Isaiah 54

Lohiabada ena lalokau bada Israela dekenai

Ierusalema e,
oi be natuna ia havaraia diba lasi hahine bamona oi noho vadaeni,
to hari be mai moale bada danu do oi boiboi diba.
Hari be natuna momo do oi havaraia.
Oibe, iena tau ese ia rakatania lasi hahine ena natuna be momo,
to oi ese ia do oi hereaia!
Oiemu palai ruma do oi habadaia.
Iena varo do oi halataia,
bona palai ena ikoko do oi hagoadaia.
Badina be oi ese oiemu tano do oi habadaia,
kahana kahana dekenai,
bona oiemu bese ese idau bese taudia idia noholaia tano,
be do idia abia lou.
Taunimanima idia noho lasi hanua momo,
be oiemu bese taudia ese do idia noholaia.

Do oi gari lasi,
badina be do oi hemarai lou lasi.
Do oi dika lasi, haida ese oi do idia hahemaraia lasi.
Oiemu eregabe negana ena hemarai do oi laloaboio,
bona oi be vabu neganai,
lalohisihisi bada oi abia dinadia danu do oi laloaboio.
Badina be ia ese oi ia karaia Diravana be oiemu adavana,
iena ladana be Siahu Ibounai Lohiabada.
Israela ena Dirava Helagana ese oi do ia hamauria.
Ia be tanobada ibounai ena Dirava idia gwauraia noho.

Israela e, oi be headava matamata hahine bamona.
Iena tau ese ia rakatania dainai,
madi ia lalohisihisi bada.
To Lohiabada ese oi ia boiria,
ia dekenai do oi giroa lou gwauraia, vadaeni ia gwau,
“Nega sisina sibona lau ese oi lau rakatania,
to hari mai egu lalokau bada danu,
oi dekenai do lau hakapua lou.
Nega sisina sibona,
mai badu danu egu vairana oi dekena amo lau hunia,
to hari lauegu lalokau be oi dekenai do lau henia,
ela bona hanaihanai.”
Oi ia hamauria noho Lohiabada be inai bamona ia hereva noho.

Lohiabada ma ia gwau,
“Noa ena nega dekenai lau gwauhamata,
abata dekena amo tanobada do lau hadikaia lou lasi.
Hari be ma lau gwauhamata inai,
lau ese oi dekenai do lau badu henia lou lasi.
Lau ese oi do lau gwau henia lasi,
bona oi do lau hadikaia lasi.
10 Ororo badadia bona maragidia be do idia marere,
bona idau gabu dekenai do idia lao,
to egu lalokau oi dekenai be do ia doko lasi.
Lau ese maino ena gwauhamata,
be do lau badinaia noho ela bona hanaihanai.”
Oi ia lalokau henia Lohiabada be inai bamona ia hereva vadaeni.

Ierusalema matamatana

11 Lohiabada ia hereva, ia gwau,
“Ierusalema e, oi hisihisi noho,
bona oiemu durua tauna ta be lasi.
Lau ese oiemu badina nadidia,
be do lau haginia lou davana bada nadidia dekena amo.
12 Lau ese oiemu kohoro,
be do lau haginia lou rubi nadidia dekena amo.
Oiemu magu iduara,
be idia hururuhururu nadidia dekena amo do lau haginia,
bona oi ia hagegea maguna,
be davana bada herea nadidia dekena amo do lau haginia.

13 “Lau sibona ese oiemu noho taudia do lau hadibaia,
vadaeni mauri namona bona maino do idia davaria.
14 Kota maoromaoro bona kara maoromaoro ese oi do ia hagoadaia.
Dagedage bona mai edia gari gaudia,
be umui dekena amo daudau dekenai do idia noho.
Gau ta do umui gari henia lasi.
15 Bema orea ta ese oi ia tuari henia neganai,
inai be egu gwaumaoro ia abia guna lasi gauna.
Oi dekenai idia tuari henia orea ibounai be do idia moru momokani.

16 “Kamonai! Lau ese auri ia gaukaralaia tauna lau karaia vadaeni,
ma ia ese lahi ia karaia,
bona tuari gaudia ia karaia noho.
Lau ese danu tuari tauna lau karaia.
Ia ese tuari gaudia ia gaukaralaia,
haida do ia alaia totona.
17 To tuari gauna ta ese oi do ia hadikaia diba lasi.
Bona oi idia samania gwauraia taudia,
be oi ese idia edia hereva ibounai do oi koua diba.
Lau ese egu hesiai taudia do lau naria namonamo,
bona kwalimu idia dekenai do lau henia.”
Lohiabada ese inai bamona ia hereva vadaeni.
Copyright information for `HMO