiai Tauna be au matamatana ta,
tano kaukau dekenai ia tubu daekau bamona.
Ia be mai ena hairaina lasi,
unai dainai ita itaia noho lasi.
Bona ia be toana namona lasi,
vadaeni ita ura henia lasi.
Taunimanima ese ia idia negea,
bona ia idia rakatania.
Ia be lalohisihisi tauna,
bona hisihisi momo ia abia.
Vadaeni ita ese iseda vairana,
be ia dekena amo ita hunia.
Ita ura henia lasi,
bona ita ese ia ita matauraia lasi.

“Ita laloa ia be mai ena kerere dainai,
Dirava ese hisihisi ia henia,
iena kerere ena davana.
To inai be lasi momokani!
Inai Hesiai Tauna ese,
iseda hisihisi dikadia,
bona iseda lalohisihisi danu,
be ia ese ia huaia.
Iseda kara dika dainai, idia haberoa,
bona iseda kerere dainai,
idia hisihisi henia.
Idia dadabaia dainai,
ita ese maino ita abia noho,
bona idia haberoa dainai,
mauri ita davaria noho.
Ita ibounai ita raka boio vadaeni,
idia boio mamoe bamona.
Ita ta ta ibounai ese,
sibona iseda dala ita raka vadaeni,
bona unai dika davana,
ita sibona ita karaia be maoro.
To Lohiabada ese,
ita ibounai iseda kara dika be,
iena Hesiai Tauna ena latanai,
ia atoa vadaeni.

“Idia dagedage henia,
bona idia hisihisi henia,
to ia ese iena uduna ia kehoa lasi.
Mamoe ena natuna be,
idia alaia gabuna dekenai idia hakaua lao bamona,
o mamoe be huina utua taudia edia vairanai,
regena ta ia karaia lasi bamona,
ia ese hereva ta ia gwauraia lasi.
Idia ese dibura totona idia guia,
idia kota henia,
bona mase totona idia hakaua lao.
Tau ta lasi ese,
ia dekenai ia bogahisihisi.
Ia be haida ese idia alaia mase,
bona iena mase be,
Dirava ena taudia edia kerere davana totona.
Ia be alaia karana ta ia karaia lasi,
bona hereva koikoi be nega ta ia gwauraia lasi,
to ia mase neganai,
iena tauanina be kerere taudia danu idia guria.
Idia guria gabuna dekenai,
be kohu momo taudia danu idia guria.”

10 Lohiabada ia gwau,
“Lauegu Hesiai Tauna ena hisihisi be lauegu ura,
badina iena mase be boubou ta,
taunimanima edia kara dika ena gwauatao do idia abia totona.
Unai dainai ia ese iena tubuna taudia do ia itaia,
bona iena mauri dinadia be do daudau herea.
Lau Lohiabada, egu ura ena anina be do ia vara momokani,
egu Hesiai Tauna dekena amo.
11 Momokani iena mauri lalonai hisihisi ia abia,
to unai murinai moale bada do ia davaria,
badina be do ia diba,
iena hisihisi be hisihisi kava lasi,
to mai anina.
Lauegu Hesiai Tauna,
lau ura henia bada Tauna ese,
taunimanima momo edia kerere davana do ia karaia,
bona ia dainai,
lau ese edia dika do lau gwauatao.
12 Unai dainai lau ese hanamoa bada ena gabu,
be ia dekenai do lau henia.
Ia be tau badadia bona siahu taudia danu do ia noho,
badina ia ese iena mauri ia dogoatao lasi,
to mai abidadama danu,
iena mauri ia atoa diho,
bona kerere taudia danu ia mase hebou.
Ia ese taunimanima momo edia kara dika davana ia karaia,
bona ia guriguri,
idia edia kerere be lau Dirava ese do lau gwauatao totona.”
Copyright information for `HMO